Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic, lysin và metyl acrylat. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X

Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic, lysin metyl acrylat. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X

 

Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic, lysin metyl acrylat. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,965 mol O2, thu được hỗn hợp gồm CO2; 0,73 mol H2O và 0,05 mol N2. Hiđro hóa hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng a mol khí H2 (Ni, to). Giá trị của a

A. 0,08. B. 0,06. C. 0,12. D. 0,10.

 

Lời giải

Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic, lysin và metyl acrylat. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X

 

Xem thêm