Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ đều no, mạch hở có công thức phân tử là X (C2H8O3N2) và Y (C3H10O4N2)

Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ đều no, mạch hở có công thức phân tử là X (C2H8O3N2) và Y (C3H10O4N2)

 

Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ đều no, mạch hở có công thức phân tử là X (C2H8O3N2) và Y (C3H10O4N2). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch Z và 3,584 lít (đktc) hỗn hợp T gồm hai chất khí đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm, tỉ khối của T so với H2 bằng 17,25. Cô cạn Z, thu được hỗn hợp G gồm ba muối khan. Biết rằng trong T không có hợp chất đa chức. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong G có giá trị gần nhất là

A. 23%. B. 31%. C. 8%. D. 46%.

 

Lời giải

Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ đều no, mạch hở có công thức phân tử là X (C2H8O3N2) và Y (C3H10O4N2)

 

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *