0

Hỗn hợp X gồm nhiều ancol đơn chức, mạch hở và etylenglicol (0,1 mol). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 1,125 mol O2

Hỗn hợp X gồm nhiều ancol đơn chức, mạch hở và etylenglicol (0,1 mol). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 1,125 mol O2

 

Hỗn hợp X gồm nhiều ancol đơn chức, mạch hở và etylenglicol (0,1 mol). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 1,125 mol O2. Mặt khác, cho toàn bộ lượng X trên vào bình đựng Na dư thấy có 0,215 mol H2 thoát ra. Nếu cho lượng X trên vào bình đựng Br2 dư thì thấy có 0,26 mol Br2 tham gia phản ứng. Giá trị của m là?

A. 18,64 gam B. 19,20 gam C. 16,91 gam D. 20,47 gam

 

Lời giải

Hỗn hợp X gồm nhiều ancol đơn chức, mạch hở và etylenglicol (0,1 mol). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 1,125 mol O2

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *