0

Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol): X + 2NaOH  X1 + X2 + H2O X1 + H2SO4  X3 + Na2SO4

Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol): X + 2NaOH X1 + X2 + H2O X1 + H2SO4 X3 + Na2SO4

 

Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

(a) X + 2NaOH X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4 X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3 X5 + 2H2O

Phân tử khối của X5

A. 202. B. 174. C. 198. D. 216.

 

Lời giải

Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol)

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *