0

Hỗn hợp X chứa một axit thuộc dãy đồng đẳng của axit oxalic, một este no, ba chức, hở (thuần chức) được tạo bởi axit ba chức và một ancol

Hỗn hợp X chứa một axit thuộc dãy đồng đẳng của axit oxalic, một este no, ba chức, hở (thuần chức) được tạo bởi axit ba chức và một ancol

 

Hỗn hợp X chứa một axit thuộc dãy đồng đẳng của axit oxalic, một este no, ba chức, hở (thuần chức) được tạo bởi axit ba chức và một ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol metylic. Đốt cháy hoàn toàn 12,62 gam X thu được 9,856 lít khí CO2 ở đktc. Mặt khác, lượng X trên có thể tác dụng với 0,18 mol NaOH hoặc tác dụng với lượng Na dư thì thu được 0,085 mol khí H2. Phần trăm khối lượng của ancol trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 17,09% B. 18,23% C. 19,01% D. 19,94%

 

Lời giải

Hỗn hợp X chứa một axit thuộc dãy đồng đẳng của axit oxalic, một este no, ba chức, hở (thuần chức) được tạo bởi axit ba chức và một ancol

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *