Hỗn hợp X gồm metylamin và trimetylamin. Hỗn hợp Y gồm glyxin và axit glutamic. Đốt cháy hết a mol

Hỗn hợp X gồm metylamin và trimetylamin. Hỗn hợp Y gồm glyxin và axit glutamic. Đốt cháy hết a mol

 

Hỗn hợp X gồm metylamin trimetylamin. Hỗn hợp Y gồm glyxin và axit glutamic. Đốt cháy hết a mol hỗn hợp Z chứa X và Y cần dùng 1,005 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 được dẫn qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, thấy khối lượng bình tăng 16,74 gam. Giá trị của a

A. 0,26. B. 0,25. C. 0,27. D. 0,24.

 

Lời giải

Hỗn hợp X gồm metylamin và trimetylamin. Hỗn hợp Y gồm glyxin và axit glutamic. Đốt cháy hết a mol

 

Xem thêm