dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho đội viên thông qua các mô hình hoạt động Đội

SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho đội viên thông qua các mô hình hoạt động Đội

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

I. Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng kiến
Theo Điều 2 của Luật Giáo dục năm 2019:”Mục tiêu giáo dục nhằm phát
triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe,
thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng
yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao
dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự
nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế”.Trong quá trình giáo dục,
ngoài việc hình thành cho học sinh thái độ đúng đắn, các hành vi và thói quen
tốt, các kỹ năng hoạt động và ứng xử trong các mối quan hệ xã hội về chính trị,
đạo đức, pháp luật…, còn phải giúp các em bổ sung và hoàn thiện những tri thức
đã học trên lớp. Vì vậy, quá trình giáo dục không những được thực hiện thông
qua việc tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp mà còn thông qua các hoạt động
giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội.
Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội
là hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài thời gian học tập trên lớp. Đây là hoạt
động ngoài giờ lên lớp, là một trong hai hoạt động giáo dục cơ bản, được thực
hiện một cách có tổ chức, có mục đích theo kế hoạch của nhà trường, của Liên
đội; là hoạt động tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động học tập trên lớp,
nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo mục tiêu đào
tạo, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của xã hội đối với thế hệ trẻ.Để hoạt động
giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội đạt hiệu quả,
ngoài năng lực, đòi hỏi giáo viên TPT phải có tâm huyết, sáng tạo và nghệ thuật
để cuốn hút các em tham gia hoạt động, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và
tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật.
II. Mô tả giải pháp
1. Mô tả giải pháp trƣớc khi tạo ra sáng kiến
1.1, Tình hình địa phƣơng
Xã Xuân Tiến là xã trọng điểm kinh tế của huyện Xuân Trường, Đảng và
chính quyền địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò của giáo dục đào
tạo, quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục của nhà trường, địa phương.
Đại đa số phụ huynh học sinh nhà có điều kiện về kinh tế, luôn quan tâm
chăm lo đến việc học của con em mình, luôn phối hợp tốt với nhà trường trong
công tác giáo dục học sinh nói chung, hoạt động hoạt động giáo dục kỹ năng
sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội nói riêng, các hoạt động của nhà
Trường nói chung. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhỏ phụ huynh chưa nhận
thức đầy đủ về ý nghĩa của hoạt động này, không có điều kiện về thời gian hoặc
ngại tham gia vào các hoạt động ….
1. 2, Tình hình nhà trƣờng
Trường THCS Xuân Tiến đươc̣ thành lâp̣ vào tháng 7/1969 theo quyết định
của UBND huyện Xuân Th ủy vớ i tên goị Trườ ng cấp 2 Xuân Tiến, đánh dấu
bướ c đầu phát triển của sự nghiêp̣ giáo duc̣ xã nhà . Năm đầu thành lâp̣ , trườ ng
2
mớ i có 2 lớ p 5, 1 lớ p 6, 1 lớ p 7 vớ i tổng số 160 học sinh. Các lớp học được
mươṇ từ nhà thờ xứ Kiên Lao , văn phòng đươc̣ mươṇ từ nhà dân . Trườ ng có 40
bô ̣bàn ghế cả cũ lâñ mớ i và môṭ tủ đưṇ g hồ sơ , các đồ dung dạy học chưa có .
Đến năm 1974, Trườ ng đã xây dưṇ g môṭ daỹ nhà cấp 4 gồm 9 gian ở caṇ h
UBND xã đư ợc 2 phòng học và văn phòng trường (các lớp còn lại vẫn đi học
nhờ ). Tháng 1 năm 1976 ngôi trườ ng đươc̣ xây dưṇ g mớ i , nay là Trường Tiểu
học. Đến 7/2018, trườ ng chuyển về điạ điểm mớ i như hiêṇ nay vớ i quy mô 24
phòng học, có đầy đủ phòng chức năng và lần đầu tiên Liên đôị đã có phòng
Đội. Liên đội có 21 chi đội với tổng số 854 đội viên. Liên đội nhiều năm liền
được Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc.
2, Thực trạng công tác tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống
thông qua các mô hình hoạt động của Đội trong thời gian qua
2.1.Sự quan tâm vào cuộc của Ban giám hiệu
Ban giám hiệu đã xác định đúng mục đích, ý nghĩa, vai trò của hoạt động
giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội nên đã có sự
quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động đã
có bước chuyển biến tích cực. Nội dung giáo dục phong phú, hình thức đa dạng
hơn. hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội
đã trở thành hoạt động thường xuyên không thể thiếu trong hoạt động giáo dục
chung của nhà trường.
2.2. Việc tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua
các mô hình hoạt động Đội của giáo viên
Trong những năm trước, do quan điểm đánh giá học sinh chủ yếu tập trung ở
việc nắm kiến thức các môn học mà chưa quan tâm nhiều đến việc hình thành,
phát triển phẩm chất, năng lực của các em nên đa số giáo viên chưa thực sự nhận
thức được vai trò và tác dụng to lớn của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
đối với việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Giáo viên
còn xem nhẹ hoạt động này, chỉ tập trung vào các hoạt động dạy học trên lớp;
chưa có sự đầu tư nghiên cứu, thiếu các kỹ năng, phương pháp tổ chức; phối hợp
tổ chức cáchoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động
của Độimột cách hời hợt nhằm đối phó với sự quản lí, chỉ đạo của Ban giám
hiệu mà chưa quan tâm đến chất lượng và hiệu quả của nó. Hoạt động giáo dục
kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Độikhông được đầu tư dẫn
đến nội dung nghèo nàn, hình thức đơn điệu, chưa thiết thực, chưa gắn với nhu
cầu thực tế cuộc sống, chưa đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của đội viên.
Chính vì vậy, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt
động của Đội chưa hấp dẫn lôi cuốn đội viên tham gia; chất lượng và hiệu quả
của các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của
Độichưa đáp ứng với mục tiêu giáo dục và yêu cầu của sự đổi mới.
Từ năm học 2014 – 2015 trở lại đây, hoạt động giáo dục kỹ năng sống
thông qua các mô hình hoạt động của Độiđã được nhà trường, đa số giáo viên
quan tâm cải tiến về nội dung và hình thức, thu hút được đội viên tham gia.
Nhận thức của giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh đối với hoạt động
này có nhiều chuyển biến. Giáo viên chủ nhiệm đã quan tâm và phối kết hợp với
3
Liên đội cũng như các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhiều hơn đến các hoạt
động này.
2.3. Sự tham gia của phụ huynh học sinh
Nhiều phụ huynh còn có những quan niệm chưa đúng về hoạt động giáo dục
kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội; chưa hiểu được vai trò,
tác dụng cũng như yêu cầu của việc tổ chức các hoạt động trong chương trình
giáo dục THCS. Vì vậy họ chỉ đầu tư nhiều cho hoạt động học tập, thu nhận các
kiến thức văn hóa, khoa học mà chưa khuyến khích tạo điều kiện cho trẻ tham
gia vào các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động
của Độicủa Liên đội. Thậm chí nhiều phụ huynh không muốn cho con em mình
tham gia vào hoạt động này vì sợ mất nhiều quỹ thời gian học tập của trẻ và ảnh
hưởng trực tiếp tới kết quả, thành tích học tập của các em. Chính những suy
nghĩ, nhìn nhận sai lầm ấy đã chi phối đến cách nhận thức của trẻ đối với hoạt
động này. Do vậy, nhiều học sinh không có ý thức tự nguyện, tự giác, không
tích cực khi tham gia hoạt động. Nhiều em tham gia lấy lệ, chưa phát huy hết
năng lực sở trường của bản thân, chưa thể hiện được bản lĩnh của mình trước tập
thể. Vì thế chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình
hoạt động của Đội chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.
3, Các giải pháp
3.1, Xây dựng kế hoạch tổ chứchoạt động giáo dục kỹ năng sống thông
qua các mô hình hoạt động của Đội
Xây dựng kế hoạch là điểm khởi đầu cho một chu trình quản lí khoa học mà
người giáo viên nào cũng phải thực hiện. Giáo viên TPT quản lí, tổ chức các
hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội cũng
phải bắt đầu từ việc xây dựng kế hoạch.
Đầu mỗi năm học, giáo viên TPT xây dựng kế hoạch và phối hợp với các bộ
phận trong nhà trường xây dựng kế hoạch công tác, trong kế hoạch đó có nội
dung phối hợp với liên đội tổ chức các hoạt động giáo dục theo chủ đề, chủ
điểm; đặc biệt là kế hoạch của Ban giám hiệu nhà trường, kế hoạch của tổ nhóm
chuyên môn, kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm lớp, kế hoạch của các tổ chức
Đoàn, Công đoàn.
Liên đội xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục (kế hoạch năm, tháng, tuần)
thống nhất với kế hoạch chung của nhà trường, với kế hoạch của các bộ phận
(để tránh tổ chức các hoạt động chồng chéo trong cùng một thời điểm, đồng thời
có sự hỗ trợ và phối hợp tổ chức hoạt động của các bộ phận có liên quan). Giáo
viên TPT tham mưu Hiệu trưởng đưa kế hoạch này vào kế hoạch hoạt động
chung của nhà trường để toàn trường cùng thực hiện. Kế hoạch này được thông
qua trước toàn thể Hội đồng sư phạm vào đầu mỗi năm học.
3.1.1Yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục kỹ năng
sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội
– Đối với hoạt động giáo dục theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng, theo chủ đề
các môn học để củng cố kiến thức các môn học, rèn kĩ năng cho học sinh cần
dựa vào đặc điểm tâm sinh lý, nội dung các môn học của từng khối lớp; vì vậy,
kế hoạch hoạt động của các hoạt động giáo dục này cũng được tích hợp vào kế
4
hoạch của các tổ chuyên môn và tích hợp vào kế hoạch hoạt động giáo dục kỹ
năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội:
+ Kế hoạch phải được xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của trường,
đáp ứng nhiệm vụ giáo dục trọng tâm của từng năm học và nhiệm vụ chính trị
của địa phương.
+ Phải có kế hoạch, lịch hoạt động cho toàn trường, cho từng khối lớp, cho
từng thời kì tiến tới ổn định thành nề nếp.
+ Có kế hoạch hoạt động đều đặn, cân đối từ đầu năm cho đến cuối năm học
và trong hè.
3.1.2. Nội dung Kế hoạch năm học cáchoạt động giáo dục kỹ năng sống
thông qua các mô hình hoạt động của Đội
a, Tình hình nhà trƣờng, địa phƣơng, chỉ đạo của các cấp quản lí
Nêu một số nhận định về tình hình nhà trường, địa phương có ảnh hưởng
đến việc tổ chức các hoạt động hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các
mô hình hoạt động của Đội.
b, Mục tiêu tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các
mô hình hoạt động của Đội
– Mục tiêu chung: hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình
hoạt động của Độiở nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục đội viên, góp
phần hình thành những cơ sở ban đầu rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện,
hài hòa của đội viên.
– Các mục tiêu cụ thể
+ Góp phần củng cố, khắc sâu và phát triển ở đội viên những kỹ năng về tự
nhiên, xã hội và con người phù hợp với lứa tuổi.
+ Bước đầu hình thành cho các em đội viên năng lực thực tiễn, năng lực hoạt
động chính trị- xã hội, năng lực thích ứng, năng lực hòa nhập, …
+ Bước đầu hình thành cho các em đội viên các phẩm chất quan trọng như:
tinh thần đồng đội, tính mạnh dạn, tự tin, tự trọng, kỉ luật, trách nhiệm, nhân ái,
khoan dung, cảm thông, chia sẻ, trung thực, hợp tác, yêu lao động,…
+ Phát triển ở đội viên các kỹ năng hoạt động tập thể và các kỹ năng sống
cần thiết, phù hợp với lứa tuổiđội viên;
+ Giáo dục thẩm mĩ và phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần cho đội
viên;
+ Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho đội viên
3.2,Các biện pháp lớn để thực hiện mục tiêu
– Tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao năng
lực của bản thân về tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô
hình hoạt động của Đội, cụ thể bản thân tôi đã tham gia các lớp tập huấn về
nghiệp vụ về công tác Đội do Hội đồng Đội TW tổ chức: năm 2015 ở TP Hải
Phòng, năm 2016 ở Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa, Năm 2017 ở TP Đà Nẵng, năm
2018 ở TP Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương…., tham gia Trại huấn luện Kim
Đồng toàn quốc do Hội đồng huấn luyện TW Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức
và đạt chứng nhận “Huấn luyện viên cấp I TW” về công tác Đội năm 2015.
5
– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống
thông qua các mô hình hoạt động của Đội. Chủ động thiết lập các quan hệ, trao
đổi, đề nghị và kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp của Hội cha mẹ học sinh và các
lực lượng xã hội khác, đặc biệt là các công ty đóng trên địa bàn xã để huy động
nguồn lực để tổ chức các hoạt động Đội;
– Xây dựng qui chế thi đua và tuyên dương, khen thưởng lớp, giáo viên phụ
trách, đội viên tích cực tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua
các mô hình hoạt động của Đội;
– Nâng cao nhận thức cho đội viên về quyền tham gia của trẻ em, về những
ích lợi đối với các em khi tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua
các mô hình hoạt động của Đội
– Tạo cơ hội cho đội viên được bày tỏ nhu cầu hoạt động, được tham gia ý
kiến và lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động; được tham gia điều khiển, thực
hiện và đánh giá hoạt động một cách phù hợp.
– Bồi dưỡng cho đội viên những kĩ năng hoạt động tập thể cần thiết (kỹ năng
lập kế hoạch hoạt động, kỹ năng tổ chức và quản lí các hoạt động, kỹ năng đánh
giá kết quả hoạt động) và các kỹ năng hoạt động cụ thể khác.
– Hướng dẫn và giao việc cho đội viên theo mức độ phức tạp và khối lượng
tăng dần. Luôn động viên, khích lệ các em đội viên
– Chia hoạt động thành nhiều công việc, nhiều nhiệm vụ nhỏ để tăng cường
thu hút số lượng đội viên tham gia;
– Lựa chọn các ý tưởng, nội dung, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục kỹ
năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội đa dạng, mới mẻ, hấp dẫn
đội viên, thu hút được sự quan tâm của đội viên, đáp ứng được nhu cầu khám
phá của các emđội viên .
– Phổ biến rõ để mỗi đội viên đều biết công việc, cách thực hiện, thời gian,
địa điểm, … trước khi tham gia hoạt động.
– Phổ biến, nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh để họ động viên,
khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, vật chất cho con em tham gia
hoạt động;
– Tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động giáo dục kỹ
năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội giữa các chi đội/khối chi
đội trong Liên đội;
– Phối hợp các lực lượng xã hội động viên khuyến khích HS tham gia hoạt động
giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội; thông báo rộng rãi
với cha mẹ đội viên về các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình
hoạt động của Đội của liên đội;
– Tham mưu nhà trường xây dựng cở sở vật chất trường lớp, sách báo tham
khảo, tài chính đáp ứng yêu cầu các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua
cácmô hình hoạt động của Đội.
3.3. Chƣơng trình cáchoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các
mô hình hoạt động của Đội của năm học (cụ thể năm học 2019 -2020)

Thời
gian
Chủ
điểm
Nội dung và
hình thức HĐ
Mục đích yêu
cầu
Phối hợp thực
hiện
Điều
kiện

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
thực
hiện
Tháng
9
Mái
trường
thân yêu
của em
– Nói chuyện
truyền thống
nhà trường.
– Tổ chức ngày
hội trò chơi
dân gian trong
ngày lễ khai
giảng năm học
mới
– Tổ chức “Hội
rằm trung thu”
– Tổ chức tập
huấn BCH
Liên đội lâm
thời và đội
nghi thức
– Tổ chức tập
nghi thức Đội
và múa hát sân
trường theo
chủ đề
– Tổ chức Đại
hội Liên đội
– 100% học sinh
tham gia với thái
độ tích cực
– Tạo không khí
vui vẻ trong
ngày đầu của
năm học mới
– Theo kế hoạch
của BCH Đoàn

-Lựa chọn đội
viên có năng
khiếu
– 100% học sinh
tham gia với thái
độ tích cực
– Lựa chọ được
các đội viên
chăm ngoan, học
tốt, nhiệt tình,
trách nhiệm
trong công việc
được giao vào
BCH Liên đội
– GV phụ trách
chi đội,
GVTPT đội
– GVTPT đội,
BCH Liên đội,
GV phụ trách
chi đội
– GV phụ trách
các chi đội,
GVTPT đội,
đội nghi lễ
– GV phụ trách
các chi đội,
GVTPT đội,
BCH Liên
– GVTPT đội,
BCH Liên đội
đội cũ, GV phụ
trách các chi
đội.
Lập kế
hoạch,
dự trù
kinh phí
hoạt
động, xin
ý kiến
chỉ đạo
của
BGH, tài
liệu về
truyền
thống
nhà
trường,
nghi
thức Đội,
các trang
thiết bị:
âm
thanh,
máy
chiếu,
dụng cụ
tổ chức
trò chơi,
..
Tháng
10
Vòng tay
bạn bè
– Phát động
phong trào
quyên góp sách
GK, vở tặng
các bạn có
hoàn cảnh khó
khăn.
– Tập huấn, bồi
dưỡng phụ
trách chi đội,
BCH Chi đội,
– 100% học sinh
tham gia với thái
độ tích cực, biết
chia sẽ và giúp
đỡ các bạn có
hoàn cảnh khó
khăn.
– Hướng dẫn
Phụ trách các
chi đọi các kỹ
năng tổ chức
sinh hoạt chi
– GV phụ trách
các chi đội,
GVTPT đội,
BCH chi đội,
Liên đội
– Giáo viên
TPT Đội, phụ
trách các chi
đội
-GV phụ trách
– Lập kế
hoạch,
dự trù
kinh phí
hoạt
động, xin
ý kiến
chỉ đạo
của
BGH,
chuẩn bị
các tài

7

Liên đội
– Phát động
phong trào “
Đọc và làm
theo Báo đội”
– Sinh hoạt chủ
điểm tháng 10
– Vòng tay bè
bạn
độihiệu quả
Thực hiện tốt
các phương
hướng hoạt động
Đội đề ra
– HD cho các
bạn đội viên biết
kỉ năng tổ chức
đội.
các chi đội,
TPT Đội và
học sinh.
– GV TPT, đội
tuyên truyền
măng non
liệu về
ATGT,h
ướng dẫn
sinh hoạt
chi đội,
các trang
thiết bị:
âm
thanh,
máy
chiếu,
Tháng
11
Biết ơn
thầy cô
giáo
– Phát động
phong trào Viết
nhật kí “ Thiếu
nhi làm theo 5
điều Bác dạy”
Chào mừng
ngày Nhà giáo
Việt Nam
– Các chi đội
làm báo tường
chủ đề về thầy
cô, mái trường.
– Tổ chức sinh
hoạt chuyên đề
“ chúng em với
An toàn giao
thông”, tổ chức
lễ tưởng niệm
nạn nhân tử
vong do tai nạn
giao thông
-100% học sinh
tham gia HĐ,
biết tỏ thái độ
kính trọng biết
ơn thầy cô giáo
– viết các bài
thơ, bài văn về
chủ đề thầy cô
giáo, nhà trường
thái độ kính
trọng biết ơn
thầy cô giáo
– phổ biến các
thông điệp về
ATGT, văn hóa
giao thông từ đó
nâng cao ý thức
chấp hành tốt
luật ATGT
GV phụ trách
chi đội,
GVTPT đội
– GV phụ trách
chi đội,Chi đội
– GV phụ trách
chi đội, TPT
Đội.
– BGH, GV
phụ trách chi
đội, TPT Đội,
Công ty Hon
Đa Vũ Hoàng
Lê phối hợp
Các
phương
tiện phục
vụ hoạt
động: âm
thanh,
máy
chiếu,
hội
trường,
trang
phục;
Liên hệ
Hướng
dẫn viên
của công
ty Hon
Đa Vũ
Hoàng
Tháng
12
Uống
nước nhớ
nguồn
– Tìm hiểu về
truyền thống
quân đội
NDVN;
– Tổ chức buổi
nói chuyện
chuyên đề:
“Biến nhà tu đế
quốc thành
trường học
cách mạng”
– Sinh hoạt câu
– 100% học sinh
tham gia HĐ,
Biết tỏ thái độ
yêu quê hương
đất nước, biết sự
hy sinh to lớn
của các chú bộ
đội “ Uống nước
nhớ nguồn”
Nhằm giáo dục
ý thức đạo đức,

GVCN,GVTPT
đội
Tài liệu
về quê
hương
đát nước,
Các
phương
tiện phục
vụ hoạt
động: âm
thanh,
máy

8

lạc bộ mĩ thuật
chủ đề: Uống
nước nhớ
nguồn;
Tổ chức hoạt
động ngoại
khóa với chủ
đề:” Xây dựng
tình bạn đẹp
nói không với
bạo lực học
đường”
lối sống văn
hóa, ngăn chặn
nạn bạo lực học
đường, định
hướng xây dựng
tình bạn đẹp cho
học sinh
GV TPT,
BGH, HĐ Đ
huyện, GV Phụ
trách các chi
đội.
chiếu,
hội
trường,
trang
phục,
Liên hệ
mời
chuyên
gia giáo
dục kỹ
năng
sống.
Tháng
1
Ngày tết
quê em
-Tổ chức quyên
góp ủng hộ các
bạn nghèo đón
tết; thăm và
tặng quà cô nhi
viện bùi chu
– Tổ chức hoạt
động tham
quan địa chỉ
đỏ.
– Tổ chức ngày
hội gói bánh
chưng cho đội
viên có hoàn
cảnh đặc biệt
với chủ đề:
“Bánh chưng
xanh dành yêu
thương”
100% học sinh
tham gia HĐ,
thể hiện việc giữ
gìn truyền thống
dân tộc bằng
hành động, lời
nói trong giao
tiếp hàng ngày
– giúp cho các
em đội viên hiểu
về truyền thống
cách mạng của
huyện Xuân
Trường nói
chung, về truyền
thống khoa bảng
và cách mạng
của gia đình
Tổng bí thư
Trường Chinh
nói riêng.
GV phụ trách
các chi đội, GV
TPT, Ban BCH
các chi đội,
BCH Liên đội,
TT Hội cha mẹ
học sinh.
Tài liệu
về truyền
thống
văn hóa
dân tộc,
Các
phương
tiện phục
vụ hoạt
động: âm
thanh,
máy
chiếu,
hội
trường,
trang
phục
Tháng
2
Em yêu tổ
quốc Việt
Nam
(không tổ
chức hoạt
động do
dịch
covid19)
– Tổ chức cho
học sinh tìm
hiểu về truyền
thống địa
phương;
– Tổ chức Ngày
hội Đọc sách;
– Sinh hoạt tập
thể kỷ niệm
ngày 3/2, nghe
nói chuyện về
100% học sinh
tham gia HĐ,
thể hiện việc giữ
gìn truyền thống
dân tộc bằng
hành động, lời
nói trong giao
tiếp hàng ngày
GV phụ trách
chi đội,
GVTPT đội,
BCH chi đội,
Liên đội
Tài liệu
về truyền
thống
văn hóa
dân tộc,
Các
phương
tiện phục
vụ hoạt
động: âm
thanh,

9

truyền thống
quê hương, đất
nước, Đảng;
– Tổ chức giao
lưu : Nghi thức
đội và múa hát
tập thể;
– Ra mắt câu
lạc bộ học tập.
máy
chiếu,
hội
trường,
trang
phục
Tháng
3
Yêu quý
mẹ và cô
(không tổ
chức hoạt
động do
dịch
covid19)
– Tổ chức ngày
hội Kế hoạch
nhỏ;
– Thi kể chuyện
về bà, mẹ, các
vị nữ anh hùng
dân tộc;
Tổ chức ngày
hội: Thiếu nhi
vui khỏe – Tiến
bước lên Đoàn
100% học sinh
tham gia HĐ, có
thái độ và cử chỉ
đẹp thể hiện tình
cảm kính trọng
mẹ và cô
GV phụ trách
chi đội,
GVTPT đội,
BCH chi đội,
Liên đội
Các
phương
tiện phục
vụ hoạt
động: âm
thanh,
máy
chiếu,
hội
trường,
trang
phục
Tháng
4
Hòa bình
và hữu
nghị
(không tổ
chức hoạt
động do
dịch
covid19)
– Tổ chức cuộc
thi sưu tầm
tranh ảnh, tư
liệu về cuộc
sống của thiếu
nhi các nước
trên thế giới;
– Tổ chức giao
lưu: “Tuyên
truyền ca khúc
cách mạng”.
100% học sinh
tham gia HĐ,
biết cách bày tỏ
thái độ thể hiện
hòa bình hữu
nghị khi gặp
khách nước
ngoài
GV phụ trách
chi đội,
GVTPT đội,
BCH chi đội,
Liên đội.
Tài liệu
về hòa
bình,
hữu
nghị,
Các
phương
tiện phục
vụ hoạt
động: âm
thanh,
máy
chiếu,
hội
trường,
trang
phục
Tháng
5
Bác Hồ
kính yêu
– Sinh hoạt tập
thể kỷ niệm
ngày sinh nhật
Bác: Nghe kể
chuyện về Bác
Hồ. Tìm hiểu
100% học sinh
tham gia HĐ,
biết thể hiện
lòng kính trọng
và biết ơn Bác
qua các việc làm
Tổ trưởng CM,
GV phụ trách
chi đội,
GVTPT đội
Tài liệu
về Bác
Hồ với
thiếu nhi,
Các
phương

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
về Bác Hồ với
thiếu nhi Việt
Nam;
– Tổ chức giao
lưu: “Chúng
em kể chuyện
Bác Hồ”;
Tổ chức cuộc
thi vẽ tranh
“Bác Hồ với
thiếu nhi –
Thiếu nhi với
Bác Hồ”
– Tổ chức kết
nạp Đội viên.
cụ thểtiện phục
vụ hoạt
động: âm
thanh,
máy
chiếu,
hội
trường,
trang
phục
Tháng
6
Hoa thơm
dâng Bác
– Đại hội cháu
ngoan Bác Hồ;
tổng kết cuộc
thi vẽ tranh
“Bác Hồ với
thiếu nhi –
Thiếu nhi với
Bác Hồ”
– Góp phần
khẳng định vị trí
của tổ chức Đội,
thu hút sự quan
tâm của các cấp,
các ngành, các
lực lượng xã hội
đối với việc bảo
vệ, chăm sóc,
giáo dục thiếu
niên, nhi đồng
và xây dựng Đội
TNTP Hồ Chí
Minh vững
mạnh.
BGH, GVTPT
đội, bí thư chi
đoàn, Giáo
viên phụ trách
các chi đội,
BCH Liên đội.
Huy
động các
nguồn
lực của
các tổ
chức để
tổ chức
đại hội
cháu
ngoan
Bác Hồ
được
trọng thể
và ý
nghĩa
Tháng
7,8
– Phối hợp với
Đoàn địa
phương tổ chức
các HĐ;
100% tham gia
hoạt động hè ở
nơi cư trú
GVTPT đội, bí
thư chi đoàn,
BCH Đoàn Xã
Tài liệu
về hoạt
động hè,
văn bản
phối hợp
giữa nhà
trường
và Ban
chấp
hành
Đoàn địa
phương

3.4, Xây dựng lịch hoạt động
11
Việc xây dựng lịch hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình
hoạt động của Độicủa liên độithành nền nếp theo thời gian thực chất là cụ thể hóa
các hoạt động vào kế hoạch hoạt động của nhà trường. Đó là những hoạt động
diễn ra hàng ngày, tuần, tháng, học kì ở các nhà trường. Giáo viên TPT đội cần
phối hợp tốt với giáo viên phụ trách chi đội, giáo viên bộ môn và các đoàn thể
để tìm ra những hình thức hoạt động hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi và điều kiện
cụ thể của trường, lớp mình để chuyển tải những nội dung giáo dục khá quen
thuộc thì mới có thể thu hút sự hào hứng tham gia của đông đảo học sinh, khi đó
hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Độimới
đạt chất lượng giáo dục cao. Lịch hoạt động thành nền nếp, theo thời gian gồm
các nội dung:
3.4.1. Hoạt động hàng ngày
– Ở lớp:
+ Trực nhật: vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây hoa
+ Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: truy bài, đọc báo Đội (báo Thiếu niên Tiền
phong), văn nghệ…
+ Bình xét thi đua cuối buổi học, cuối ngày học.
– Toàn trường:
+ Thể dục giữa giờ, múa hát tập thể
+ Bản tin hàng ngày
+ Hoạt động của đội Sao đỏ, để duy trì nề nếp, kỉ luật nhà trường.
3.4.2. Hoạt động hàng tuần
– Ở lớp:
+ Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chương trình
+ Sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đội, phát động thi đua, sơ kết hàng tuần, phổ
biến công việc, trao đổi thảo luận những vấn đề học sinh lớp quan tâm, văn
nghệ, trò chơi, …
– Ở trường:
+ Sinh hoạt dưới cờ: chào cờ đầu tuần, câu chuyện dưới cờ theo chủ điểm
giáo dục, giao lưu khách mời, thời sự, thi đua, văn nghệ, trò chơi…
+ Phát thanh học đường theo các chủ đề: phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn
giao thông, bảo vệ môi trường, người tốt, việc tốt, văn nghệ…
+ Sinh hoạt câu lạc bộ: câu lạc bộ văn hay chữ đẹp, câu lạc bộ giải toán qua
mạng, câu lạc bộ Tiếng anh, câu lạc bộ khéo tay hay làm, câu lạc bộ cờ vua, câu
lạc bộ điền kinh, câu lạc bộ bóng đá, võ thuật, câu lạc bộ những ca sĩ nhí….
3.4.3. Hoạt động hàng tháng
– Tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm;
– Tổ chức ngày hội truyền thống;
– Công tác xã hội: lao động công ích, hoạt động từ thiện xã hội, hoạt động
hướng về cội nguồn…
– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn trong cả nước
như tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền về cách phòng và chống
dịch bệnh…
12
– Biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, thi khéo tay, thi vẽ tranh theo chủ
đề…
– Tổ chức cắm trại, tham quan dã ngoại theo chủ đề, du lịch, tổ chức sinh
nhật cho các bạn sinh cùng tháng;
– Sinh hoạt câu lạc bộ giải toán qua mạng, CLB Tiếng anh, CLB khéo tay
hay làm.
3.4.4. Hoạt động hàng kỳ
Sơ kết, tổng kết, bình xét thi đua, rút ra bài học kinh nghiệm để việc tổ chức
các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của
Độitrong thời gian tiếp theo đạt kết quả cao hơn.
4. Bồi dƣỡng nâng cao nhận thức cho đội viên về Quyền tham gia của
trẻ em, về những ích lợi đối với các em khi tham gia hoạt động giáo dục kỹ
năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội
4.1. Đối với Ban cán sự lớp, Ban chỉ huy Đội
Bồi dưỡng giáo dục để các em có nhận thức đúng về việc tham gia các hoạt
động ngoại khóa. Học sinh phải hiểu được tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng
sống thông qua các mô hình hoạt động của Độichính là quyền lợi và cũng trách
nhiệm của mỗi học sinh. Qua các hoạt động ngoại khóa giúp các em phát triển
về nhận thức về các kĩ năng cần thiết. Từ đó các em tuyên truyền, vận động phụ
huynh, các bạn trong lớp, trong trường tích cực tham gia tốt hoạt động này;
Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về năng lực tổ chức, điều hành, hướng
dẫn, quản lí tập thể lớp tổ của đội ngũ, ban chỉ huy Liên đội, chi đội.
Bồi dưỡng về kĩ năng tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể. Rèn tính chủ
động, tự giác, tính tập thể, tính sáng tạo trong tham gia hoạt động ngoài giờ lên
lớp.
4.2. Đối với đội viêntoàn trƣờng
Bồi dưỡng giáo dục để các em có nhận thức đúng về việc tham gia các hoạt
động ngoại khóa. Học sinh phải hiểu được tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp
chính là quyền lợi và cũng trách nhiệm của mỗi học sinh. Qua các hoạt động
ngoại khóa giúp các em phát triển về nhận thức về các kĩ năng cần thiết.
5. Xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông
qua các mô hình hoạt động của Độitheo chủ đề, chủ điểm
Để tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục theo chủ đề, chủ điểm người
giáo viên cần lưu ý các nội dung sau:
5.1. Về nguyên tắc tổ chức
– Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của
Đội phải tạo cơ hội cho đội viên được phát triển tối đa tiềm năng bản thân
– Nội dung và hình thức hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô
hình hoạt động của Đội phải phong phú, đa dạng, tươi vui, phù hợp với đặc điểm
lứa tuổi tiểu học và đáp ứng được nhu cầu hoạt động của đội viên;
– Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của
Đội phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của nhà trường; phải gần gũi
với cuộc sống thực tiễn của đội viên; phù hợp với đặc điểm VH-XH và yêu
cầugiáo dục của địa phương.
13
– Phải đảm bảo huy động được sự tham gia tích cực của học sinh vào tất cả
các khâu của quá trình hoạt động phù hợp với khả năng của các em.
– Cần phải bố trí, sắp xếp hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các
mô hình hoạt động của Đội đan xen với việc dạy học các môn học khác, với các
hoạt động khác của nhà trường một cách hợp lí.
– Phải có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà
trường.
5.2. Về hình thức và phương pháp tổ chức
Chọn lựa hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, hấp dẫn đội viên. Không
nên
lặp đi, lặp lại quá nhiều lần một hình thức tổ chức, dễ gây tâm lí nhàm chán
với đội viên
Cải tiến nội dung và hình thức tổ chức các ngày lễ kỉ niệm trong năm. Tránh
những bài thuyết trình quá dài dòng, bắt học sinh phải nghe mà không đọng lại
nhiều trong nhận thức của các em, dẫn đến việc các em nói chuyện riêng, gây
mất trật tự trong giờ sinh hoạt và không còn hứng thú với hoạt động tiếp theo.
Việc chọn lựa hình thức, phương thức tiến hành các hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp cần có sự xem xét đến nhu cầu và đặc điểm tâm lí của từng đối
tượng đội viên.
5.3. Về nội dung giáo dục
Nội dung của tiết hoạt động giáo dục có thể dựa vào nội dung chương trình
các môn học trong thời điểm tổ chức hoạt động hoặc theo chủ điểm giáo dục
hàng tháng (đã nêu ở phần 3.3. Chương trình các hoạt động giáo dục hoạt động
giáo dục kỹ năng sống thông qua các mô hình hoạt động của Đội năm học). Cấu
trúc nội dung một tiết hoạt động giáo dục gồm:
+ Củng cố, khắc sâu kiến thức đã được học trong chương trình chính khóa;
+ Rèn kĩ năng làm việc hợp tác nhóm nhỏ, cặp đôi;
+ Mở rộng, nâng cao kiến thức cho học sinh theo sở thích, sở trường để bồi
dưỡng năng khiếu cho các nhóm đối tượng.
5.4. Các khâu tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
– Khâu chuẩn bị:
Chuẩn bị là khâu quan trọng quyết định sự thành công của hoạt động. Nếu
chuẩn bị tốt thì hoạt động giáo dục sẽ đạt hiệu quả giáo dục cao, ít sơ suất. Quá
trình chuẩn bị, người tổ chức thực hiện phải xác định rõ: Làm cái gì? Ai làm?
Và làm như thế nào?
– Khâu tiến hành hoạt động:
Khi tiến hành các hoạt động cần chú ý đến việc phát huy tốt vai trò chủ động
tích cực của học sinh. Các hoạt động phải vừa sức với đội viên, phù hợp với
lượng thời gian định tổ chức, đảm bảo được tính tập thể, tính sư phạm trong suốt
quá trình của hoạt động.
Trong quá trình tiến hành hoạt động cần lưu ý khả năng tự điều khiển của
học sinh để giáo viên hỗ trợ, giúp đỡ khi cần thiết và giảm bớt được sự lúng lúng
của đội viên khi điều khiển các hoạt động

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *