0

Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe2O3. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 0,775 mol HCl (dư 25% so với lượng phản ứng)

Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe2O3. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 0,775 mol HCl (dư 25% so với lượng phản ứng)

 

Hn hợp X gm Cu, CuO, Fe, Fe2O3. Hòa tan hết m gam X trong dung dch cha 0,775 mol HCl ( 25% so vi lưng phản ng), thu được 0,06 mol H2 250 gam dung dịch Y. Mt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dch Z (chứa 3 chất tan) 0,09 mol SO2 (sn phẩm kh duy nht ca H2SO4). Cho Z tác dng với dung dch Ba(OH)2 dư, thu được kết ta T. Nung T trong không khí đến khi lưng không đi, thu được 103,22 gam cht rn. Nồng độ phần trăm FeCl3 trong Y

A. 1,30%. B. 2,60%. C. 3,25%. D. 3,90%.

Lời giải

Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe2O3. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 0,775 mol HCl (dư 25% so với lượng phản ứng)

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *