dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2023 môn hoá học file word có lời giải chi tiết đề số 22

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2023 môn hoá học file word có lời giải chi tiết đề số 22

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
PHÁT TRIỂN ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ SỐ 22 (Đề thi có 04 trang)KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: …………………………………………….

Số báo danh: ……………………………………………….

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở (đktc), các khí sinh ra đều không tan trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 41.           Để bảo quản kim loại kiềm người ta thường ngâm chúng trong

A. Dầu hỏa                        B. Rượu                             C. Giấm                             D. Nước vôi trong

Câu 42.           Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)3 ?

A. NaCl                             B. NaHSO4                       C. NH3                              D. NaNO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 43.           Chất nào sau đây ở trạng thái lỏng?

A. Anilin                            B. Metylamin                     C. Etylamin                       D. Glyxin

Câu 44.           Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng gang(thép), người ta thường gắn lên vỏ tàu biển các tấm kim loại

A. Cu                                 B. Zn                                 C. Ag                                 D. Pb

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 45.           Chất dùng để làm mềm nước cứng tạm thời là

A. NaCl                             B. NaHSO4                       C. Ca(OH)2                       D. HCl

Câu 46.           Sắt tự bốc cháy khi tiếp xúc với chất nào sau đây?

A. O2                                 B. S                                    C. HCl                               D. Cl2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 47.           Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước ở bất kỳ điều kiện nào?

A. Mg                                B. Be                                 C. Ca                                 D. Ba

Câu 48.           Công thức của metylaxetat là

A. CH3COOCH3               B. CH3COOC2H5              C. C2H5COOCH3             D. C2H5COOC2H5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 49.           Điện phân dung dịch muối nào sau đây sẽ thu được kim loại tương ứng?

A. NaCl                             B. NaNO3                          C. CuSO4                          D. CaCl2

Câu 50.           Polime nào được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Nilon-6                         B. Polipropilen                   C. Tơ tằm                          D. Tinh bột

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 51.           Muối nào là muối axit?

A. NaNO3                         B. NaHSO4                       C. Na2CO3                        D. NaCl

Câu 52.           Sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có

A. Fe2O3                            B. Al                                  C. Al2O3                            D. Fe

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 53.           Tác nhân chủ yếu gây ra hiện tượng mưa axit là

A. CO, SO2                       B. NO2, SO2                      C. CO2, CH4                     D. CO2, SO2

Câu 54.           Tripanmitin có công thức hóa học là

A. (C15H31COO)3C3H5     B. (C17H31COO)3C3H5      C. (C17H35COO)3C3H5     D. (C15H33COO)3C3H5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 55.           Kim loại nào sau đây dẻo nhất?

A. Vàng                             B. Bạc                                C. Đồng                             D. Nhôm

Câu 56.           Chất nào sau đây chỉ có liên kết đơn?

A. Ancol anlylic                B. Phenol                           C. Ancol metylic               D. axit axetic

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 57.           Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?

A. H2N-[CH2]6–NH2         B. CH3–CH(CH3)–NH2    C. CH3–NH–CH3             D. C6H5NH2

Câu 58.           Tên gọi của hợp chất CrO3

A. Crom oxit                     B. Crom(VI)oxit                C. Crom(IV)oxit               D. Crom(III)oxit

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 59.           Kim loại phản ứng với nước ở bất kỳ điều kiện nào là

A. Mg                                B. Be                                 C. K                                   D. Fe

Câu 60.           Chất nào sau đây có phản ứng không có phản ứng thủy phân?

A. Glucozơ                        B. Saccarozơ                     C. Tinh bột                        D. Xenlulozơ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 61.           Hòa tan hết 4,04 gam hỗn hợp gồm MgO và ZnO cần vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 3,67.                              B. 4,21.                              C. 4,15.                              D. 7,34.

Câu 62.           Phát biểu nào sau đây sai?

A. Polietilen điều chế bằng phản ứng trùng hợp

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Amilozơ có mạch không phân nhánh

C. nilon-6 kém bền trong môi trường kiềm

D. Tơ visco thuộc tơ tổng hợp

Câu 63.           Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng tạo thành kim loại?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Nhúng thanh Fe vào dung dịch MgCl2.

B. Thổi khí H2 qua bột MgO ở nhiệt độ thường.

C. Thổi khí CO qua bột Fe2O3 nung nóng.

D. Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 64.           Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột tạo thành glucozơ. Cho toàn bộ lượng glucozơ tham gia phản ứng tráng gương với hiệu suất phản ứng là 75%, thu được 30,24 gam Ag. Giá trị của m là

A. 45,36                             B. 22,68                             C. 17,01                             D. 30,24

Câu 65.           Cho 6 gam glyxin tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 8,46                               B. 7,46                               C. 8,92                               D. 10,38

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 66.           Chất X là chất dinh dưỡng, được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ nhỏ và người ốm. Trong công nghiệp, X được điều chế bằng cách thủy phân chất Y. Chất Y là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát. Tên gọi của X, Y lần lượt là

A. Glucozơ và xenlulozơ                                              B. Saccarozơ và tinh bột

C. Fructozơ và glucozơ                                                D. Glucozơ và saccarozơ

Câu 67.           Oxi hoá hoàn toàn 28,6 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al, Zn bằng oxi dư, thu được 44,6 gam hỗn hợp oxit X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 36,60                             B. 99,60                             C. 49,80                             D. 48,90

Câu 68.           Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H3COOC2H5            B. CH3COOCH3               C. C2H5COOCH3              D. CH3COOC2H5

Câu 69.           Cho 4 dung dịch riêng biệt: CuCl2, FeCl2, HCl và KOH. Số dung dịch có khả năng phản ứng được với kim loại Fe là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1                                    B. 2                                    C. 3                                    D. 4

Câu 70.           Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl fomat                     B. etyl axetat                     C. etyl propionat               D. propyl axetat

Câu 71.           Cho các nhận định sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) CH2=CH2 là các mắt xích của polietilen.

(2) Thủy phân este no,đơn chức, mạch hở trong NaOH luôn thu được ancol và muối cacboxylat.

(3) Poli(vinyl clorua) và poliacrilonitrin đều là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

(4) Ancol etylic có thể được điều chế từ etilen hoặc glucozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Các chất C2H5NH2, C2H5OH, Na2CO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.

Số nhận định đúng

A. 4                                    B. 6                                    C. 3                                    D. 2

Câu 72.           Tiến hành các thí nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Cho dung dịch NaHSO4 dư vào dung dịch BaCl2.

(2) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch FeCl2 dư.

(3) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

(4) Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch ZnSO4.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 4.                                   B. 5.                                   C. 3.                                   D. 2.

Câu 73.           Để đảm bảo năng suất lúa vụ hè thu tại Đồng bằng sông Cửu Long, với mỗi hecta đất trồng lúa, người nông dân cần cung cấp 70kg N; 35,5 kg P2O5 và 30 kg K2O. Loại phân mà người nông dân sử dụng là phân hỗn hợp NPK (20 – 20 – 15) trộn với phân kali KCl (độ dinh dưỡng 60%) và ure (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón đã sử dụng cho 1 hecta đất gần nhất với giá trị nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 261 kg                           B. 217 kg                           C. 258 kg                           D. 282 kg

Câu 74.           Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm triglixerit và hai axit panmitic, axit stearic (tỉ lệ mol 1: 2), thu được 6,88 mol CO2 và 6,64 mol H2O. Mặt khác xà phòng hóa hoàn toàn X bằng KOH dư thu được hỗn hợp muối Y chỉ gồm kali panmitat và kali stearat. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2, H2O và 26,91 gam K2CO3. Khối lượng triglixerit trong hỗn hợp X là

A. 108,32 gam.                  B. 141,78 gam.                  C. 100,08 gam.                  D. 133,44 gam.

Câu 75.           Một loại khí gas dùng trong sinh hoạt có hàm lượng phần trăm theo khối lượng như sau: butan 99,40% còn lại là pentan. Nhiệt độ cháy của các chất lần lượt là 2654 kJ và 3,6.106 J và để nâng nhiệt độ của 1 gam nước (D = 1 g/ml) lên l°C cần 4,16 J. Khối lượng gas cần dùng để đun sôi 1 lít nước nói trên từ 25°C lên 100°C là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5,55 gam                       B. 6,66 gam                       C. 6,81 gam                       D. 5,81 gam

Câu 76.           Trộn 8,1 gam Al với 35,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl và 0,15 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không chứa muối amoni) và 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Z. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch M, 0.025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong dung dịch Y là 

A. 76,70%.                        B. 41,57%.                         C. 51,14%.                        D. 62,35%.

Câu 77.           Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit không no có hai liên kết π trong phân tử, Y là axit nođơn chức, Z là ancol no hai chức, T là este của X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X và T, thu được 0,1 mol CO2 và 0,07 mol H2O. Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E, thu được Na2CO3; 0,195 mol CO2 và 0,135 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 68,7.                              B. 68,1.                              C. 52,3.                              D. 51,3.

Câu 78.           Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và KCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi. Kết quả quá trình điện phân được ghi theo bảng sau:

Thời gianCatot (-)Anot (+)
t (giây)Khối lượng tăng 10,24 gam2,24 lít hỗn hợp khí (đktc)
2t (giây)Khối lượng tăng 15,36 gamV lít hỗn hợp khí (đktc)

Nhận định nào sau đây đúng?

A. Giá trị của V là 4,480 lít                                         B. Giá trị của m là 44,36 gam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Giá trị của V là 4,928 lít                                         D. Giá trị của m là 43,08 gam

Câu 79.           Cho sơ đồ phản ứng: Al2 (SO4)3  X Y  Al

Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

A. Al2O3 và Al(OH)3         B. Al(OH)3 và Al2O3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Al(OH)3 và NaAlO2     D. NaAlO2 và Al(OH)3

Câu 80.           Hợp chất X (CnH10O5) có vòng benzen và nhóm chức este. Trong phân tử X, phần trăm khối lượng của oxi lớn hơn 29%. Lấy 1 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, sản phẩm hữu cơ thu được chỉ là 2 mol chất Y. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất X có ba loại nhóm chức.

(b) Chất X làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Số mol NaOH đã tham gia phản ứng là 4 mol.

(d) Khi cho 1 mol X tác dụng hết với NaHCO3 (trong dung dịch) thu được 1 mol khí.

(e) 1 mol chất Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2 mol HCl.

(g) Khối lượng chất Y thu được là 364 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 6.                                   B. 3.                                   C. 5.                                   D. 4.

______HẾT______

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi và đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *