dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hoá sở GD Bắc Ninh lần 2

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hoá sở GD Bắc Ninh lần 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 2)

41C42B43B44D45C46D47A48D49B50A
51C52A53B54B55A56A57A58B59B60A
61C62B63C64D65B66B67B68A69C70D
71A72B73D74A75C76C77C78D79B80D

Câu 41. Kim loại Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sản phẩm thu được gồm MgSO4 và chất nào sau đây?

A. H2O.       B. SO2.       C. H2.         D. H2S.

Câu 42. Cho 6,5 gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kim loại Ag. Giá trị của m là

A. 43,2.       B. 21,6.       C. 5,40.       D. 10,8.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 43. Kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Au.       B. Ag.       C. Os.       D. Cu.

Câu 44. Ở trạng thái cơ bản, số electron ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

A. 4.        B. 3.       C. 1.       D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 45. Chất nào sau đây là muối axit?

A. Na2CO3.       B. HNO3.       C. KHSO4.       D. NaCl.

Câu 46. Chất nào sau đây thuộc loại dissaccarit?

A. Xenlulozơ.       B. Fructozơ.       C. Glucozơ.       D. Saccarozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 47. Cho 270 gam dung dịch glucozơ 1% vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng nhẹ đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 3,24.       B. 1,80.       C. 3,60.       D. 1,62.

Câu 48. Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. CuO.       B. Fe2O3.       C. Cr2O3.       D. CrO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 49. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ tằm.       B. Tơ xenlulozơ axetat.       C. Tơ nilon-6,6.       D. Tơ capron.

Câu 50. Công thức cấu tạo thu gọn của axit axetic là

A. CH3-COOH.       B. HCOOH.       C. CH2=CH-COOH.       D. HOOC-COOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 51. Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp?

A. CaCl2.       B. CaSO4.       C. CaO.       D. Ca(NO3)2.

Câu 52. Phần trăm khối lượng của nito trong phân tử anilin bằng

A. 15,05%.       B. 15,73%.       C. 18,67%.       D. 12,96%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 53. Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng?

A. Na+, K+.       B. Ca2+, Mg2+.       C. H+, K+.       D. Na+, H+.

Câu 54. Cho dãy các chất sau: Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, xenlulozơ. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 55. Cho thanh kim loại Ni vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?

A. AgNO3.       B. HCl.       C. NaCl.       D. ZnCl2.

Câu 56. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tính khử của Ag mạnh hơn tính khử của Cu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Cho viên kẽm vào dung dịch HCl thì kẽm bị ăn mòn hóa học.

C. Điện phân dung dịch CuSO4 thu được kim loại ở catot.

D. Đốt Fe trong khí Cl2 dư, thu được FeCl3.

Câu 57. Thủy phân hoàn toàn m gam etyl fomat bằng dung dịch NaOH đun nóng thu được 10,2 gam muối. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 11,1.       B. 9,0.       C. 12,3.       D. 13,2.

Câu 58. Cho mẩu nhỏ giấy quỳ tím vào dung dịch X thấy quỳ tím đổi màu. X không thể là chất nào sai đây?

A. Lysin.       B. Glyxin.       C. Metylamin.       D. Axit axetic.

Câu 59. Trong khí thải do đốt nhiên liệu hóa thạch có chất khí X không màu mùi hắc. Khi khuếch tán vào bầu khí quyển, X là nguyên nhân chủ yếu gây hiện tượng “mưa axit”. X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CO.       B. SO2.       C. H2S.       D. CO2.

Câu 60. Số nhóm amino (NH2) trong phân tử glyxin là

A. 1.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

Câu 61. Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CaSO4.       B. K3PO4.       C. NaHCO3.       D. Na2CO3.

Câu 62. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

B. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng không gian.

D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Câu 63. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(II) sau khi kết thúc phản ứng?

A. Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Cho Fe(OH)3 vào dung dịch HCl.

C. Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

D. Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư.

Câu 64. Số nguyên tử cacbon trong phân tử metyl axetat là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.       B. 6.       C. 4.       D. 3.

Câu 65. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 sinh ra chất kết tủa và chất khí?

A. HCl.       B. H2SO4.       C. NaOH.       D. Na2SO4.

Câu 66. Thủy phân hoàn toàn 9,4 gam Ala-Val trong 150ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 15,4.       B. 14,5.       C. 12,7.       D. 12,5.

Câu 67. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Ag.       B. Na.       C. Cu.       D. Fe.

Câu 68. Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng thu được sản phẩm gồm axit axetic và chất hữu cơ Y. Công thức của Y là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C2H5OH.       B. CH3CH2CH2OH.       C. CH3COOH.       D. CH3OH.

Câu 69. Nung 7,5 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al trong oxi dư thu được 13,1 gam hỗn hợp Y chỉ chứa các oxit. Hòa tan Y cần vừa đủ dung dịch chứa x mol HCl. Giá trị của x là

A. 0,25.       B. 0,35.       C. 0,70.       D. 0,50.

Câu 70. Cấu hình electron nguyên tử của sắt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. [Ar]4s23d6.       B. [Ar]3d5.       C. [Ar]3d6.       D. [Ar] 3d64s2.

Câu 71. Dẫn 1,2 mol hỗn hợp X (gồm khí CO2 và hơi nước) qua than nung đỏ thu được 1,4a mol hỗn hợp khí Y (gồm CO2, CO và H2) trong đó có y mol CO2. Hấp thụ từ từ toàn bộ khí CO2 trong Y vào dung dịch có chứa 0,06b mol Ca(OH)2, khối lượng kết tủa phụ thuộc vào số mol khí CO2 được ghi ở bảng sau:

Số mol khí CO2 (mol)xx + 0,4y
Khối lượng kết tủa (gam)5b3b2b

Giá trị của a có thể là

A. 1,00       B. 1,36.       C. 1,40.       D. 0,28.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 72. Dung dịch X chứa CuSO4, H2SO4 và NaCl. Điện phân dung dịch X (điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%), lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al kim loại bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây

Thí nghiệm 1Thí nghiệm 2Thí nghiệm 3
Thời gian điện phân (giây)t2t3t
Lượng khí sinh ra từ bình điện phân (mol)a0,801,18
Khối lượng Al bị hòa tan tối đa (gam)4,32b

Biết tại catot ion Cu2+ điện phân hết thành Cu trước khi ion H+ điện phân thành khí H2; trong a mol khí đã có khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm. Kết thúc điện phân (sau 3t giây), thu được dung dịch Y có khối lượng giảm m gam so với dung dịch X ban đầu. Giá trị của m là

A. 44,60.       B. 51,48.       C. 47,80.       D. 48,28.

Câu 73. Xăng sinh học E5 (chứa 5% etanol về thể tích, còn lại là xăng, giả thiết chỉ là octan). Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol etanol tỏa ra lượng nhiệt là 1365,0 kJ và 1 mol octan tỏa ra lượng nhiệt là 5928,7 kJ. Trung bình, một chiếc xe máy di chuyển được 1km thì cần một nhiệt lượng chuyển thành công cơ học có độ lớn là 211,8 kJ. Nếu xe máy đó đã sử dụng 4,5 lit xăng E5 ở trên thì quãng đường di chuyển được là bao nhiêu km, biết hiệu suất sử dụng nhiên liệu của đông cơ là 25%; khối lượng riêng của etanol là 0,8 g/ml, của octan là 0,7 g/ml.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 250km.       B. 180km.       C. 200km.       D. 190km.

Câu 74. Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch metylamin làm quỳ tím hóa xanh.
(b) Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozơ.
(c) Muối đinatri gluconat được ứng dụng làm mì chính (bột ngọt).
(d) Ở điều kiện thường, triolein là chất lỏng.
(e) Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
(f) Khi làm đậu phụ từ sữa đậu nành có xảy ra sự đông tụ protein.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 5.       D. 2.

Câu 75. Một loại phân bón tổng hợp trên bao bì ghi tỉ lệ NPK là 10-20-15, được sản xuất bằng cách trộn ba loại hóa chất Ca(NO3)2, KH2PO4, KNO3 và một lượng chất độn không chứa N, P, K. Trong phân bón trên, Ca(NO3)2 chiếm x% về khối lượng. Giá trị của x là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 37,50.       B. 38,31.       C. 55,50.       D. 58,87.

Câu 76. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuCl2.
(b) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.
(c) Đun nóng nước có tính cứng toàn phần.
(d) Cho dung dịch (NH4)2HPO4 vào nước vôi trong dư.
(e) Cho dung dịch KOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.
(f) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được chất kết tủa là

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 6.

Câu 77. Chất béo X gồm các triglixerit. Phần trăm khối lượng của cacbon và hidro trong X lần lượt là 77,25% và 11,75%. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được a gam muối. Mặt khác, cứ 0,1m gam X phản ứng tối đa với 7,68 gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 156,54.       B. 153,54.       C. 148,62.       D. 149,58.

Câu 78. Cho hai chất hữu cơ mạch hở E, F có cùng công thức đơn giản nhất là C3H4O2. Các chất E, F, X,Z tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:
(1) E + NaOH → X + Y (2) F + NaOH → Z + T
(3) X + HCl → J + NaCl (4) Z + HCl → G + NaCl
Biết X, Y, Z, T, J, G là các chất hữu cơ, trong đó T là hợp chất đa chức; MT > 88 và ME < MF < 146.
Cho các phát biểu sau:
(a) Chất J có nhiều trong nọc độc con kiến.
(b) Từ Y có thể điều chế trực tiếp axit axetic.
(c) Ở nhiệt độ thường, T tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch xanh lam.
(d) E và F đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3.
(e) Nung nóng chất rắn Z với hỗn hợp vôi tôi xút thu được khí etilen.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 2.       C. 5.       D. 4.

Câu 79. Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức) đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H2O và 1,0 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam T bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 26,96 gam hỗn hợp muối F. Cho E tác dụng hết với Na kim loại dư, thu được 0,2 mol H2. Đốt cháy toàn bộ F, thu được H2O, Na2CO3 và 0,2 mol CO2. Khối lượng của Y trong m gam T là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5,92.       B. 2,92.       C. 3,65.       D. 2,36.

Câu 80. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hoá sở GD Bắc Ninh lần 2 1

Biết X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác CaCO3; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. NaHCO3, CaCl2.       B. NaHCO3, Ca(OH)2.       C. CO2, CaCl2.       D. Ca(HCO3)2, Ca(OH)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi và đáp án

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *