0

Hỗn hợp X gồm nhiều ancol no, mạch hở. Cho 0,31 mol hỗn hợp X vào bình đựng K dư thấy có 0,24 mol khí thoát ra

Hỗn hợp X gồm nhiều ancol no, mạch hở. Cho 0,31 mol hỗn hợp X vào bình đựng K dư thấy có 0,24 mol khí thoát ra

 

Hỗn hợp X gồm nhiều ancol no, mạch hở. Cho 0,31 mol hỗn hợp X vào bình đựng K dư thấy có 0,24 mol khí thoát ra đồng thời khối lượng bình tăng m gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,31 mol X trên cần dùng vừa đủ 1,295 mol O2. Giá trị của m là?

A. 20,7 B. 18,8 C. 22,9 D. 20,1

 

Lời giải

Hỗn hợp X gồm nhiều ancol no, mạch hở. Cho 0,31 mol hỗn hợp X vào bình đựng K dư thấy có 0,24 mol khí thoát ra

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *