Hỗn hợp X gồm hai chất: Y C2H8N2O3 và Z C2H8N2O4. Trong đó, Y là muối cua amin

Hỗn hợp X gồm hai chất: Y C2H8N2O3 và Z C2H8N2O4. Trong đó, Y là muối cua amin

 

Hỗn hợp X gồm hai chất: Y (C2H8N2O3) và Z (C2H8N2O4). Trong đó, Y là muối cua amin, Z là muối của axit đa chức. Cho 29,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,4 mol khí và m gam muối. Giá trị của m là:

A. 28,60. B. 30,40. C. 26,15. D. 20,10.

Lời giải

Hỗn hợp X gồm hai chất: Y C2H8N2O3 và Z C2H8N2O4. Trong đó, Y là muối cua amin

 

Xem thêm