0

Hỗn hợp X gồm metyl aminoaxetat (H2N-CH2-COOCH3), axit glutamic và vinyl fomat. Hỗn hợp Y gồm

Hỗn hợp X gồm metyl aminoaxetat (H2N-CH2-COOCH3), axit glutamic vinyl fomat. Hỗn hợp Y gồm

 

Hỗn hợp X gồm metyl aminoaxetat (H2N-CH2-COOCH3), axit glutamic vinyl fomat. Hỗn hợp Y gồm etilen metylamin. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E gồm x mol X y mol Y cần dùng vừa đủ 2,28 mol O2, thu được H2O, 0,2 mol N2 1,82 mol CO2. Mặt khác, để phản ứng hết với x mol X cần vừa đủ V ml dung dịch KOH 2M, đun nóng. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V

A. 250. B. 125. C. 500. D. 400.

 

Lời giải

Hỗn hợp X gồm metyl aminoaxetat (H2N-CH2-COOCH3), axit glutamic và vinyl fomat. Hỗn hợp Y gồm

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *