Hỗn hợp X chứa một số este đơn chức, một số amino axit và một số hiđrocacbon (đều mạch hở)

Hỗn hợp X chứa một số este đơn chức, một số amino axit một số hiđrocacbon (đều mạch hở)

 

Hỗn hợp X chứa một số este đơn chức, một số amino axit một số hiđrocacbon (đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp X cần vừa đủ 1,2 mol O2, thu được hỗn hợp gồm CO2, 0,8 mol H2O 0,04 mol N2. Hiđro hóa hoàn toàn 0,26 mol X cần dùng a mol khí H2 (Ni, to). Giá trị của a

A. 0,38. B. 0,26. C. 0,22. D. 0,30.

 

Lời giải

Hỗn hợp X chứa một số este đơn chức, một số amino axit và một số hiđrocacbon (đều mạch hở)

 

Xem thêm