X có công thức phân tử là C3H12O3N2. Cho 12,4 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH

X có công thức phân tử là C3H12O3N2. Cho 12,4 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH

 

X có công thức phân tử là C3H12O3N2. Cho 12,4 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn được chất hữu cơ Y và dung dịch Z chỉ chứa các chất vô cơ. Cô cạn Z được m gam chất rắn khan. Giá trị m là:

A. 14,6 gam. B. 10,6 gam. C. 8,5 gam. D. 19,4 gam.

Lời giải

X có công thức phân tử là C3H12O3N2. Cho 12,4 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH

 

Xem thêm