0

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X có mạch cacbon không phân nhánh và ancol Y hai chức mạch hở trong đó số mol X nhỏ hơn số mol Y

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X có mạch cacbon không phân nhánh và ancol Y hai chức mạch hở trong đó số mol X nhỏ hơn số mol Y

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X có mạch cacbon không phân nhánh và ancol Y hai chức mạch hở (trong đó số mol X nhỏ hơn số mol Y). Đốt cháy hoàn toàn 3,36 gam hỗn hợp E, thu được 5,5 gam CO2 và 2,34 gam H2O. Mặt khác, cho 3,36 gam E phản ứng với Na dư, thu được 784 ml khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất

A. 46%. B. 48%. C. 52%. D. 39%.

 

Lời giải

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X có mạch cacbon không phân nhánh và ancol Y hai chức mạch hở trong đó số mol X nhỏ hơn số mol Y

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *