0

Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic và etylamin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng

Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic etylamin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng

 

Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic etylamin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 67,2 gam O2, thu được CO2, N2 36 gam H2O. Mặt khác, m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,5 mol NaOH. Cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y chứa x gam muối. Giá trị của x

A. 69,50. B. 65,85. C. 76,80. D. 84,10.

 

Lời giải

Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic và etylamin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *