Đề thi thử THPT QG 2021 môn hóa file word có lời giải số 20

Đề thi thử THPT QG 2021 môn hóa file word có lời giải số 20

 

ĐỀ PHÁT TRIỂN

TỪ ĐỀ MINH HỌA 2021

CHUẨN CẤU TRÚC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ SỐ 20

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41:(NB) Kim loại mềm nhất là

A. Cs.       B. W.       C. Fe.         D. Cr.

Câu 42:(NB) Trong các kim loại sau, kim loại có tính khử yếu nhất là

A. Mg.       B. Zn.       C. Fe.       D. Cu.

Câu 43:(NB) Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Ag.       B. Fe.       C. Cu.         D. K.

Câu 44:(NB) Trong các ion sau, ion có tính oxi hóa mạnh nhất là

A. Cu2+.       B. Fe2+.       C. Mg2+.       D. Zn2+.

Câu 45:(NB) Nhiệt phân muối nào sau đây thu được oxit kim loại?

A. Cu(NO3)2.       B. NaNO3.       C. AgNO3.       D. KNO3.

Câu 46:(NB) Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại trong dây tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

Câu 47:(NB) Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch

A. NaOH B. H2SO4 (loãng) C. Cu(NO3)2 D. H2SO4 (đặc, nguội)

Câu 48:(NB) Nguyên tử kim loại kiềm ở trạng thái cơ bản có số electron lớp ngoài cùng là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 49:(NB) Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

A. Na+, K+.          B. Cu2+, Fe2+.          C. Ca2+, Mg2+.          D. Al3+, Fe3+.

Câu 50:(NB) Kim loại sắt khi tác dụng với chất nào (lấy dư) sau đây tạo muối sắt(III)?

A. H2SO4 loãng. B. S. C. HCl. D. Cl2.

Câu 51:(NB) Số hiệu nguyên tử của crom là 24. Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 4, nhóm IIIB B. Chu kì 4, nhóm VIB

C. Chu kì 3, nhóm IIB D. Chu kì 3, nhóm VIB

Câu 52:(NB) Nguyên nhân chính người ta không sử dụng các dẫn xuất hiđrocacbon của flo, clo ( hợp chất CFC) trong công nghệ làm lạnh là do khi CFC thoát ra ngoài môi trường gây ra tác hại nào sau đây?

A. CFC gây thủng tầng ozon. B. CFC gây ra mưa axit.

C. CFC đều là các chất độc D. Tác dụng làm lạnh của CFC kém.

Câu 53:(NB) Este C2H5COOC2H5 có mùi thơm của dứa, tên gọi của este này là

A. etyl butirat B. metyl propionat C. etyl axetat D. etyl propionat

Câu 54:(NB) Cht nào dưi đây không phi là este ?

A. HCOOCH3. B. CH3COOCH3. C. CH3COOH. D. HCOOC6H5.

Câu 55:(NB) Khi nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào hồ tinh bột (lát cắt quả xanh) thấy xuất hiện màu

A. vàng B. tím C. xanh tím D. Hồng

Câu 56:(NB) Trong các chất sau chất nào có liên kết peptit?

A. Protein. B. Nilon-6. C. Tơ Lapsan. D. Xenlulozơ.

Câu 57:(NB) Amin nào sau đây là amin bậc hai?

A. CH3-CH(NH2)-CH3 B. CH3-NH-CH2-CH2-CH3

C. CH3-CH2-NH2 D. CH3-CH2-CH2-NH2

Câu 58:(NB) Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

A. PVC B. Xenlulozơ C. Amilopectin D. Cao su lưu hóa

Câu 59:(NB) Ion nào sau đây phản ứng với dung dịch NH4HCO3 tạo ra khí mùi khai ?

A. Ba2+.       B. H+.       C. NO3.       D. OH.

Câu 60:(NB) Cho vào ống nghiệm sạch khoảng 2 ml chất hữu cơ X; 1 ml dung dịch NaOH 30% và 5 ml dung dịch CuSO4 2%, sau đó lắc nhẹ, thấy dung dịch trong ống nghiệm xuất hiện màu xanh lam. Chất X là

A. anđehit axetic B. etanol C. phenol D. glixerol

Câu 61:(TH) Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là

A. Fe + dung dịch HCl.       B. Fe + dung dịch FeCl3.

C. Cu + dung dịch FeCl2.       D. Cu + dung dịch FeCl3.

Câu 62:(TH) Khi thy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì sản phẩm thu được gồm

A. 2 ancol và nước. B. 1 muối và 1 ancol.

C. 2 muối và nưc. D. 2 Muối.

Câu 63:(VD) Hoà tan hoàn toàn 4,05 gam Al trong lượng vừa đủ dung dịch Ba(OH)2 thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72 lít. B. 10,08 lít. C. 5,04 lít. D. 3,36 lít.

Câu 64:(TH) Hòa tan 2 kim loại Fe, Cu trong dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một phần Cu không tan. X chứa các chất tan gồm

A. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.       B. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2.

C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.       D. Fe(NO3)3, HNO3.

Câu 65:(VD) Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 0,3 mol H2. Kim loại M là

A. Cu.       B. Fe.       C. Zn.       D. Al.

Câu 66:(TH) Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai cht hữu Y và Z trong đó Y có t khối hơi so với H2 là 16. X công thức là

A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3. C. HCOOC3H5. D. CH3COOC2H5.

Câu 67:(TH) Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Saccarozơ được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm.

B. Mật ong rất ngọt chủ yếu là do fructozơ.

C. Glucozơ còn được gọi là đường nho.

D. Xenlulozơ được dùng chế tạo thuốc súng không khói và chế tạo phim ảnh.

Câu 68:(VD) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glucozơ, fructozơ, saccarozơ và xenlulozơ thu được 105,6 gam CO2 và 40,5 gam H2O. Giá trị m là

A. 83,16. B. 69,30. C. 55,44. D. 76,23.

Câu 69:(VD) Cho m gam anilin (C6H5-NH2) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch Br2 1,5M thu được x gam kết tủa 2,4,6-tribromanilin. Giá trị của x là

A. 44 B. 33 C. 66 D. 99

Câu 70:(TH) Đốt cháy hoàn toàn polime nào sau đây bằng lượng oxi vừa đủ, chỉ thu được CO2 và H2O?

A. Cao su Buna-N B. Polietilen C. Tơ nilon-7 D. Tơ olon

Câu 71:(VD) Cho V lít  hỗn hợp khí X gồm H2, C2H2, C2H4 (trong đó số mol của C2H2 bằng số mol của C2H4) đi qua Ni nung nóng (hiệu suất phản ứng đạt 100%) thu được 11,2 lít hỗn hợp khí Y (đktc), biết tỉ khối hơi của Y đối với H2 là 6,6. Nếu cho V lít hỗn hợp X đi qua dung dịch brom dư thì khối lượng bình brom tăng lên tối đa là

A. 4,4 gam.       B. 5,4 gam.       C. 6,6 gam       D. 2,7 gam.

Câu 72:(TH) Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho CaCO3 vào dung dịch HCl dư.

(b) Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1) vào H2O dư.

(c) Cho Ag vào dung dịch HCl dư.

(d) Cho Na vào dung dịch NaCl dư.

(e) Cho hỗn hợp Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào H2O dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm chất rắn bị hòa tan hết là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 73:(VD) Đốt cháy hoàn toàn 27,28 gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic và axit oleic cân vừa đủ 1,62 mol O2, thu được H2O, N2 và 1,24 mol CO2. Mặt khác, nếu cho 27,28 gam X vào 200 ml dung dịch NaOH 2M rồi cô cạn cẩn thận dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 32,56.       B. 48,70.       C. 43,28.         D. 38,96.

Câu 74:(TH) Có các phát biểu sau:

(a) Fructozơ làm mất màu dung dịch nước brom.

(b) Trong phản ứng este hoá giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo ra từ -OH của axit và H trong nhóm -OH của ancol.

(c) Etyl fomat có phản ứng tráng bạc.

(d) Trong y học, glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em, người ốm.

(e) Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng.

(g) Muối mononatri α-aminoglutarat dùng làm gia vị thức ăn (mì chính).

(h) Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.

Số phát biểu đúng

A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.

Câu 75:(VDC) Hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al có số mol bằng nhau

+ Cho m gam X vào nước dư thì các kim loại tan hết, thu được 2,0 lít dung dịch A và 6,72 lít H2 (đktc)

+ Cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch B và khí H2. Cô cạn dung dịch B thu được a gam muối khan. Tính pH của dung dịch A và khối lượng muối khan có trong dung dịch B là

A. pH = 14, a = 40,0 gam       B. pH = 12, a = 29,35 gam

C. pH = 13, a = 29,35 gam       D. pH = 13, a = 40,00 gam

Câu 76:(VD) Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metyl amin. Hỗn hợp Y chứa glyxin và lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X và Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2, thu được 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 và N2. Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong Z là

A. 21,05%            B. 16,05%            C. 13,04%            D. 10,70%

Câu 77:(VDC) Hòa tan hết 15,84 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 và MgCO3 trong dung dịch chứa 1,08 mol NaHSO4 và 0,32 mol HNO3. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 149,16 gam và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với H2 bằng 22. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 13,6 gam rắn khan. Phần trăm khối lượng của Al đơn chất có trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 20,0%. B. 24,0%. C. 27,0%. D. 17,0%.

Câu 78:(VDC) Đốt cháy hoàn toàn 86,2 gam hỗn hợp X chứa ba chất béo, thu được 242,88 gam CO2 và 93,24 gam H2O. Hiđro hóa hoàn toàn 86,2 gam X bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, t°), thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với dung dịch KOH dư, thu được x gam muối. Giá trị của x là

A. 93,94. B. 89,28. C. 89,20. D. 94,08.

Câu 79:(VDC) Hỗn hợp E chứa 3 este (MX < MY < MZ) đều mạch hở, đơn chức và cùng được tạo thành từ một ancol. Đốt cháy 9,34 gam E cần dùng vừa đủ 0,375 mol O2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng E trên trong NaOH (dư) thu được 10,46 gam hỗn hợp muối. Biết số mol mỗi chất đều lớn hơn 0,014 mol. Phần trăm khối lượng của Y có trong E gần nhất với

A. 25,0%           B. 20,0%           C. 30,0%           D. 24,0%

Câu 80:(VD) Tiến hành thí nghiệm oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3 trong NH3 (phản ứng tráng bạc) theo các bước sau:

Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.

Bước 2: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến khi kết tủa tan hết.

Bước 3: Thêm 3 – 5 giọt glucozơ vào ống nghiệm.

Bước 4: Đun nóng nhẹ hỗn hợp ở 60 – 70°C trong vài phút.

Cho các nhận định sau:

(a) Ở bước 4, glucozơ bị oxi hóa tạo thành muối amoni gluconat.

(b) Kết thúc thí nghiệm thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương.

(c) Ở thí nghiệm trên, nếu thay glucozơ bằng fructozơ hoặc saccarozơ thì đều thu được kết quả tương tự.

(d) Thí nghiệm trên chứng tỏ glucozơ là hợp chất tạp chức, phân tử chứa nhiều nhóm OH và một nhóm CHO.
Số nhận định đúng là

A. 1.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

—————–HẾT——————

ĐÁP ÁN

41-A

42-C

43-D

44-A

45-D

46-B

47-D

48-A

49-C

50-D

51-B

52-A

53-D

54-C

55-C

56-A

57-B

58-C

59-D

60-D

61-C

62-C

63-C

64-A

65-D

66-B

67-A

68-B

69-B

70-B

71-B

72-B

73-D

74-C

75-D

76-B

77-A

78-D

79-D

80-D

MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO THI THPT NĂM 2021

MÔN: HÓA HỌC

1. Phạm vi kiến thức – Cấu trúc:

7.5% kiến thức lớp 11; 92,5% kiến thức lớp 12

– Tỉ lệ kiến thức vô cơ : hữu cơ (57,5% : 42,5%)

– Các mức độ: nhận biết: 50%; thông hiểu: 20%; vận dụng: 20%; vận dụng cao: 10%.

– Số lượng câu hỏi: 40 câu.

2. Ma trận:

STT

Nội dung kiến thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng số câu

 1.  

Kiến thức lớp 11

Câu 59, 60

Câu 71

3

 1.  

Este – Lipit

Câu 53, 54

Câu 62, 66

Câu 78, 79

6

 1.  

Cacbohiđrat

Câu 55

Câu 67

Câu 68

3

 1.  

Amin – Amino axit – Protein

Câu 57

Câu 69

2

 1.  

Polime

Câu 58

Câu 70

2

 1.  

Tổng hợp hóa hữu cơ

Câu 56

Câu 74

Câu 73, 76

4

 1.  

Đại cương về kim loại

Câu 41, 42, 43, 44, 45,46

Câu 65

7

 1.  

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

Câu 48, 49

Câu 75

3

 1.  

Nhôm và hợp chất nhôm

Câu 47

Câu 63

2

 1.  

Sắt và hợp chất sắt

Câu 50

Câu 61, 64

3

 1.  

Crom và hợp chất crom

Câu 51

1

 1.  

Nhận biết các chất vô cơ

Hóa học và vấn đề phát triển KT – XH – MT

Câu 52

1

 1.  

Thí nghiệm hóa học

Câu 80

1

 1.  

Tổng hợp hóa học vô cơ

Câu 72

Câu 77

2

Số câu – Số điểm

20

5,0đ

8

2,0 đ

8

2,0đ

4

1,0đ

40

10,0đ

% Các mức độ

50%

20%

20%

10%

100%

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 41: A

Cần nắm một số tính chất vật lý riêng của một số kim loại:

– Nhẹ nhất: Li (0,5g/cm3)

– Nặng nhất Os (22,6g/cm3).

– Nhiệt độ nc thấp nhất: Hg (−390C)

– Nhiệt độ cao nhất W (34100C).

– Kim loại mềm nhất là Cs (K, Rb) (dùng dao cắt được)

– Kim loại cứng nhất là Cr (có thể cắt được kính).

Câu 42:

Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học

K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Ag Hg Pt Au

Tính khử giảm dần

Câu 43: D

Điện phân nóng chảy điều chế các KL từ Al trở về trước trong dãy hoạt động

K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Ag Hg Pt Au

Câu 44: A

Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học

K+ Na+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H+ Cu2+ Fe3+ Ag+ Hg2+ Pt2+ Au3+

Tính oxi hóa tăng dần

Câu 45: A

2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2

Câu 46: B

Các KL tác dụng với H2O là Ca, Na

Câu 47: D

Al bị thụ động hóa trong H2SO4 và HNO3 đặc nguội

Câu 48: A

Cấu hình e chung của KL kiềm là ns1

Câu 49: C

Xem khái niệm nước cứng

Câu 50: D

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Câu 51: B

Cấu hình e crom là [Ar] 3d5 4s1 nên thuộc CK 4 và nhóm VIB

Câu 52: A

Khí CFC là nguyên nhân chính gây thủng tầng ozon

Câu 53: D

Etyl propionat có mùi dứa

Câu 54: C

CH3COOH là axit

Câu 55: C

I2 kết hợp với hồ tinh bột tạo dung dịch màu xanh tím

Câu 56: A

Protein tạo thành từ các -aminoaxit qua các liên kết peptit (-CONH-)

Câu 57: B

Amin bậc 2 có cấu trúc dạng R-NH-R

Câu 58: C

Amilopectin là một trong những thành phần của tinh bột, có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu 59: D

NH4+ + OH NH3 + H2O

Câu 60: D

Glixerol tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch phức màu xanh lam

Câu 61: C

Cu khử yếu hơn sắt nên không tác dụng

Câu 62: C

HCOOC6H5 + 2NaOH HCOONa + C6H5ONa + H2O

Câu 63: C

Câu 64: A

Cu còn dư một phần nên X chứa các chất tan gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

Câu 65: D

Kim loại M hóa trị x

là Al.

Câu 66: B

Y là CH3OH.

X là

Câu 67: A

Saccarozơ không dùng làm thuốc tăng lực

Câu 68: B

Quy đổi hỗn hợp thành C và H2O.

m hỗn hợp = mC + mH = 69,3 gam.

Câu 69: B

mktủa = 33 gam.

Câu 70: B

Polietilen là (-CH2-CH2-)n thuộc dạng anken nên khi đốt cháy cho mol CO2 = mol H2O

Câu 71: B

chứa và H2 dư (b mol)

và b = 0,3.

X chứa

bình brom gam.

Câu 72: B

Có 4 thí nghiệm (trừ c):

(a)

(b) .

(c) Không phản ứng.

(d)

(e)

Câu 73: D

Quy đổi X thành và

nên kiềm dư sản phẩm trung hòa

Bảo toàn khối lượng:

m rắn + sản phẩm trung hòa

m rắn = 38,96 gam.

Câu 74: C

(a) Sai, frutozơ không làm mất màu dung dịch Br2

(b) Đúng

(c) Đúng

(d) Đúng

(e) Đúng

(f) Sai, có 1 liên kết peptit.

(g) Sai, trùng hợp.

Câu 75: D

Dung dịch A chứa bảo toàn điện tích

m muối = m kim loại + gam.

Câu 76: B

Quy đổi Z thành và NH (d)

Số CH2 trung bình = 1,4

.

Câu 77: A

MZ = 44 Z gồm CO2 và N2O.

Bảo toàn khối lượng nH2O = 0,62

Bảo toàn H nNH4 = 0,04

Dung dịch X chứa Al3+ (a), Mg2+(b), NO3 (c), NH4+ (0,04), Na+ (1,08), SO42-(1,08)

Bảo toàn điện tích:

m muối =27a + 24b + 62c + 18.0,04 + 23.1,08 + 96.1,08 = 149,16 (2)

Bảo toàn N nN2O = 0,08 nCO2 = nZ – n­N2O = 0,04

Bảo toàn Mg nMg = 0,3

Bảo toàn electron: 2nMg + 2nAl = 8n­N2O + 8nNH4

%mAl = 20,45% và %mAl + %mMg = 65,91%

Bảo toàn Al nAl2O3 = 0,02 %mAl2O3 = 12,88%

Câu 78: D

nCO2 = 5,52 và nH2O = 5,18

Bảo toàn khối lượng nO2 = 7,81

Bảo toàn O nX = 0,1

Do 3 chức COO không cộng H2 nên:

nKOH = 0,3 và nglixerol = 0,1

Bảo toàn khối lượng m muối = 94,08.

Câu 79: D

m muối Gốc ancol .

Vì bảo toàn khối lượng cho phản ứng xà phòng hóa

Trong phản ứng cháy, và

và b = 0,33

Số X là HCOOCH3 (x mol)

Y và Z là (Có thể không đúng thứ tự):

Do và

Gộp 2 este no, đơn chức thành và este còn lại là

Do và nên có 2 nghiệm:

TH1:

(Chọn D)

Hoặc:

TH2: và Loại vì số mol chất không thỏa mãn.

Câu 80: D

(a) Đúng

(b) Đúng, tạo

(c) Đúng

(d) Sai, hiện tượng chỉ giống nhau khi thay glucozơ bằng fructozơ. Còn saccarozơ không tráng gương.

(e) Sai, thí nghiệm tráng gương chỉ chứng minh được glucozơ có nhóm chức anđehit.

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

20. Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Hóa – Bộ đề chuẩn cấu trúc minh họa – Đề 20 – File word có lời giải.doc

 

Xem thêm