0

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn hóa mới nhất file word có lời giải đề số 18

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn hóa mới nhất file word có lời giải đề số 18

ĐỀ SỐ 18

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

MÔN: HÓA HỌC

Năm học: 2020-2021

Thời gian làm bài: 50 phút( Không kể thời gian phát đề)

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;

Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba =137

Câu 1. Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng của tính khử?

A. Na, Mg, Cu, Ag. B. Mg, Fe, Ag, Cu. C. Cu, Fe, Zn, Na. D. Ag, Fe, Cu, Al.

Câu 2. Mô tả ứng dụng của Mg nào dưới đây không đúng?

A. Dùng chế tạo hợp kim nhẹ cho công nghiệp sản xuất ôtô, máy bay.

B. Dùng chế tạo dây dẫn điện.

C. Dùng trong các quá trình tổng hợp hữu cơ.

D. Dùng để tạo chất chiếu sáng.

Câu 3. Hiện tượng mưa axit là do không khí bị ô nhiễm bởi dãy khí

A. Cl2, CH4, SO2. B. CO, CO2, NO. C. HCl, CO, CH4. D. SO2, NO, NO2.

Câu 4. Dãy nhiệt độ sôi các chất tăng dần là

A. CH3COOH, CH3CH2OH, HCOOCH3. B. HCOOCH3, CH3COOH, CH3CH2OH.

C. CH3COOH, HCOOCH3, CH3CH2OH. D. HCOOCH3, CH3CH2OH, CH3COOH.

Câu 5. Nước cứng vĩnh cửu có chứa các ion

A. Mg2+, Na+, . B. Mg2+, Ca2+, .

C. K+, Na+, , . D. Mg2+, Ca2+, .

Câu 6. Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin X là

A. anilin. B. metylamin. C. đimetylamin. D. trimetylamin.

Câu 7. X là thành phần chính của một loại phân đạm 2 lá có hàm lượng dinh dưỡng khá cao nhưng là chất dễ gây cháy nổ nên khi lưu trữ cần chú ý an toàn tuyệt đối. X là

A. NH4Cl. B. (NH2)2CO. C. KNO3. D. NH4NO3.

Câu 8. Kim loại đồng không phản ứng với chất nào sau đây?

A. H2SO4 (đặc). B. HNO3 (loãng). C. HCl. D. HNO3 (đặc).

Câu 9. Để phân biệt da thật và da giả làm bằng PVC, người ta thường dùng phương pháp đơn giản là:

A. Thuỷ phân. B. Đốt thử. C. Cắt. D. Ngửi.

Câu 10. Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian khối lượng thanh sắt như thế nào?

A. Tăng. B. Giảm. C. Không đổi. D. Không xác định được.

Câu 11. Công thức nào sau đây là của fructozơ ở dạng mạch hở?

A. CH2OH(CHOH)3COCH2OH. B. CH2OH(CHOH)4CHO.

C. CH2OH(CHOH)2COCHOHCH2OH. D. CH2OHCOCHOHCOCHOHCHOH.

Câu 12. Dùng dung dịch Br2 để phân biệt ancol etylic với chất nào sau đây?

A. Phenol. B. Glixerol. C. Ancol metylic. D. Ancol isopropylic.

Câu 13. Nhúng một lá Fe vào dung dịch chứa một trong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, HCl, HNO3 (đặc, nguội, dư), H2SO4 (đặc, nóng, dư), H2SO4 (loãng). Số trường hợp tạo muối sắt (II) là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 14. Nhiệt phân hoàn toàn 10 gam muối CaCO3 thu được bao nhiêu gam chất rắn?

A. 5,6. B. 11,2. C. 2,8. D. 16,8.

Câu 15. Cho các chất axetilen, benzen, etan, propen, toluen, stiren, anilin, vinylclorua, etyl axetat. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch nước brom?

A. 4. B. 5. C. 7. D. 3.

Câu 16. Cho sơ đồ: Cao su buna. Khối lượng glucozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su buna là:

A. 8,68 tấn. B. 22,32 tấn. C. 12,4 tấn. D. 1 tấn.

Câu 17. Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 1,46. B. 1,36. C. 1,64. D. 1,22.

Câu 18. Trong các chất sau chất nào là etilen?

A. C2H2. B. C6H6. C. C2H6. D. C2H4.

Câu 19. Chất nào sau đây không phân li ra ion khi hòa tan vào nước?

A. Nhôm sunfat. B. Natri hiđroxit. C. Saccarozơ. D. Axit sunfuric. 

Câu 20. Tiến hành thí nghiệm giữa hồ tinh bột với iot theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm đựng sẵn 1 – 2 ml dung dịch hồ tinh bột (hoặc nhỏ vài giọt dung dịch iot lên mặt cắt quả chuối xanh hoặc củ khoai lang tươi, sắn tươi).

Bước 2: Đun nóng dung dịch một lát, sau đó để nguội.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Do cấu tạo ở dạng xoắn có lỗ rỗng, tinh bột hấp phụ iot cho màu xanh tím.

B. Nếu nhỏ vài giọt dung dịch iot lên mặt cắt của quả chuối chín thì màu xanh tím cũng xuất hiện.

C. Ở bước 2, màu của dung dịch có sự biến đổi.

D. Ở bước 1, dung dịch trong ống nghiệm chuyển sang màu xanh tím.

Câu 21. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ.

B. Trong y học, ZnO được dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa.

C. Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng.

D. Thiếc có thế dùng để phủ lên bề mặt của sắt để chống gỉ.

Câu 22. Cho các este: vinyl axetat, etyl benzoat, benzyl fomat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat. Số este tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được ancol là

A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

Câu 23. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Glucozơ và glyxin là những hợp chất tạp chức.

B. Các hợp chất glucozơ và saccarozơ có cùng công thức đơn giản nhất.

C. Amin và amino axit đều có nhóm NH2.

D. Phenol và anilin đều tham gia phản ứng cộng brom.

Câu 24. Vị trí của nguyên tố 26Fe trong bảng tuần hoàn là

A. ô 26, chu kỳ 4, nhóm VIIIA. B. ô 26, chu kỳ 4, nhóm IIA.

C. ô 26, chu kỳ 3, nhóm VIIIB. D. ô 26, chu kỳ 4, nhóm VIIIB.

Câu 25. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na có tỉ lệ mol 2:1 vào nước dư, thu được 4,48 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A. 7,7. B. 5,84. C. 6,15. D. 3,65.

Câu 26. Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là

A. 4. B. 5. C. 6. D. 2.

Câu 27. Cho các nhận định sau:

(1) Lipit bao gồm các chất béo, sáp, stearit, photpholipit chúng đều là các este phức tạp.

(2) Chất béo là trieste của glixerol với các axit đicacboxylic có mạch cacbon dài không phân nhánh.

(3) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài, không phân nhánh.

(4) Dầu ăn là các trieste chủ yếu chứa các gốc axit béo không no.

(5) Tristerin là chất béo không no.

Các nhận định đúng

A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 5. C. 1, 3, 4. D. 2, 3, 5.

Câu 28. Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu đuợc dung dịch Z chỉ chứa một chất tan duy nhất và kết tủa T. Cho dung dịch HCl loãng dư vào X, thấy thoát ra một khí không màu hóa nâu trong không khí. Hai muối X và Y lần lượt là

A. NaI và Fe(NO3)3. B. Fe(NO3)2 và AgNO3.

C. Na2CO3và Fe(NO3)2. D. Ba(NO3)2 và CuSO4.

Câu 29. Nung m gam hỗn hợp X gồm AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 thu được chất rắn X và 0,75 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Tỉ khối của Z so với H2 là 21,6. Mặc khác, cho m gam X vào nước dư, thu được 10,8 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 57,56. B. 58,5. C. 61,32. D. 63,2.

Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm C2H4, C4H4, C4H10, CH4 cần vừa đủ 0,735 mol O2, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được m gam kết tủa. Mặt khác, 13,72 gam hỗn hợp trên làm mất màu vừa đủ 0,4 mol Br2. Giá trị của m gần nhất với

A. 50. B. 193. C. 97. D. 99.

Câu 31. Cho m gam NaOH vào dung dịch chứa 0,04 mol H3PO4, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 1,22m gam chất rắn khan. Giá trị m là

A. 2,0. B. 4,0. C. 6,0. D. 8,0.

Câu 32. Thực hiện sơ đồ phản ứng sau:

(1) X (C, H, O) + NaOH Y + Z.

(2) 2Y + H2SO4 2T (C3H4O2) + Na2SO4.

(3) nZ + nP tơ lapsan + 2nH2O.

Phân tử khối của chất X là

A. 116. B. 174. C. 170. D. 118.

Câu 33. Điện phân dung dịch muối MSO4 (M là kim loại) với điện cực trơ, cuờng độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Khi thu được l,8a mol khí ở anot thì vẫn chưa xuất hiện bọt khí ở catot.

B. Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí ở catot.

C. Dung dịch sau điện phân có pH < 7.

D. Tại thời điểm t giây, ion M2+ chưa bị điện phân hết.

Câu 34. X, Y, Z là ba este đều no và mạch hở (không chứa nhóm chức khác và MX < MY < MZ). Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol T và hỗn hợp F chứa hai muối A và B có tỉ lệ mol tương ứng là 5:3 (MA < MB). Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12 gam đồng thời thu được 4,48 lít khí H2 (đo ở đktc). Đốt cháy toàn bộ F thu được Na2CO3, CO2 và 6,3 gam H2O. Số nguyên tử hiđro có trong Y là

A. 10. B. 8. C. 2. D. 6.

C âu 35. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 (tỉ lệ mol 1:1) cần dùng vừa đủ dung dịch chứa HCl và H2SO4, thu được khí H2 và dung dịch X chỉ chứa các muối clorua và sunfat trung hòa. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào X, sự phụ thuộc số mol kết tủa và số mol Ba(OH)2 được biểu diễn theo đồ thị sau:

Giá trị của m là

A. 15,48. B. 16,34. C. 13,33. D. 12,90.

Câu 36. Cho các phát biểu sau:

(1) Etyl axetat là chất lỏng, tan nhiều trong nước.

(2) Hợp chất H2NCH2CONHCH2CH2COOH là đipeptit.

(3) Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

(4) Tinh bột, tripanmitin và lòng trắng trứng đều bị thủy phân trong môi trường kiềm, đun nóng.

(5) Tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo có nguồn gốc từ xenlulozơ.

(6) Xăng E5 là xăng sinh học được pha 5% cồn sinh học (bio-ethanol), 95% còn lại là xăng Ron A92.

Số phát biểu đúng là 

A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 37. Hòa tan hoàn toàn 23,46 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu(OH)2 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,92 mol NaHSO4, thu được dung dịch Y chỉ chứa 123,42 gam muối trung hòa và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2, NO và H2, có tỉ khối so với He là 5,85. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 (loãng, dư), thu được 243,59 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Mg trong X là

A. 33,76%. B. 31,71%. C. 32,74%. D. 30,69%.

Câu 38. Chất X (C9H8O4) là một thuốc cảm. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH thu được 1 mol chất Y; 1 mol chất Z và 2 mol H2O. Nung Y với vôi tôi, xút dư, thu được ankan đơn giản nhất. Chất Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được hợp chất hữu cơ tạp chức T (không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương). Cho các phát biểu sau:

(1) X có 3 công thức cấu tạo phù hợp

(2) Chất X phản ứng với NaOH (t°) theo tỉ lệ mol tương ứng 1:3.

(3) Từ Y bằng một phản ứng có thể điều chế được axit axetic.

(4) Chất Z có công thức phân tử là C7H4O4Na2.

(5) Chất T không tác dụng với CH3COOH nhưng có phản ứng với CH3OH (xúc tác H2SO4 đặc, t°).

Số phát biểu đúng

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 39. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho mẫu Na vào dung dịch HCl.

(b) Cho bột Al tiếp xúc với Cl2.

(c) Đốt cháy HgS trong khí O2 dư.

(d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl2.

(e) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.

(g) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng, dư.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 40. Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H10O3N2) và chất Z (C2H7O2N). Cho 14,85 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch M và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gồm hai khí đều làm xanh quỳ ẩm, có tỉ khối so với H2 lớn hơn 12,5. Cô cạn toàn bộ dung dịch M thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 10,6 gam. B. 14,7 gam. C. 14,0 gam. D. 8,2 gam.

Đáp án

1-C

2-B

3-D

4-B

5-C

6-A

7-D

8-C

9-B

10-A

11-A

12-A

13-B

14-A

15-B

16-A

17-A

18D-

19-C

20-B

21-C

22-B

23-A

24-D

25-A

26-A

27-C

28-B

29-D

30-C

31-D

32-A

33-A

34-A

35-D

36-D

37-A

38-D

39-B

40-B

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án B

– Các hợp chất của magiê, chủ yếu là oxit magiê, được sử dụng như là vật liệu chịu lửa trong các lò sản xuất sắt và thép, các kim loại màu, thủy tinh hay xi măng.

– Hợp kim nhôm – magiê dùng trong sản xuất vỏ đồ hộp, cũng như trong các thành phần cấu trúc của ô tô và máy móc.

– Ngoài ra magiê kim loại còn được sử dụng để khử lưu huỳnh từ sắt hay thép, dùng trong các quá trình tổng hợp hữu cơ, dùng để tạo chất chiếu sáng.

Câu 3: Đáp án D

Mưa lẫn những khí này làm nồng độ axit trong không khí tăng cao gây ra hiện tượng mưa axit.

Câu 4: Đáp án B

Nhiệt độ sôi các chất được sắp xếp: este < axit < ancol.

Câu 5: Đáp án C

 

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

18. Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Hóa Học – Đề 18 – File word có lời giải chi tiết

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *