0

X Y MX MY là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng ancol anlylic Z là axit no hai chức mạch hở có số cacbon lớn hơn 2 T là este tạo bởi X Y Z

X Y MX MY là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng ancol anlylic Z là axit no hai chức mạch hở có số cacbon lớn hơn 2 T là este tạo bởi X Y Z

 

X, Y (MX < MY) là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng ancol anlylic; Z là axit no, hai chức, mạch hở (có số cacbon lớn hơn 2); T là este tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy 6,95 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 8,512 lít O2 (đktc), thu được 4,59 gam nước. Mặt khác 6,95 gam E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,055 mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn lượng T có trong E, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 26. B. 16,5 C. 20. D. 22.

Lời giải

X Y MX MY là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng ancol anlylic Z là axit no hai chức mạch hở có số cacbon lớn hơn 2 T là este tạo bởi X Y Z

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *