0

Hòa tan hoàn toàn 25,5 gam Al2O3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3, thu được 252,5 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến 10°C

Hòa tan hoàn toàn 25,5 gam Al2O3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3, thu được 252,5 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến 10°C

 

Hòa tan hoàn toàn 25,5 gam Al2O3 bng một lưng vừa đủ dung dch HNO3, thu được 252,5 gam dung dch X. Làm lạnh X đến 10°C thì m gam tinh th Al(NO3)3.9H2O tách ra. Biết 10°C, c100 gam H2O hòa tan đưc ti đa 67,25 gam Al(NO3)3. Giá tr ca m gn nhất vi giá trị nào sau đây?

A. 17. B. 30. C. 77. D. 15.

Lời giải

Hòa tan hoàn toàn 25,5 gam Al2O3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3, thu được 252,5 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến 10°C

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *