0

Đốt cháy 016 mol hỗn hợp E chứa hai este X Y đều no mạch hở và không phân nhánh thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 2656 gam

Đốt cháy 016 mol hỗn hợp E chứa hai este X Y đều no mạch hở và không phân nhánh thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 2656 gam

Đốt cháy 0,16 mol hỗn hợp E chứa hai este X, Y đều no, mạch hở và không phân nhánh, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 26,56 gam. Mặt khác, đun nóng 0,16 mol E với 450 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp T chứa hai ancol kế tiếp và phần chất rắn có khối lượng m gam. Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị gần nhất của m là

A. 24,5. B. 23,0. C. 24,0. D. 23,5.

Lời giải

Đốt cháy 016 mol hỗn hợp E chứa hai este X Y đều no mạch hở và không phân nhánh thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 2656 gam

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *