0

Đề thi thử TN THPT 2021 môn hóa có lời giải số 7

Đề thi thử TN THPT 2021 môn hóa có lời giải số 7

ĐỀ THI THỬ MINH HỌA SỐ 07

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: …………………………………………………

Số báo danh: …………………………………………………….

* Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở (đktc) 

Câu 41: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

A. W. B. Al. C. Na. D. Fe.

Câu 42: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch NaOH?

A. Zn. B. Al. C. K. D. Mg.

Câu 43: : Phương pháp thủy luyện thường dùng để điều chế

A. kim loại mà ion dương của nó có tính oxi hóa yếu. B. kim loại có tính khử yếu. C. kim loại có cặp oxi hóa – khử đứng trước Zn2+/Zn. D. kim loại hoạt động mạnh.

Câu 44: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

A. Ag. B. Cu. C. Fe. D. K.

Câu 45: Điều chế kim loại K bằng phương pháp

A. dùng khí CO khử ion K+ trong K2O ở nhiệt độ cao.

B. điện phân dung dịch KCl có màng ngăn.

C. điện phân KCl nóng chảy.

D. điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn.

Câu 46: Ở điều kiện thích hợp, kim loại Ca tác dụng với chất nào sau đây tạo thành oxit?

A. HCl (dd). B. Cl2. C. O2. D. H2O.

Câu 47: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch

A. Mg(NO3)2. B. Ca(NO3)2. C. KNO3. D. Cu(NO3)2.

Câu 48: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

A. Thạch cao sống. B. Đá vôi. C. Thạch cao khan. D. Thạch cao nung.

Câu 49: Vào mùa lũ, để có nước sử dụng, dân cư ở một số vùng thường sử dụng chất X (Có công thức K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) để làm trong nước. Chất X được gọi là

A. Phèn chua. B. Vôi sống. C. Thạch cao. D. Muối ăn.

Câu 50: Quặng hematit có công thức là

A. FeS2. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. FeCO3.

Câu 51: Số oxi hóa của crom trong hợp chất Cr2O3

A. +4. B. +6. C. +2. D. +3.

Câu 52: Dẫn mẫu khí thải của một nhà máy qua dung dịch Pb(NO3)2 dư, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng đó chứng tỏ trong khí thải nhà máy có chứa khí nào sau đây?

A. H2S. B. CO2. C. NH3. D. SO2.

Câu 53: Thủy phân este CH3COOC2H5, thu được ancol có công thức là

A. C3H7OH. B. CH3OH. C. C2H5OH. D. C4H9OH.

Câu 54: Chất nào sau đây tác dụng với dung dch NaOH sinh ra glixerol?

A. Glucozơ. B. Metyl axetat. C. Triolein. D. Saccarozơ

Câu 55: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Fructozơ. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Tinh bột.

Câu 56: Amin nào sau đây là amin bậc 3?

A. C2H5NH2. B. (CH3)3N. C. C6H5NH2. D. (CH3)2NH.

Câu 57: Amino axit nào sau đây có 5 nguyên tử cacbon?

A. Glyxin. B. Alanin. C. Valin. D. Lysin.

Câu 58: Polime nào sau đây có chứa nguyên tố Cl?

A. polietilen. B. poli (vinylclorua).

C. cao su lưu hóa. D. amilopectin.

Câu 59: Thành phần chính của phân đạm urê là

A. (NH2)2CO. B. Ca(H2PO4)2. C. KCl. D. K2SO4.

Câu 60: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch Br2?

A. Metan. B. Propan. C. Butan. D. Axetilen.

Câu 61: X là oxit của Fe. Cho X vào dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được dung dịch Y và không thấy có khí thoát ra. X là

A. FeO. B. Fe2O3.

C. Fe3O4. D. FeO hoặc Fe2O3.

Câu 62: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là

A. CH3COOC2H5. B. HCOOC3H7.

C. C2H5COOCH3. D. C2H5COOC2H5.

Câu 63: Hòa tan m gam Al trong dung dịch NaOH dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) duy nhất. Giá trị của m là

A. 5,4. B. 4,05. C. 1,35. D. 2,7.

Câu 64: Cho hỗn hợp Cu Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X một lượng chất rắn không tan. Muối trong dung dịch X

A. FeCl3. B. CuCl2, FeCl2. C. FeCl2, FeCl3. D. FeCl2.

Câu 65: Cho 20,55 gam Ba vào luợng dư dung dịch MgSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu đuợc m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,60. B. 34,95. C. 43,65. D. 8,70.

Câu 66: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp metyl fomat và etyl fomat trong dung dịch NaOH thu được sản phẩm gồm

A. 1 muối và 1 ancol. B. 2 muối và 1 ancol

C. 2 muối và 2 ancol. D. 1 muối và 2 ancol.

Câu 67: Chất X ở dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị và không tan trong nước. Thủy phân hoàn toàn chất X, thu được chất Y. Chất Y có nhiều trong quả nho chín nên được gọi là đường nho. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A. Tinh bột và glucozơ. B. Xenlulozơ và glucozơ.

C. Saccarozơ và fructozơ. D. Xenlulozơ và fructozơ.

Câu 68: Cho 18 gam dung dịch glucozơ 20% hoàn tan vừa hết m gam Cu(OH)2, tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. Giá trị của m là

A. 1,47. B. 1,96. C. 3,92. D. 0,98.

Câu 69: Dẫn V lít khí đimetylamin vào dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16,789 gam muối. Giá trị của V là

A. 4,6144. B. 4,6414. C. 7,3024. D. 9,2288.

Câu 70: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Xenlulozơ thuộc loại polime thiên nhiên.

B. Tơ lapsan được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

C. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

D. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu 71: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau.

+ Cho từ từ phần một vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lít CO2 (đktc).

+ Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa.

Tỉ lệ a : b tương ứng là:

A. 2 : 5. B. 2 : 3. C. 2 : 1. D. 1 : 2.

Câu 72: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đun nóng nước cứng toàn phần.

(b) Cho hỗn hợp Al, Al2O3, Na (tỉ lệ mol 2:2:5) tác dụng với nước dư.

(c) Hòa tan hỗn hợp Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol 4:5) trong dung dịch HCl.

(d) Cho dung dịch NaHCO3 tác dụng với dung dịch BaCl2 đun nóng.

(e) Cho từng lượng nhỏ Na vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được chất rắn là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 73: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5 và 7,36 gam glixerol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E cần vừa đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là 

A. 68,84. B. 60,20. C. 68,80. D. 68,40.

Câu 74: Cho các phát biểu sau:

(a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để điều chế xà phòng.

(b) Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc.

(c) Tơ tằm kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm.

(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thiên nhiên.

(e) Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 75: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, K2O, Ba và BaO (trong đó oxi chiếm 10% về khối lượng) vào nước, thu được 300 ml dung dịch Y và 0,336 lít khí H2. Trộn 300 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch gồm HCl 0,2M và HNO3 0,3M, thu được 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là

A. 9,6. B. 10,8. C. 12,0. D. 11,2.

Câu 76: Hỗn hợp hơi E chứa etilen, metan, axit axetic, metyl metacrylat và metylamin. Đốt cháy 0,2 mol E cần vừa đủ a mol O2, thu được 0,48 mol H2O và 1,96 gam N2. Mặt khác, 0,2 mol E tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Br2 0,7M. Giá trị a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,4. B. 0,5. C. 0,7. D. 0,6.

Câu 77: Hòa tan hoàn toàn 18,94 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, MgO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được 0,19 mol hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, có một khí hóa nâu ngoài không khí, có tỉ khối hơi so với H2 bằng 5,421; dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 54,34 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X là

A. 20,1%. B. 19,1%. C. 18,5%. D. 22,8%.

Câu 78: Hỗn hợp X gồm ancol etylic và hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng. Hóa hơi m gam X, thu được thể tích bằng với thể tích của 0,96 gam oxi ở cùng điều kiện. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,3 mol O2, thu được 0,195 mol CO2. Phần trăm số mol C2H5OH trong hỗn hợp là

A. 50%. B. 70%. C. 25%. D. 60%.

Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X, Y và este đơn chức Z (MX < MY < MZ) cần vừa đủ 0,29 mol O2, thu được 3,24 gam H2O. Mặt khác, 6,72 gam E tác dụng vừa đủ với 0,11 mol NaOH thu được 2,32 gam hai ancol no, cùng số nguyên tử cacbon, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp T gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toàn T thì thu được Na2CO3, H2O và 0,155 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với?

A. 13%. B. 53%. C. 37%. D. 11%.

Câu 80: Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước:

Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.

Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 – 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70oC (hoặc đun nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn, không được đun sôi).

Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.

Cho các phát biểu sau:

(a) Axit sunfuric đặc có vai trò là chất xúc tác; hút nước để cân bằng dịch chuyển theo chiều tạo ra etyl axetat.

(b) Ở bước 2, nếu đun sôi dung dịch thì etyl axetat (sôi ở 77oC) bay hơi và thoát ra khỏi ống nghiệm.

(c) Ở bước 1, có thể thay thế ancol etylic và axit axetic nguyên chất bằng dung dịch ancol etylic 10o và axit axetic 10%.

(d) Muối ăn tăng khả năng phân tách este với hỗn hợp phản ứng thành hai lớp.

(e) Etyl axetat tạo thành có mùi thơm của dứa chín.

Số phát biểu đúng

A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

———- HẾT ———

MA TRẬN ĐỀ THI

Lớp

STT

Nội dung

Mức độ

Nội dung

Tổng

11

1

Phi kim

NB- LT

Thành phần của phân đạm

1

2

Hiđrocacbon

NB-LT

Tính chất của hiđrocacbon

1

12

3

Este – chất béo

NB-LT

Xác định sản phẩm thủy phân

6

NB-LT

Xác định chất béo

TH-LT

Xác định sản phẩm phản ứng thủy phân hh este

VD-LT

Thí nghiệm – xà phòng hóa chất béo

VD-BT

Bài toán chất béo (thủy phân, đốt cháy, cộng H2)

VDC-BT

Bài toán tổng hợp este (este đặc biệt)

4

Cacbohiđrat

NB-LT

Phân loại cacbohiđrat

3

TH-LT

Xác định cacbohiđrat thông qua đặc điểm, tính chất

TH-BT

Bài toán tráng bạc của cacbohiđrat

5

Amin – amino axit – protein

NB-LT

Phân loại amin

3

NB-LT

Công thức phân tử amino axit

TH-BT

Bài toán cộng HCl của amin

6

Polime

NB-LT

Thành phần nguyên tố polime

2

TH-LT

Phát biểu đúng – sai về polime

7

Tổng hợp hữu cơ

VD-LT

Đếm số phát biểu tổng hợp hữu cơ

3

VD-BT

Bài toán hỗn hợp ancol + hiđrocacbon

VDC-BT

Bài toán hỗn hợp nhiều chất hữu cơ thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau

8

Đại cương kim loại

NB-LT

Tính chất vật lí của kim loại

4

NB-LT

Nguyên tắc điều chế kim loại

NB-LT

Thứ tự dãy điện hóa

NB-LT

Phạm vi điều chế kim loại

9

Kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm

NB-LT

Điều chế kim loại kiềm

9

NB-LT

Hợp chất của kim loại kiềm thổ

NB-LT

Tính chất hóa học của kiềm thổ

NB-LT

Tính chất hóa học của nhôm

NB-LT

Xác định công thức quặng

TH-BT

Bài toán kim loại kiềm thổ + dung dịch muối

TH-BT

Bài toán nhôm+ dd kiềm

VD-BT

Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm, cho muối cacbonat tác dụng với axit, bazơ.

VDC-BT

Bài toán hỗn hợp kim loại và oxit của chúng

10

Sắt

NB-BT

Xác định công thức quặng sắt

4

NB-LT

Xác định số oxi hóa của crom trong hợp chất

NB-LT

Xác định công thức oxit sắt khi cho tác dụng với HNO3

TH-LT

Tính oxi hóa của muối Fe3+

11

Hóa học với môi trường

NB-LT

Xác định chất thông qua hiện tượng hóa học trong tự nhiên

1

12

Tổng hợp vô cơ

VD-LT

Đếm số phát biểu tổng hợp từ ĐCKL đến sắt

2

VDC-BT

Bài toán tổng hợp chất khử + H+ + NO3

Tổng

40c

10đ

Số lượng

Tỷ lệ

Câu lý thuyết

28

70%

Câu bài tập

12

30%

Nhận xét:

  • Đề này được soạn theo sát hình thức và cấu trúc đề minh họa của bộ GD&ĐT với mức độ khó tăng 5%.

BẢNG ĐÁP ÁN

41-A

42-D

43-B

44-D

45-C

46-C

47-D

48-A

49-A

50-B

51-D

52-A

53-C

54-C

55-D

56-B

57-C

58-B

59-A

60-D

61-B

62-C

63-D

64-B

65-C

66-D

67-B

68-D

69-A

70-D

71-B

72-C

73-D

74-B

75-A

76-B

77-D

78-A

79-B

80-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 41: Chọn đáp án A

Câu 42: Chọn đáp án D

Câu 43: Chọn đáp án B

Câu 44: Chọn đáp án D

Câu 45: Chọn đáp án C

Câu 46: Chọn đáp án C

Câu 47: Chọn đáp án D

Câu 48: Chọn đáp án A

Câu 49: Chọn đáp án A

Câu 50: Chọn đáp án B

Câu 51: Chọn đáp án D

Câu 52: Chọn đáp án A

Câu 53: Chọn đáp án C

Câu 54: Chọn đáp án C

Câu 55: Chọn đáp án D

Câu 56: Chọn đáp án B

Câu 57: Chọn đáp án C

Câu 58: Chọn đáp án B

Câu 59: Chọn đáp án A

Câu 60: Chọn đáp án D

Câu 61: Chọn đáp án B

Giải thích:

Oxit sắt tác dụng với HNO3 không thu được khí nên là công thức oxit cao nhất Fe2O3.

Câu 62: Chọn đáp án C

Giải thích:

CH3– CH2-COO-CH3 + NaOH CH3-CH2-COONa + CH3OH

Câu 63: Chọn đáp án D

Giải thích:

Al + NaOH + H2O NaAlO3 + 3/2 H2

0,1 ← 0,15 mol

mAl = 0,1.27= 2,7 gam.

Câu 64: Chọn đáp án B

Giải thích:

Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2O

Cu + 2FeCl3 FeCl2 + CuCl2.

Vì Cu dư nên dung dịch X chứa các muối là FeCl2 và CuCl2.

Câu 65: Chọn đáp án C

Giải thích:

Ba + 2H2O Ba(OH)2 + H2

0,15 0,15

Ba(OH)2 + MgSO4 BaSO4 + Mg(OH)2

0,15 0,15 0,15

mkết tủa = 0,15.233+ 0,15.58= 43,65 gam.

Câu 66: Chọn đáp án D

Câu 67: Chọn đáp án B

Câu 68: Chọn đáp án

Giải thích:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 (C6H11O6)2Cu + 2H2O

0,02 0,01

Câu 69: Chọn đáp án A

Giải thích:

(CH3)2NH + HCl (CH3)2NH2Cl

0,206 0,206 mol

V= 0,206. 22,4= 4,6144 lít.

Câu 70: Chọn đáp án D

Câu 71: Chọn đáp án B

Giải thích:

Gấp đôi số liệu đề bài cho ta có:

dd X chứa cả HCO3 và CO32-

BT (C) Khi tác dụng với HCl thì HCO3 và CO32- dư, HCl hết

Câu 72: Chọn đáp án C

Câu 73: Chọn đáp án D

Giải thích:

Gọi công thức chung của cả 3 muối là

với

Ta có hệ

Câu 74: Chọn đáp án B

Giải thích:

Các phát biểu đúng là a, b, c, d.

Câu 75: Chọn đáp án A

Giải thích:

Câu 76: Chọn đáp án B

Giải thích:

Câu 77: Chọn đáp án D

Giải thích:

Sơ đồ phản ứng:

+

Câu 78: Chọn đáp án A

Giải thích:

Câu 79: Chọn đáp án B

Giải thích:

Câu 80: Chọn đáp án C

Giải thích:

Các phát biểu đúng là a, b, d.

 

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

7. Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Hóa – Bộ đề chuẩn cấu trúc minh họa – Đề 7 – File word có lời giải

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *