0

Hỗn hợp X chứa một axit thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic, một este no, đơn chức, hở và một ancol thuộc dãy đồng đẳng của etylenglicol

Hỗn hợp X chứa một axit thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic, một este no, đơn chức, hở và một ancol thuộc dãy đồng đẳng của etylenglicol

 

Hỗn hợp X chứa một axit thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic, một este no, đơn chức, hở và một ancol thuộc dãy đồng đẳng của etylenglicol. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 gam X thu được 9 gam H2O. Mặt khác, lượng X trên có thể tác dụng với 0,07 mol NaOH hoặc 0,19 mol Na. Phần trăm khối lượng của axit có trong X gần nhất với?

A. 17% B. 19% C. 21% D. 23%

 

Lời giải

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *