Loa nghe nhạc, loa bluetooth, dàn karaoke, âm thanh sân khấu trường học lớp học

Hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2) và chất Y (CmH2m-1O4N3) đều mạch hở

Hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2) và chất Y (CmH2m-1O4N3) đều mạch hở

 

Hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2) và chất Y (CmH2m-1O4N3) đều mạch hở. Thủy phân hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp E cần dùng vừa đủ 1,2 lít dung dịch NaOH 1M, thu được phần hơi chỉ chứa một chất khí T có tỉ khối so với H2 là 15,5 và 107,7 gam hỗn hợp Z chỉ gồm một muối của amino axit M và một muối của axit cacboxylic đơn chức G. Cho các phát biểu sau:

    1. Phần trăm khối lượng của oxi trong X lớn hơn 40%.

    2. Tỉ lệ số mol 2 muối G với M trong Z tương ứng bằng 1 : 3.

    3. Tỉ lệ số mol của X Y trong hỗn hợp E 3 : 2.

    4. Khối lượng của E bằng 83,4 gam.

    5. Phần trăm khối lượng của Y trong E nhỏ hơn 44%. Số phát biểu đúng

A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

 

Lời giải

 

Xem thêm

Leave a Comment