dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hoá sở GD Thừa Thiên Huế lần 1

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hoá sở GD Thừa Thiên Huế lần 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

sở GDĐT Thừa Thiên Huế (Lần 1)

41B42D43B44C45A46C47D48D49A50C
51C52B53C54A55D56D57A58D59B60C
61A62C63B64D65D66C67B68B69D70C
71D72C73A74A75B76A77B78C79D80B

Câu 41: Trùng hợp etilen thu được polime có tên gọi là

A. poli(vinyl clorua).       B. polietilen.       C. polipropilen.         D. polistiren.

Câu 42: Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch CuSO4 giải phóng khí và tạo kết tủa màu xanh?

A. Fe.       B. Mg.       C. Al.       D. Na.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 43: Thủy phân tristearin ((C17H35COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức là

A. C17H33COONa.       B. C17H35COONa.       C. C2H3COONa.       D. CH3COONa

Câu 44: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

A. Ba(OH)2.       B. HCl.       C. Na2CO3.       D. NaOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 45: Cho m gam dung dịch glucozơ 20% tráng bạc hoàn toàn, sinh ra 7,56 gam bạc. Giá trị của m là

A. 31,5.       B. 126.       C. 1,26.       D. 63.

Câu 46: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?

A. MgCl2.       B. CuSO4.       C. KNO3.       D. FeCl3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 47: Ở điều kiện thường, kim loại X tác dụng với dung dịch Na2CO3, giải phóng khí và tạo thành kết tủa. Kim loại X là

A. Na.       B. Mg.       C. Fe.       D. Ba.

Câu 48: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra

A. sự khử ion Cl-.        B. sự oxi hoá ion Cl-.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. sự oxi hoá ion Na+.        D. sự khử ion Na+.

Câu 49: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

A. Cu.       B. Na.       C. Ca.       D. Mg.

Câu 50: Axit amino axetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaCl.       B. NaNO3.       C. HCl.       D. Na2SO4.

Câu 51: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. CrCl3.       B. NaCrO2.       C. Cr(OH)3.       D. Na2CrO4.

Câu 52: Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước ở nhiệt độ thường?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Fe.       B. Na.       C. Al.       D. Mg.

Câu 53: Cho các polime sau: polietilen, poliacrilonitrin, tơ visco, xenlulozơ, cao su buna-N, tơ nilon-6,6. Số polime tổng hợp là

A. 6.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

Câu 54: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Al(NO3)3.       B. FeCl3.       C. AgNO3.       D. Cu(NO3)2.

Câu 55: Cho các chất sau: NaHCO3, NaOH, HCl, Ca(HCO3)2, Fe2(SO4)3. Có bao nhiêu chất trong dãy trên tác dụng với dung dịch Ba(OH)2?

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

Câu 56: Phát biểu nào sau đây sai?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Trong các phân tử amin, nhất thiết phải chứa nguyên tử nitơ.

B. Saccarozơ không làm mất màu nước brom.

C. Poli(vinyl clorua) hay PVC dùng sản xuất chất dẻo.

D. Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai liên kết peptit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 57: Cho 13,50 gam glyxin tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận chung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 20,07.       B. 19,71.       C. 19,89.       D. 19,04.

Câu 58: Cho 4,48 gam Fe vào 100 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.       B. 1,12.       C. 2,688.       D. 1,792.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 59: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba và là chất khí ở điều kiện thường

A. CH3NHCH3.       B. (CH3)3N.       C. CH3CH2-N-(CH3)2.       D. CH3NH2.

Câu 60: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học?

A. Đốt dây Mg trong bình đựng khí O2.       B. Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.       D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch HNO3 loãng.

Câu 61: Cho 5,34 gam amino axit X (công thức có dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 7,53 gam muối. Số nguyên tử hidro trong phân tử X là

A. 7.       B. 11.       C. 5.       D. 9.

Câu 62: Tro thực vật được sử dụng như một loại phân bón cung cấp nguyên tố kali cho cây trồng do chứa muối kali cacbonat. Công thức của kali cacbonat là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaCl.       B. KCl.       C. K2CO3.       D. KOH.

Câu 63: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất so với 3 kim loại còn lại?

A. W.       B. K.       C. Fe.       D. Al.

Câu 64: Khử hoàn toàn m gam Fe3O4 bằng Al dư, đun nóng, thu được 8,40 gam Fe. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 17,40.       B. 69,60.       C. 104,40.       D. 11,60.

Câu 65: Este metyl acrylat có công thức là

A. CH3COOCH3. B. CH2=C(CH3)COOCH3. C. HCOOC2H5. D. CH2=CHCOOCH3.

Câu 66: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. tính oxi hóa.       B. tính axit.       C. tính khử.       D. tính bazơ.

Câu 67: Kim loại M tác dụng được với các dung dịch: HCl loãng, Cu(NO3)2, H2SO4 đặc nguội. Kim loại M là

A. Fe.       B. Zn.       C. Al.       D. Ag.

Câu 68: Hòa tan hết 6,0 gam kim loại R (hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được 5,60 lít khí H2 (đktc). Kim loại R là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Fe.       B. Mg.       C. Zn.       D. Ba.

Câu 69: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Tinh bột.       B. Fructozơ.       C. Glucozơ.       D. Saccarozơ.

Câu 70: Cation X2+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p6. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIIIA.       B. số thứ tự 19, chu kì 4, nhóm IA.

C. số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA.       D. số thứ tự 16, chu kì 3, nhóm VIA.

Câu 71: Cho 6,72 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với V lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm Cl2 và O2 (có tỉ khối so với H2 bằng 30,625), thu được hỗn hợp rắn Z. Cho Z vào dung dịch HCl, thu được 1,12 gam một kim loại không tan, dung dịch T và 0,336 lít khí H2 (đktc). Cho T vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 47,74 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 3,36.       B. 1,344.       C. 8,96.       D. 2,24.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 72: Cho các phát biểu sau:
(a) Isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín.
(b) Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với lưu huỳnh thu được cao su buna-S.
(c) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.
(d) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
(e) Nhỏ dung dịch Gly-Val vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 xuất hiện hợp chất màu tím.
(g) Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng.
(h) Giấm ăn có thể khử được mùi tanh của cá do các amin gây ra.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 6.       C. 4.       D. 5.

Câu 73: Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C9H16O4, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và MX < MY < MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Cho các phát biểu sau:
(a) Khi cho a mol T tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.
(b) Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.
(c) Ancol X là propan-1,2-điol.
(d) Khối lượng mol của Z là 96 gam/mol.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 74: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl.
(b) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
(c) Cho kim loại Al vào dung dịch KOH dư.
(d) Cho NH4HCO3 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.
(e) Đun nóng nước cứng tạm thời.
(g) Cho mẫu phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm vừa thu được kết tủa vừa thu được chất khí là

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 2.

Câu 75: Dẫn luồng khí oxi dư đi qua m gam hỗn hợp X gồm bột Al, Mg, Cu đun nóng, thu được 34,20 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Hòa tan hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 1M thu được dung dịch chứa 87,95 gam hỗn hợp muối trung hòa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 30,72.       B. 22,2.       C. 16,92.       D. 26,68.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 76: Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:
(1) E + NaOH → X + Y
(2) F + NaOH → X + Y
(3) X + HCl → Z + NaCl
Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất E là hợp chất hữu cơ đa chức.
(b) Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Chất Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.
(d) Trong tự nhiên, chất Z được tìm thấy trong nộc độc của ong và vòi đốt của kiến.
(e) Đốt cháy hoàn toàn chất X bằng O2 dư thu được Na2CO3, CO2 và H2O.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

Câu 77: Thủy phân hoàn toàn 23,4 gam hỗn hợp X gồm etyl axetat, metyl benzoat, phenyl axetat, điphenyl oxalat và glixerol triaxetat trong dung dịch KOH (dư, đun nóng), thấy có 0,32 mol KOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 6,30 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Giá trị gần nhất của m là

A. 16,70.       B. 33,80.       C. 37,10.       D. 24,5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 78: Điện phân 255 gam dung dịch AgNO3 10% với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí 2. Cho 0,225 mol Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,50 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá của t là

A. 1,2.       B. 0,3.       C. 1,0.       D. 0,8.

Câu 79: Hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở X (a mol) và Y (b mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol hỗn hợp T trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 760 gam dung dịch NaOH 20% phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn a mol X hoặc b mol y thì đều thu được cùng số mol CO2. Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là

A. 402,1.       B. 393,8.       C. 409,1.       D. 396,6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 80: Trong y học, glucozơ làm thuốc tăng lực cho người bệnh, dễ hấp thu và cung cấp khá nhiều năng lượng. Dung dịch glucozơ (C6H12O6) 5% có khối lượng riêng là 1,02 g/ml, phản ứng oxi hóa 1 mol glucozơ tạo thành CO2 và H2O tỏa ra một nhiệt lượng là 2803,0 kJ. Một người bệnh được truyền một chai chứa 500 ml dung dịch glucose 5%. Năng lượng tối đa từ phản ứng oxi hóa hoàn toàn glucozơ mà bệnh nhân đó có thể nhận được là

A. 389,30 kJ.       B. 397,09 kJ.        C. 416,02 kJ.       D. 381,67 kJ.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi và đáp án

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *