0

Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X Y và Z trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức MX MY MZ Cho 2466 gam E

Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X Y và Z trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức MX MY MZ Cho 2466 gam E

 

Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y và Z, trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức; MX < MY < MZ. Cho 24,66 gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp các ancol no và 26,42 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic kế tiếp trong cùng dãy đồng đẳng. Khi đốt cháy hết 24,66 gam E thì cần vừa đủ 1,285 mol O2, thu được H2O và 1,09 mol CO2. Khối lượng của Y trong 24,66 gam E là

A. 2,96 gam.       B. 5,18 gam.       C. 6,16 gam.        D. 3,48 gam.

Lời giải

Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X Y và Z trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức MX MY MZ Cho 2466 gam E

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *