dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hoá THPT Ngô Gia Tự Đăk Lăk lần 1

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hoá THPT Ngô Gia Tự Đăk Lăk lần 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Lần 1)

41B42A43C44D45A46B47D48A49B50C
51A52A53D54B55C56B57C58C59B60A
61D62C63D64B65C66A67B68C69B70C
71C72A73D74C75B76A77A78C79D80D

Câu 41. Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Mg trong X là

A. 0,42 gam.       B. 0,60 gam.       C. 0,42 gam.         D. 0,90 gam.

Câu 42. Phản ứng tổng hợp Glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng:
6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 (cần 673 kcal)
Cho biết cứ 1 phút (trời nắng) mỗi cm² lá xanh nhận được 0,5 cal năng lương mặt trới nhưng chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp Glucozơ. Hỏi 1 cây xanh có 10 lá mỗi lá 10 cm² thì cần thời gian là bao nhiêu để tổng hợp được 0,18 gam Glucozơ và giải phóng được bao nhiêu lít O2 (đktc) ?

A. 134,6 phút, 0,1344 lit O2       B. 92,0 phút, 0,244 lít O2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 92,5 phút, 0,1344 lit O2       D. 221,2 phút, 0,1344 lit O2.

Câu 43. Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường, thí nghiệm không xảy ra phản ứng là

A. Cho CaO vào nước.

B. Cho bột Al vào dung dịch NaOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Cho bột Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội

D. Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2.

Câu 44. Cho các phát biểu sau:
(a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ.
(b) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
(c) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh.
(d) Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 45. Số nguyên tử oxi có trong phân tử triolein là

A. 6       B. 2       C. 4       D. 3

Câu 46. Công thức phân tử của etanol là

A. C2H4O.       B. C2H6O.       C. C2H6.       D. C2H4O2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 47. Khi đun nóng, sắt tác dụng với lưu huỳnh sinh ra muối nào sau đây?

A. FeSO4       B. FeSO3       C. Fe2(SO4)3       D. FeS

Câu 48. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol este X thu được 3,36 lít khí CO2 và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C3H6O2       B. C2H4O2       C. C4H6O2       D. C3H4O2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 49. Trộn bột kim loại X với bột oxit sắt (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa.Kim loại X là

A. Ag.       B. Al.       C. Fe.       D. Cu.

Câu 50. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Fe.       B. Ag.       C. Mg.       D. Cu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 51. Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) chỉ có một loại nhóm chức. Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y. Làm bay hơi Y, chỉ thu được 164,7 gam hơi nước và 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 và 14,85 gam H2O. Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được hai axit cacboxylic đơn chức và hợp chất T (chứa C, H, O và MT< 126). Số nguyên tử H trong T bằng

A. 8.       B. 6.       C. 10.       D. 12.

Câu 52. Cho các sơ đồ phản ứng:
(1) E + NaOH → X + Y
(2) F + NaOH → X + Z
(3) Y + HCl → T + NaCl
Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; E và Z có cùng số nguyên tử cacbon; ME < MF < 175.
Cho các phát biểu sau:
(a) Nhiệt độ sôi của E thấp hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH
(b) Có hai công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên.
(c) Hai chất E và T có cùng công thức đơn giản nhất
(d) Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, CO2 và H2O.
(e) Từ X điều chế trực tiếp được CH3COOH.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 1.       D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 53. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kim loại Fe dẫn điện tốt hơn kim loại Ag.

B. Ở nhiệt độ thường, H2 khử được Na2O.

C. Kim loại Fe không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Cho Zn vào dung dịch CuSO4 có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

Câu 54. Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. NaHCO3.       B. AlCl3.       C. Al(OH)3.       D. Al2O3.

Câu 55. Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Thí nghiệm 1Thí nghiệm 2Thí nghiệm 3
Thời gian điện phân (giây)t2t3t
Lượng khí sinh ra từ bình điện phân (mol)0,320,801,20
Khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa (gam)8,168,16

Biết tại catot ion Cu2+ điện phân hết thành Cu trước khi ion H+ điện phân tạo thành khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên. Tổng giá trị (x + y + z) bằng

A. 1,8       B. 2,2       C. 1,6       D. 2,0

Câu 56. Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Nếu cho Z tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg trong X là

A. 38,35%.       B. 34,09%.       C. 29,83%.       D. 25,57%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 57. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

A. Li.       B. Na.       C. Hg.       D. K.

Câu 58. Công thức phân tử của etylamin là

A. C4H11N       B. C3H9N       C. C2H7N       D. CH5N

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 59. Cho các phát biểu sau:
(a) Nước quả chanh khử được mùi tanh của cá.
(b) Fructozơ là monosaccarit duy nhất có trong mật ong.
(c) Một số este hòa tan tốt nhiều chất hữu cơ nên được dùng làm dung môi.
(e) Vải làm từ tơ nilon-6,6 bền trong môi trường bazơ hoặc môi trường axit.
(d) Sản phẩm của phản ứng thủy phân saccarozơ được dùng trong kĩ thuật tráng gương
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

Câu 60. Có bao nhiêu tơ tổng hợp trong các tơ: capron, xenlulozơ axetat, visco, nilon-6,6?

A. 2.       B. 1.       C. 3.       D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 61. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

B. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng không gian.

C. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

Câu 62. Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

A. NaNO3       B. Na2SO4       C. HCl       D. NaCl

Câu 63. Đun nóng triglixerit trong dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn luôn thu được chất nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Etylen glicol       B. Etanol       C. Metanol       D. Glixerol

Câu 64. Cho m gam dung dịch glucozơ 1% vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng nhẹ đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,08 gam Ag. Giá trị của m là

A. 180       B. 90       C. 45       D. 135

Câu 65. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Glyxin.       B. Anilin.       C. Metylamin.       D. Glucozơ.

Câu 66. Cho 14,6 gam lysin tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 21,90       B. 18,25       C. 25,55       D. 18,40

Câu 67. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
(b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH.
(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc dư.
(d) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư.
(e) Cho CuO vào dung dịch HNO3.
(f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ.
Số thí nghiệm thu được hai muối là?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

Câu 68. Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 57,84 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 4,98 mol O2, thu được H2O và 3,48 mol CO2. Khối lượng của X trong m gam E là

A. 25,60 gam.       B. 34,48 gam.       C. 33,36 gam.       D. 32,24 gam.

Câu 69. Đốt cháy 14,625 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) trong 1,4 lít khí O2 đến phản ứng hoàn toàn được chất rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H2. Kim loại M là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Al.       B. Zn.       C. Ca.       D. Mg.

Câu 70. Cho dãy các chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, xenlulozơ. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 3       B. 4       C. 2       D. 1

Câu 71. Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây ra mưa axit?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CO2 và O2.       B. H2S và N2.       C. SO2 và NO2.       D. NH3 và HCl.

Câu 72. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho. Khử chất X bằng H2 thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A. glucozơ và sobitol.       B. glucozơ và fructozơ.

C. saccarozơ và glucozơ.       D. fructozơ và sobitol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 73. Cho 5 dung dịch riêng biệt: CuSO4, FeCl3, HCl, NaCl và NaOH. Số dung dịch có khả năng phản ứng được với kim loại Al là

A. 3.       B. 2.       C. 1.       D. 4.

Câu 74. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. NH4Cl và KOH.          B. K2CO3 và HNO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. NaCl và Al(NO3)3.          D. NaOH và MgSO4.

Câu 75. Nước tự nhiên chứa nhiều những cation nào sau đây được gọi là nước cứng?

A. Na+, K+       B. Ca2+, Mg2+       C. Na+, Al3+       D. Al3+, K+

Câu 76. Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2       B. 3       C. 1       D. 4

Câu 77. Đun nóng HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

A. HCOONa; CH3OH       B. HCOOH; CH3ONa       C. CH3COONa; CH3OH       D. HCOOH; CH3OH

Câu 78. Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaAlO2 và Al(OH)3.       B. Al2O3 và Al(OH)3.

C. Al(OH)3 và Al2O3.       D. Al(OH)3 và NaAlO2.

Câu 79. Cho dãy các kim loại: Ba, K, Cu, Fe. Số kim loại trong dãy phản ứng mạnh với H2O ở điều kiện thường là

A. 1.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 80. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Mg       B. Cu       C. Ag       D. Na

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi và đáp án

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *