0

Đun nóng 1505 gam este X đơn chức mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 1645 gam muối Y và Z là hai este hai chức mạch hở

Đun nóng 1505 gam este X đơn chức mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 1645 gam muối Y và Z là hai este hai chức mạch hở

Đun nóng 15,05 gam este X đơn chức, mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 16,45 gam muối. Y và Z là hai este hai chức, mạch hở (trong đó X và Y có cùng số nguyên tử cacbon; Y và Z hơn kém nhau 14 đvC). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp chứa hai muối có tổng khối lượng m gam và hỗn hợp gồm ba ancol có cùng số mol. Giá trị gần nhất của m là

A. 27. B. 25. C. 21,96. D. 32.

 

Lời giải

Đun nóng 1505 gam este X đơn chức mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 1645 gam muối Y và Z là hai este hai chức mạch hở

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *