Loa nghe nhạc, loa bluetooth, dàn karaoke, âm thanh sân khấu trường học lớp học

Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng. Từ chất X thực hiện chuyển hoá sau: X (+CO, xt, t0)

Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng. Từ chất X thực hiện chuyển hoá sau: X (+CO, xt, t0)

 

Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng.

Từ chất X thực hiện chuyển hoá sau:

X (+CO, xt, t0) Y (+HOCH2CH2OH, xt, t0) Z (+Y, xt, t0) T (C6H10O4)

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Chất X và Y đều tan vô hạn trong nước.

B. Chất Z tác dụng được với kim loại Na và dung dịch NaOH đun nóng.

C. Chất Y và Z hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

D. Chất T tác dụng với NaOH (dư) trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2.

Lời giải

CH3OH (+CO)→CH3COOH (+HOCH2CH2OH)→CH3COOCH2CH2OH (+CH3COOH) → (CH3COOCH2)2

A đúng vì CH3OH, CH3COOH tan vô hạn trong nước

B đúng vì Z là CH3COOCH2CH2OH tác dụng được với Na và NaOH

C Sai vì Z là CH3COOCH2CH2OH không tác dụng được với Cu(OH)2

D đúng vì T (CH3COOCH2)2 là este 2 chức

 

Xem thêm

Leave a Comment