0

X Y Z là ba este hai chức mạch hở và không chứa nhóm chức khác Đốt cháy x gam hỗn hợp E chứa X Y Z cần dùng 12 mol O2

X Y Z là ba este hai chức mạch hở và không chứa nhóm chức khác Đốt cháy x gam hỗn hợp E chứa X Y Z cần dùng 12 mol O2

X, Y, Z là ba este hai chức, mạch hở và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy x gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 1,2 mol O2. Đun nóng x gam E với 480 ml dung dịch NaOH 1M, trung hòa lượng NaOH dư cần dùng 120 ml dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa, thu được hỗn hợp T chứa hai ancol no, đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chứa hai muối có khối lượng 35,82 gam. Lấy T đun với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được hỗn hợp chứa 7,05 gam ba ete. Hiệu suất ete hóa của ancol có khối lượng phân tử nhỏ là 75%, hiệu suất ete hóa của ancol còn lại là

A. 75%. B. 60%. C. 80%. D. 90%.

Lời giải

X Y Z là ba este hai chức mạch hở và không chứa nhóm chức khác Đốt cháy x gam hỗn hợp E chứa X Y Z cần dùng 12 mol O2

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *