Hỗn hợp X gồm glucozơ, saccarozơ, glyxin và axit glutamic. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X

Hỗn hợp X gồm glucozơ, saccarozơ, glyxin axit glutamic. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X

 

Hỗn hợp X gồm glucozơ, saccarozơ, glyxin axit glutamic. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X cần dùng 0,99 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 bằng số mol H2O). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được dung dịch có khối lượng giảm 36,48 gam. Cho 51,66 gam X vào dung dịch HCl loãng (đun nóng). Số mol HCl đã tham gia phản ứng

A. 0,192 B. 0,12. C. 0,21. D. 1,6.

 

Lời giải

Hỗn hợp X gồm glucozơ, saccarozơ, glyxin và axit glutamic. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X

 

Xem thêm