0

X Y Z là 3 este đều hai chức mạch hở trong đó X Y đều no Z không no chứa một liên kết đôi CC Đun nóng 2416 gam hỗn hợp E

X Y Z là 3 este đều hai chức mạch hở trong đó X Y đều no Z không no chứa một liên kết đôi CC Đun nóng 2416 gam hỗn hợp E

X, Y, Z là 3 este đều hai chức, mạch hở (trong đó X, Y đều no; Z không no chứa một liên kết đôi C=C). Đun nóng 24,16 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với 120 gam dung dịch NaOH 12% (vừa đủ), thu được hỗn hợp chứa hai muối và hỗn hợp T gồm hai ancol đều đơn chức hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Đun T với CuO dư, thu được hỗn hợp gồm hai anđehit, rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư), thu được 142,56 gam Ag. Mặt khác, đốt cháy 24,16 gam E cần dùng 0,92 mol O2. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E là

A. 52,31%. B. 47,68%. C. 35,76%. D. 39,24%.

Lời giải

X Y Z là 3 este đều hai chức mạch hở trong đó X Y đều no Z không no chứa một liên kết đôi CC Đun nóng 2416 gam hỗn hợp E

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *