0

Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X Y và Z trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức MX MY MZ Đốt cháy hết 2726 gam E

Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X Y và Z trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức MX MY MZ Đốt cháy hết 2726 gam E

Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y và Z, trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức; MX < MY < MZ. Đốt cháy hết 27,26 gam E cần vừa đủ 1,195 mol O2, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 27,26 gam E trong dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp các muối của axit cacboxylic no và 14,96 gam hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khối lượng của Y trong 27,26 gam E là

A. 7,88 gam. B. 3,96 gam. C. 2,64 gam. D. 3,06 gam.

 

Lời giải

Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X Y và Z trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức MX MY MZ Đốt cháy hết 2726 gam E

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *