0

Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol

Hn hợp T gm ba este mạch h X (đơn chức), Y (hai chc), Z (ba chc), đu đưc tạo thành từ axit cacboxylic ancol

 

Hn hợp T gm ba este mạch h X (đơn chức), Y (hai chc), Z (ba chc), đu đưc tạo thành từ axit cacboxylic ancol. Đt cháy hoàn toàn m gam T, thu đưc H2O 1,0 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam T bng dung dch NaOH vừa đ, thu đưc hn hợp E gm hai ancol ( cùng số nguyên tử cacbon trong phân t) 26,96 gam hn hợp muối F. Cho E tác dng hết với kim loại Na dư, thu đưc 0,2 mol H2. Đt cháy toàn b F, thu đưc H2O, Na2CO3 và 0,2 mol CO2. Khi lưng ca Y trong m gam T là

A. 2,92 gam. B. 5,92 gam. C. 2,36 gam. D. 3,65 gam.

Lời giải

Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *