0

Hỗn hợp X chứa một amin no đơn chức và một aminoaxit (thuộc dãy đồng đẳng của Gly). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X

Hỗn hợp X chứa một amin no đơn chức và một aminoaxit (thuộc dãy đồng đẳng của Gly). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X

 

Hỗn hợp X chứa một amin no đơn chức và một aminoaxit (thuộc dãy đồng đẳng của Gly). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X, sản phẩm cháy thu được có 35,1 gam H2O và 33,6 lít CO2 ở (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của amin có trong hỗn hợp X?

A. 30,65% B. 39,56% C. 42,26% D. 46,87%

 

Lời giải

Hỗn hợp X chứa một amin no đơn chức và một aminoaxit (thuộc dãy đồng đẳng của Gly). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *