0

X là hỗn hợp chứa hai hợp chất hữu cơ phân tử đều chứa C H O no mạch hở chỉ có một loại nhóm chức không tác dụng được với H2

X là hỗn hợp chứa hai hợp chất hữu cơ phân tử đều chứa C H O no mạch hở chỉ có một loại nhóm chức không tác dụng được với H2

X là hỗn hợp chứa hai hợp chất hữu cơ (phân tử đều chứa C, H, O) no, mạch hở, chỉ có một loại nhóm chức, không tác dụng được với H2 (Ni, to). Đốt cháy hoàn toàn a mol X với tỉ lệ bất kì luôn cần 2a mol khí O2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,14 mol X bằng khí O2, sản phẩm thu được gồm CO2 và H2O có tổng khối lượng là m gam được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) thấy có kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 15,12 gam. Giá trị gần nhất của m là

A. 24,6. B. 20,8. C. 32,6. D. 42,2.

Lời giải

X là hỗn hợp chứa hai hợp chất hữu cơ phân tử đều chứa C H O no mạch hở chỉ có một loại nhóm chức không tác dụng được với H2

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *