0

Hỗn hợp X gồm nhiều ancol đơn chức, mạch hở và glixerol (0,02 mol), etylenglicol (0,02 mol). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ

Hỗn hợp X gồm nhiều ancol đơn chức, mạch hở và glixerol (0,02 mol), etylenglicol (0,02 mol). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ

 

Hỗn hợp X gồm nhiều ancol đơn chức, mạch hở và glixerol (0,02 mol), etylenglicol (0,02 mol). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,59 mol O2. Mặt khác, cho toàn bộ lượng X trên vào bình đựng Na dư thấy có 0,12 mol H2 thoát ra. Nếu cho lượng X trên vào bình đựng Br2 dư thì thấy có 0,08 mol Br2 tham gia phản ứng. Giá trị của m là?

A. 9,64 gam B. 10,20 gam C. 9,78 gam D. 10,14 gam

 

Lời giải

Hỗn hợp X gồm nhiều ancol đơn chức, mạch hở và glixerol (0,02 mol), etylenglicol (0,02 mol). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *