dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 1 khái niệm về cân bằng hóa học KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 1 khái niệm về cân bằng hóa học KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
                         BÀI 1.        KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC

I. PHẢN ỨNG MỘT CHIỀU VÀ PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH

 Phản ứng một chiềuPhản ứng thuận nghịch
Ví dụ  
Chiều phản ứng  
Cách biểu diễn  

F Vận dụng: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng một chiều, phản ứng nào là phản ứng thuận nghịch?

(1) HCl   +   NaOH  NaCl   +    H2O

(2) N2   +   3H2      2NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) 2SO2    +    O2     2SO3

(4) C   +   O2       CO2

(5) 2Na    +     O2        Na2O

(6) Mg   +     2HCl     MgCl2     +     H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(7)  CaCO3   +   CO2    +   H2O       Ca(HCO3)2

Phản ứng một chiều:………………………………

Phản ứng thuận nghịch:…………………………..

II. CÂN BẰNG HOÁ HỌC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Trạng thái cân bằng

 Cân bằng hoá học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi………………

…………………………………………………………….. (………………)

2. Hằng số cân bằng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Xét phản ứng:    aA  +   bB      cC   +   Dd

 • Biểu thức hằng số cân bằng: ….…………….
 • Trong đó:

+ [A], [B], [C], [D] là ………………………………………………………..

+ a, b, c, d là…………………………………………………………………

 • Lưu ý:………………………………………………………………………..

F Vận dụng: Viết biểu thức hằng số cân bằng của các phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. N2 (g)   +  3H2(g)       2NH3(g)                 …………………………..
 2. CaCO3 (S)     CaO(S) + CO2(g)            …………………………..

Ý nghĩa của hằng số cân bằng:………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG HOÁ HỌC

Quy ước: + Phản ứng thu nhiệt:………………………..+ Phản ứng toả nhiệt:……………………….. 

1. Nhiệt độ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Khi tăng nhiệt độ cân bằng dịch chuyển theo chiều phản ứng ………………….
 • Khi giảm nhiệt độ cân bằng dịch chuyển theo chiều phản ứng ……………………

2. Nồng độ

 • Khi ………hoặc……….nồng độ một chất trong hệ cân bằng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều ……………………………………………………

3. Áp suất

 • Khi thay đổi áp suất của hệ cân bằng, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều làm …………………….. của sự thay đổi đó.
Áp suất không ảnh hưởng đến hệ cân bằng khi:+ …………………………………………………………………..+ ………………………………………………………………….

4. Nguyên lí chuyển dịch Le Chatelie

…………………………………………………..……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5. Chất xúc tác

………………………………………………………………………………….

III. LUYỆN TẬP

Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Cho cân bằng hóa học sau trong bình kín:

                         2NO2 (g)   N2O4 (g)

                     (màu nâu đỏ)     (không màu)

Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có

A. ΔH > 0, phản ứng tỏa nhiệt.                            

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. ΔH < 0, phản ứng tỏa nhiệt.

C. ΔH > 0, phản ứng thu nhiệt.                           

D. ΔH <0, phản ứng thu nhiệt.

 • Người ta cho N2 và H2 vào trong bình kín dung tích không đổi và thực hiện phản ứng:

N2 + 3H2 ⇆ 2NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sau một thời gian, nồng độ các chất trong bình như sau: [N2] = 2M; [H2] = 3M; [NH3] = 2M. Nồng độ mol/l của N2 và H2 ban đầu lần lượt là:

A. 3 và 6.                         B. 2 và 3.                     

C. 4 và 8.                         D. 2 và 4.

…………………………………………………..……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

…………………………………………………..……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………

 • Cho cân bằng (trong bình kín) sau:

CO (g) + H2O (g)  CO2 (g) + H2 (g); ΔH < 0

Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng H2; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác. Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là:

A. (1), (4), (5).                 B. (1), (2), (3).             

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. (2), (3), (4).                 D. (1), (2), (4).

 • Phản ứng: 2SO2 + O2   2SO3 ΔH < 0. Khi giảm nhiệt độ và khi giảm áp suất thì cân bằng của phản ứng trên chuyển dịch tương ứng là:

A. Thuận và thuận.         B. Thuận và nghịch.

C. Nghịch và nghịch.      D. Nghịch và thuận.

 • Cho các cân bằng:

(1) H2 (g) + I2 (g)  2HI (g)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) 2NO (g) + O2 (g)  2NO2 (g)

(3) CO (g) + Cl2(g)  COCl2 (g)

(4) CaCO3 (s)  CaO (s) + CO2 (g)

(5) 3Fe (s) + 4H2O (g)  Fe3O4 (s) + 4H2 (g)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất là:

A. (1), (4).                       B. (1), (5).                    

C. (2), (3), (5).                 D. (2), (3).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *