dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi TN THPT 2021 có lời giải đề 11

Đề thi TN THPT 2021 có lời giải đề số 11

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ MINH HỌA

SỐ 11

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56, Cu=64; Pb=207; Ag=108.

Câu 1: Cho các hợp kim sau: Cu – Fe (1); Zn – Fe (2); Fe – C (3); Sn – Fe (4). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

A. (1), (2)(3). B. (2), (3)(4). C. (1), (3)(4). D. 1, 2 và 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, Ca(HCO3)2, CrCl3, AlCl3, MgSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 3: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. Fe(NO3)3. B. Cu(NO3)2. C. HNO3. D.  Fe(NO3)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Một trong những nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm tầng ozon là do

A. mưa axit.

B. quá trình sản xuất gang thép.

C. hợp chất CFC (freon).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. sự tăng nồng độ khí CO2.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cr­2O3 là oxit lưỡng tính.

B. CrO3 tan dễ trong nước, tác dụng dễ dàng với dung dịch kiềm loãng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Do Cr(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính nên Cr tác dụng được với dung dịch NaOH đặc.

D. CrO là oxit bazơ, tan dễ dàng trong dung dịch axit.

Câu 6: Cho bột Al và dung dịch KOH dư thấy hiện tượng:

A. Sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch không màu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Sủi bọt khí, Al không tan hết và dung dịch màu xanh lam.

C. Sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch màu xanh lam.

D. Sủi bọt khí, Al tan dần đến hết và thu được dung dịch không màu.

Câu 7: Những tính chất vật lí chung của kim loại (tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo, ánh kim) được gây nên chủ yếu bởi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.

B. khối lượng riêng của kim loại.

C. tính chất của kim loại.

D. cấu tạo mạng tinh thể của kim loại.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Nguyên tử X có cấu hình electron 1s22s22p63s1. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

A. Chu kỳ 3, nhóm IA là nguyên tố phi kim. B. Chu kỳ 4, nhóm VIIA là nguyên tố phi kim.

C. Chu kỳ 4, nhóm IA là nguyên tố kim loại. D. Chu kỳ 3, nhóm IA là nguyên tố kim loại.

Câu 9: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, to), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. glucozơ, fructozơ. B. glucozơ, sobitol. C. glucozơ, saccarozơ. D. glucozơ, etanol.

Câu 10: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3COOC2H5, CH3CH2OH, CH3COOH, HCOOCH3 và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Chất

X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Y

Z

T

Nhiệt độ sôi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

31,8oC

78,3oC

118,1oC

77,1oC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. X là CH3CH2OH. B. Z là CH3COOH. C. Y là CH3COOC2H5. D. T là HCOOCH3.

Câu 11: Alanin và anilin đều tác dụng với chất nào sau đây?

A.  Dung dịch NaOH. B. Dung dịch NaHCO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Dung dịch HCl. D. Dung dịch brom.

Câu 12: Phản ứng nào sau đây là không đúng?

A. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3.

B. 3FeO + 10HNO3 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Fe3O4 + 4H2SO4 đặc FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O.

D. 2FeCl3 + H2S 2FeCl2 + 2HCl + S.

Câu 13: Khi điện phân dung dịch nào sau đây tại catot chỉ xảy ra quá trình khử nước?

A. Dung dịch MgCl2. B. dung dịch AgNO3. C. Dung dịch CuCl2 D. Dung dịch ZnCl2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14: Peptit X có công thức Pro-Pro-Gly-Arg-Phe-Ser-Phe-Pro. Khi thuỷ phân không hoàn toàn X thu được tối đa bao nhiêu loại peptit có amino axit đầu N là phenylalanin (Phe)?

A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

Câu 15: Cho các chất sau đây: triolein, etyl axetat, saccarozơ, fructozơ, Ala-Gly-Ala, glucozơ, xenlulozơ, vinyl fomat, anbumin. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là

A. 5. B. 8. C. 6. D. 7.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển sang màu nâu đỏ. Công thức của X là :

A. MgCl2. B. FeCl3. C. FeCl2. D. CrCl3.

Câu 17: Cho dãy các kim loại : Ag, Cu, Al, Mg. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là

A. Cu. B. Al. C. Mg. D. Ag.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 18: Oxit bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng là

A. Fe2O3. B. Al2O3. C. MgO. D. FeO.

Câu 19: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là

A. Amoniac. B. Anilin. C. Natri hiđroxit. D. Axit axetic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 20: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n+1O2. B. CnH2nO2. C. CnH2n+2O2. D. CnH2n-2O2.

Câu 21: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng ở điều kiện thường?

A. Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Dẫn khí Cl2 vào dung dịch H2S.

C. Cho CuS vào dung dịch HCl.

D. Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3.

Câu 22: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. poli(etylen-terephtalat). B. poliacrilonitrin.

C. polietilen. D. poli(vinyl clorua).

Câu 23: Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COOC6H4COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là

A. 0,48. B. 0,72. C. 0,24. D. 0,96.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol Fe, 0,075 mol Fe2O3 và 0,05 mol Fe3O4 tác dụng hết với dung dịch HCl loãng, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng hết với dung dịch KOH dư, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn Z. Giá trị của m là

A. 72. B. 36. C. 65. D. 75.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn m gam một este X (có công thức ), thu được V lít CO2 (đkc) và x gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m với V, x là

A. B. C. D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 26: Cho 0,1 mol lysin tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng với 400 ml NaOH 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 34,25. B. 26,25. C. 22,65. D. 30,65.

Câu 27: Cho sơ đồ các phản ứng:

X + NaOH (dung dịch) Y + Z (1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Y + NaOH (rắn) T + P (2)

T Q + H2 (3)

Q + H2O Z (4)

Trong sơ đồ trên, X và Z lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3COOCH=CH2 và HCHO. B. CH3COOCH=CH2 và CH3CHO.

C. CH3COOC2H5 và CH3CHO. D. HCOOCH=CH2 và HCHO.

Câu 28: Cho a mol kim loại Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa b mol CuSO4 và c mol FeSO4. Kết thúc phản ứng dung dịch thu được chứa 2 muối. Xác định điều kiện phù hợp cho kết quả trên.

A. B. C. D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 29: Một tripeptit no, mạch hở A có công thức phân tử CxHyO6N4. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol A thu được 40,32 lít CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m gần nhất với

A. 29,68. B. 18,91. C. 30,70. D. 28,80

Câu 30: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

A. 15,0. B. 13,5. C. 30,0. D. 20,0.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 31: Sục khí x mol khí CO2 vào dung dịch X chứa hỗn hợp Ca(OH)2 và NaOH, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Đề thi TN THPT 2021 có lời giải đề 11 1

Giá trị của x là :

A. 0,64. B. 0,58. C. 0,68. D. 0,62.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 32: Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột Al cần dùng là

A. 2,70 gam. B. 5,40 gam. C. 8,10 gam. D. 1,35 gam.

Câu 33: Cho 8 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe vào 500 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X và 4,48 lít H2 (đktc). Cho X phản ứng với dung dịch AgNO3 (dư), thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. 125,75. B. 82,55. C. 74,45. D. 71,75.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 34: Hợp chất A (chứa C, H, O) có tỉ khối hơi so với metan là 8,25, thuộc loại hợp chất đa chức khi phản ứng với NaOH tạo ra muối và ancol. Số lượng hợp chất thỏa mãn tính chất của X là

A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

Câu 35: Cho hỗn hợp axit fomic và axit axetic tham gia phản ứng este hóa với hỗn hợp P gồm 2 ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Phản ứng xong thu được sản phẩm là 4 este trong đó có chất X (phân tử khối lớn nhất) và chất Y (oxi chiếm 53,33% về khối lượng). Số nguyên tử cacbon có trong phân tử X là

A. 5. B. 3. C. 4. D. 6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 36: Cho 0,5 gam một kim loại M có hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại đó là

A. Sr. B. Ba. C. Ca. D. Mg.

Câu 37: Hoà tan hết 12,8 gam hỗn hợp X gồm Cu2S và FeS2 trong dung dịch có chứa a mol HNO3 thu được 31,36 lít khí NO2 (ở đktc và là sản phẩm duy nhất của sự khử N+5) và dung dịch Y. Biết Y phản ứng tối đa với 4,48 gam Cu giải phóng khí NO. Tính a ?

A. 1,44. B. 1,8. C. 1,42. D. 1,92.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 38: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là

A. 29,25%. B. 34,01%. C. 38,76%. D. 40,82%.

Câu 39: X và Y là hai peptit được tạo từ các α-amino axit no, mạch hở, chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp E chứa X, Y bằng dung dịch NaOH (vừa đủ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Đốt cháy toàn bộ lượng muối này thu được 0,2 mol Na2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2 trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 65,6 gam. Mặt khác đốt cháy 1,51m gam hỗn hợp E cần dùng a mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Giá trị của a gần nhất với

A. 1,5. B. 2,5. C. 3,5. D. 3,0.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 40: Hỗn hợp X gồm FexOy, Fe, MgO và Mg. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 6,72 lít hỗn hợp khí N2O và NO (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 15,933 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 129,4 gam muối khan. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 15,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 104 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 27,20. B. 26,16. C. 22,86. D. 28,80.

———– HẾT ———-

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đầy đủ tại đây

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ 11 – ĐÁP ÁN

ĐỀ 11 – ĐỀ BÀI

 

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *