0

Đề thi thử THPT QG 2021 môn hóa file word số 22

Đề thi thử THPT QG 2021 môn hóa file word số 22

ĐỀ PHÁT TRIỂN

TỪ ĐỀ MINH HỌA 2021

CHUẨN CẤU TRÚC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ SỐ 22

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41:(NB) Kim loại thường được dùng làm tế bào quang điện là

A. Na. B. K. C. Cs. D. Al.

Câu 42:(NB) Hai kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

A. Fe và Cu. B. Mg và Ba. C. Na và Cu. D. Ca và Fe.

Câu 43:(NB) Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng rồi lấy khí thu được để khử oxit của kim loại Y. Hai kim loại XY lần lượt là

A. Cu và Fe. B. Fe và Cu. C. Zn và Al. D. Cu và Ag.

Câu 44:(NB) M là kim loại nhóm IIIA, oxit của M có công thức là

A. MO2. B. M2O3. C. MO. D. M2O.

Câu 45:(NB) Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Al(OH)3. B. MgCl2. C. BaCl2. D. Al(NO3)3.

Câu 46:(NB) Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí CO dư theo sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ sau:

X có thể là oxit nào sau đây?

A. MgO. B. K2O. C. Al2O3. D. Fe2O3.

Câu 47:(NB) Nhôm oxit không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây?

A. Là oxit lưỡng tính. B. Có nhiệt độ nóng chảy cao.

C. Dễ tan trong nước. D. Dùng để điều chế nhôm.

Câu 48:(NB) Ở nhiệt độ thường kim loại Na phản ứng với nước, thu được các sản phẩm là

A. NaOH và H2. B. NaOH và O2. C. Na2O và H2. D. Na2O và O2.

Câu 49:(NB) Hai kim loại nào sau đây đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?

A. Ca, Ba. B. Na, Ba. C. Be, Al. D. Sr, K.

Câu 50:(NB) Kim loại Fe không phản ứng với

A. dung dịch AgNO3. B. Cl2.

C. Al2O3. D. dung dịch HCl đặc nguội.

Câu 51:(NB) Kali cromat là tên gọi của chất nào sau đây?

A. K2Cr2O7. B. KCrO2. C. K2CrO4. D. KMnO4.

Câu 52:(NB) Cho các phát biểu sau:

(a) Khí CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

(b) Khi NO2; SO2 gây ra hiện tượng mưa axit.

(c) Khí được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon.

(d) Moocphin và cocain là các chất ma túy.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 53:(NB) Este C2H5COOCH3 có tên là

A. metyl propionat. B. etyl propionat. C. metyletyl este. D. etylmetyl este.

Câu 54:(NB) Số đồng phân este có công thức phân tử C4H8O2

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 55:(NB) Chất thuộc loại cacbohiđrat là

A. protein. B. poli(vinyl clorua). C. xenlulozơ. D. glixerol.

Câu 56:(NB) Chất hữu cơ nào dưới đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. protein. B. fructozơ. C. triolein. D. tinh bột.

Câu 57:(NB) Trong phân tử peptit Gly-Ala-Val-Lys thì amino axit đầu C là

A. Lys. B. Val. C. Ala. D. Gly.

Câu 58:(NB) Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. nilon-6,6. B. Tơ olon. C. Tơ lapsan. D. Tơ visco.

Câu 59:(NB) Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn là H+ + H2O?

A. Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + H2O. B. KHCO3 + KOH K2CO3 + H2O.

C. Fe(OH)2 + 2HCl FeCl2 + H2O. D. Ba(OH)2 + 2HCl BaCl2 + 2H2O.

Câu 60:(NB) Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH), ta có thể dung thuốc thử là

A. dung dịch NaCl. B. nước brom. C. kim loại Na. D. quỳ tím.

Câu 61:(TH) Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl, thu được hai muối?

A. Fe. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeO.

Câu 62:(TH) Thủy phân este X trong môi trường axit thu được chất hữu cơ Y Z. Bằng một phản ứng trực tiếp có thể chuyển hóa Y thành Z. Chất nào sau đây không thỏa mãn tính chất của X?

A. Etyl axetat. B. Vinyl axetat. C. Metyl axetat. D. Metyl propionat.

Câu 63:(VD) Cho 5,4 gam bột nhôm tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 0,4M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí hiđro (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72. B. 0,672. C. 1,344. D. 4,48.

Câu 64:(TH) Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Fe(OH)3 và Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính.

B. Sắt (II) hiđroxit là chất rắn màu nâu đỏ.

C. Crom (VI) oxit là một oxit bazơ và có tính oxi hóa mạnh.

D. Sắt là kim loại có màu trắng hơi xám và có tính nhiễm từ.

Câu 65:(VD) Cho 3,2 gam Mg vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

A. 12,4. B. 7,0. C. 6,4. D. 7,2.

Câu 66:(TH) Cho este X có CTPT là C4H8O2 tác dụng với NaOH đun nóng, thu được muối Y có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X. Tên gọi của X

A. isopropyl fomat. B. propyl fomiat. C. etyl axetat. D. metyl propionat.

Câu 67:(TH) Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Xenlulozơ tan tốt trong nước.

B. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (Ni, to) tạo ra sobitol.

C. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Thủy phân không hoàn toàn tinh bột tạo ra saccarozơ.

Câu 68:(VD) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp saccarozơ, glucozơ và tinh bột cần dùng 0,42 mol O2 thu được 0,38 mol H2O. Giá trị của m là

A. 25,32. B. 11,88. C. 24,28. D. 13,16.

Câu 69:(VD) Cho 15,75 gam hỗn hợp X gồm C2H5NH2, H2N-CH2-COOH phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl, thu được 24,875 gam muối. Giá trị của a là

A. 0,15. B. 0,2. C. 0,25. D. 0,125.

Câu 70:(TH) Cho các polime sau: tơ capron; nilon-6,6; polietilen, poli(vinyl axetat); cao su buna; poli(etylen terephtalat); polistiren, tinh bột; xenlulozơ. Số polime trong dãy bị thủy phân trong môi trường axit là

A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 71:(VD) Hỗn hợp X gồm 0,15 mol propin, 0,2 mol etan, 0,1 mol axetilen và 0,6 mol hiđro. Nung nóng X với xúc tác Ni một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được a mol kết tủa và 15,68 lít (đktc) hỗn hợp khí Z. Hỗn hợp Z phản ứng tối đa với 8 gam brom trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,18. B. 0,16. C. 0,12. D. 0,10.

Câu 72:(TH) Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Na vào dung dịch CuSO4.

(b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho Cu vào dung dịch FeCl3 dư.

(d) Cho Fe vào dung dịch CuCl2.

(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch CuCl2.

(g) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo ra đơn chất kim loại là

A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 73:(VD) Cho các phản ứng theo sơ đồ sau:

Biết X, Y, Z, T, G đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa, G có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong T

A. 43,24%. B. 37,21%. C. 44,44%. D. 53,33%.

Câu 74:(TH) Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho nước brom vào dung dịch fructozơ.

(b) Cho quỳ tím vào dung dịch metylamin.

(c) Nhỏ nước brom vào dung dịch phenylamin.

(d) Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch phenyl amoniclorua.

(e) Nhỏ vài giọt dung dịch KI vào hồ tinh bột.

(g) Cho anbumin vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2.

Số thí nghiệm có phản ứng hoá học xảy ra là

A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 75:(VDC) Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,4M và KHCO3 0,6M vào 600 ml dung dịch H2SO4 0,35M thu được V lít CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch BaCl2 dư vào Y thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và V lần lượt là

A. 6,720 và 15,76. B. 4,928 và 48,93. C. 6,720 và 64,69. D. 4,928 và 104,09.

Câu 76:(VD) Đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic và một amin (no, đơn chức, mạch hở) bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 0,85 mol hỗn hợp Y gồm CO2, H2O và N2. Hấp thụ hết Y vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được 38 gam kết tủa. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 34,925 gam hỗn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 26. B. 25,5. C. 10. D. 10,5.

Câu 77:(VDC) Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, Cu và CuO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 12,82% theo khối lượng hỗn hợp) với 7,05 gam Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa đồng thời HCl; 0,05 mol KNO3 và 0,1 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z chỉ chứa muối clorua và 0,15 mol hỗn hợp khí T gồm N2 và NO. Tỉ khối của T so với H2 là 14,667. Cho Z phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, kết thúc các phản ứng thu được 56,375 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với với giá trị nào sau đây?

A. 32,2. B. 31,1. C. 33,3. D. 30,5.

Câu 78:(VDC) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm chất béo X (x mol) và chất béo Y (y mol) (MX > MY) thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol nước là 0,15. Mặt khác cùng lượng hỗn hợp trên tác dụng tối đa với 0,07 mol Br2 trong dung dịch. Biết thủy phân hoàn toàn X hoặc Y đều thu được muối của axit oleic và axit stearic. Tỷ lệ x : y có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,4. B. 0,3. C. 0,5. D. 0,2.

Câu 79:(VDC) X, Y, Z là 3 este mạch hở (trong đó X, Y đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối có tỉ lệ số mol 1 : 1 và hỗn hợp 2 ancol no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp 2 ancol này qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu được CO2, 0,39 mol H2O và 0,13 mol Na2CO3. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong E

A. 3,96%. B. 3,92%. C. 3,84%. D. 3,78%.

Câu 80:(VD) Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước:

– Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic,1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.

– Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy trong nồi nước nóng 65°C – 70°C.

– Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.

(a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng.

(b) Có thể thực hiện thí nghiệm bằng cách đun sôi hỗn hợp.

(c) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế.

(d) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch KCl bão hòa.

(e) Có thể dung dung dịch axit axetic 5% và ancol etylic 10° để thực hiện phản ứng este hóa.

(f) Để tăng hiệu suất phản ứng có thể thêm dung dịch NaOH loãng vào ống nghiệm.

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

—————–HẾT——————

ĐÁP ÁN

41-C

42-A

43-B

44-B

45-A

46-D

47-C

48-A

49-A

50-C

51-C

52-B

53-A

54-D

55-C

56-B

57-A

58-B

59-D

60-B

61-B

62-D

63-C

64-D

65-D

66-D

67-B

68-B

69-C

70-D

71-D

72-D

73-B

74-A

75-C

76-A

77-B

78-B

79-C

80-B

MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO THI THPT NĂM 2021

MÔN: HÓA HỌC

1. Phạm vi kiến thức – Cấu trúc:

7.5% kiến thức lớp 11; 92,5% kiến thức lớp 12

– Tỉ lệ kiến thức vô cơ : hữu cơ (57,5% : 42,5%)

– Các mức độ: nhận biết: 50%; thông hiểu: 20%; vận dụng: 20%; vận dụng cao: 10%.

– Số lượng câu hỏi: 40 câu.

2. Ma trận:

STT

Nội dung kiến thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng số câu

 1.  

Kiến thức lớp 11

Câu 59, 60

Câu 71

3

 1.  

Este – Lipit

Câu 53, 54

Câu 62, 66

Câu 78, 79

6

 1.  

Cacbohiđrat

Câu 55

Câu 67

Câu 68

3

 1.  

Amin – Amino axit – Protein

Câu 57

Câu 69

2

 1.  

Polime

Câu 58

Câu 70

2

 1.  

Tổng hợp hóa hữu cơ

Câu 56

Câu 74

Câu 73, 76

4

 1.  

Đại cương về kim loại

Câu 41, 42, 43, 44, 45,46

Câu 65

7

 1.  

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

Câu 48, 49

Câu 75

3

 1.  

Nhôm và hợp chất nhôm

Câu 47

Câu 63

2

 1.  

Sắt và hợp chất sắt

Câu 50

Câu 61, 64

3

 1.  

Crom và hợp chất crom

Câu 51

1

 1.  

Nhận biết các chất vô cơ

Hóa học và vấn đề phát triển KT – XH – MT

Câu 52

1

 1.  

Thí nghiệm hóa học

Câu 80

1

 1.  

Tổng hợp hóa học vô cơ

Câu 72

Câu 77

2

Số câu – Số điểm

20

5,0đ

8

2,0 đ

8

2,0đ

4

1,0đ

40

10,0đ

% Các mức độ

50%

20%

20%

10%

100%

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 41: C

Cs dùng làm tế bào quang điện, Na và K thường dùng làm chất trao đổi nhiệt trong phản ứng hạt nhân

Câu 42: A

Thủy luyện điều chế các KL sau Al

K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Ag Hg Pt Au

Câu 43: B

Fe + H2SO4 FeSO4 + H2

H2 + CuO Cu + H2O

Câu 44: B

KL nhóm IIIA có hóa trị 3 có công thức oxit dạng M2O3

Câu 45: A

Al(OH)3 mang tính chất lưỡng tính

Câu 46: D

CO, H2 khử được các oxit KL sau Al

K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Ag Hg Pt Au

Câu 47: C

Al2O3 là chất rắn không tan trong nước

Câu 48: A

2Na + 2H2O 2NaOH + H2

Câu 49: A

Các KL kiềm thổ gồm: Be, Mg, Ca, Sr, Ba

Câu 50: C

Fe không tác dụng với Al2O3

Câu 51: C

K2CrO4 có tên là kali cromat

Câu 52: B

Tất cả ý đều đúng

Câu 53: A

C2H5COOCH3 có tên gọi metyl propionat

Câu 54: D

CT tính đồng phân este là 2n-2 = 4 đồng phân (n<=4)

Câu 55: C

Xenlulozơ thuộc nhóm cacbohiđrat

Câu 56: B

Fructozơ là monosaccarit không tham gia phản ứng thủy phân

Câu 57: A

Phân tử peptit bắt đầu bằng đầu N (còn nhóm NH2) và kết thúc bằng đầu C (còn nhóm COOH)

Câu 58: B

Tơ olon được trùng hợp từ vinyl xianua (CH2=CH-CN)

Câu 59: D

PTPT: Ba(OH)2 + 2HCl BaCl2 + 2H2O

Pt ion rút gọn: H+ + OH H2O

Câu 60: B

Phenol tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng

Câu 61: B

Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Câu 62: D

Metyl propionat có công thức C2H5COOCH3. Y là CH3OH không thể chuyển hóa thành X là C2H5COOH bằng 1 phản ứng

Câu 63: C

2Al + 2NaOH 2NaAlO2 + 3H2

0,04 0,06

VH2 = 1,344(l)

Câu 64: D

A sai vì Fe(OH)3 không có tính lưỡng tính

B sai vì Fe(OH)2 có màu trắng xanh

C sai vì CrO3 là oxit axit

Câu 65: D

Mg + CuSO4 MgSO4 + Cu

0,1 0,1 0,1

mKL = mCu + mMg(dư) = 7,2(g)

Câu 66: D

Muối Y có CT RCOONa > Este X RCOOR’ nên R’ <23 (R’ là CH3)

CTPT X là C2H5COOCH3

Câu 67: B

A sai vì xenlulozơ không tan trong nước

C sai vì saccarozơ không tham gia phản ứng tràng bạc

D sai vì thủy phân tinh bột tạo glucozơ

Câu 68: B

nO2 = nCO2 = 0,42(mol)

mhh = mC + mH2O = 11,88(g)

Câu 69: C

Câu 70: D

Polime bị thủy phân trong môi trường axit là tơ capron; nilon-6,6; poli(vinyl axetat); poli(etylen terephtalat); tinh bột; xenlulozơ.

Câu 71: D

Ta có: =

Bảo toàn π:

Câu 72: D

Thí nghiệm tạo ra đơn chất kim loại là (b), (d).

Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag

Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu

Câu 73: C

Các phản ứng xảy ra:

(1)

(2)

(3)

(4)

Vậy

Câu 74: A

Thí nghiệm có phản ứng hoá học xảy ra là (b), (c), (d), (g).

Câu 75: C

Khi cho từ từ muối vào axit thì:

Dung dịch Y có chứa SO42- (0,21 mol); HCO3 (0,12 mol); CO32- (0,08 mol)

Khi cho tác dụng với BaCl2 thu được BaSO4 (0,21 mol) và BaCO3 (0,08 mol) m = 64,69 (g)

Câu 76: A

Quy đổi hỗn hợp X thành CH2, CO2, NH3 với

Khi hấp thụ Y vào nước vôi trong dư thì:

Khi đó:

Khi cho 10,32 (g) X tác dụng với HCl thì: mmuối = 10,32 + 0,1.36,5 = 13,97 (g)

Vậy có 34,925 gam muối thì mX = 25,8 (g)

Câu 77: B

Cho hỗn hợp rắn Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm HCl (a), KNO3 (0,05) và NaNO3 (0,1).

+ Theo đề bài ta có

Cho dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2

+ Xét dung dịch sau phản ứng chứa Ba2+, Na+ (0,1 mol), K+ (0,05 mol), Cl (a mol)

+ Áp dung BTĐT cho dung dịch sau phản ứng ta có

+ Xét hỗn hợp kết tủa ta có

Giải hệ (1) và (2) ta có

Câu 78: B

X là 2 gốc stearat và 1 gốc oleat còn Y chứa 1 gốc stearat và 2 gốc oleat

Ta có:

Câu 79: C

Khi đốt cháy muối F thì:

Khối lượng bình tăng:

 Hai ancol đó là C2H5OH (0,02 mol) và C2H4(OH)2 (0,12 mol)

và hai muối trong Z có số mol bằng nhau và bằng 0,13 mol MF = 82

 Hai muối trong F là HCOONa và muối còn lại là C2H5COONa

Xét hỗn hợp ban đầu có X, Y (0,02 mol) và Z (0,12 mol) X và Y có mol bằng nhau (vì số mol hai muối bằng nhau).

Dựa vào số mol este có PTK nhỏ nhất là HCOOCH3 0,01 mol %m = 3,84%

Câu 80: B

 1. Sai, dùng H2SO4 loãng phản ứng sẽ không xảy ra.

 2. Sai, nếu nhiệt độ quá cao sẽ làm các nguyên liệu bay hơi, đồng thời thức đẩy sự tạo thành sản phẩm phụ.

 3. Đúng, dùng nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ và điều chỉnh nguồn cung cấp nhiệt cho phù hợp.

 4. Đúng

 5. Sai, dùng axit, ancol loãng phản ứng sẽ khó xảy ra.

 6. Sai.

 

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

22. Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Hóa – Bộ đề chuẩn cấu trúc minh họa – Đề 22 – File word có lời giải.doc

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *