0

Hỗn hợp E gồm este X (CnH2nO2) và este Y (CmH2m-4O4) đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức

Hỗn hợp E gồm este X (CnH2nO2) và este Y (CmH2m-4O4) đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức

 

Hỗn hợp E gồm este X (CnH2nO2) và este Y (CmH2m-4O4) đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 14,88 gam E, thu được CO2 và 8,64 gam H2O. Nếu đun nóng 14,88 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được một ancol no, đơn chức và m gam hỗn hợp muối. Dẫn toàn bộ ancol qua bình ống sứ chứa CuO (dư) đun nóng, thu được anđehit; đồng thời thấy khối lượng ống sứ giảm 3,84 gam. Giá trị m là

A. 23,40 gam B. 18,68 gam C. 16,24 gam D. 20,46 gam

 

Lời giải

Hỗn hợp E gồm este X (CnH2nO2) và este Y (CmH2m-4O4) đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *