X là este mạch hở được tạo bởi axit cacboxylic hai chức và hai ancol đơn chức. Y, Z là hai ancol đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp nhau

X là este mạch hở được tạo bởi axit cacboxylic hai chức và hai ancol đơn chức. Y, Z là hai ancol đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp nhau

 

X là este mạch hở được tạo bởi axit cacboxylic hai chức và hai ancol đơn chức. Y, Z là hai ancol đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5,46 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 7,28 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được 4,86 gam nước. Mặt khác, đun nóng 5,46 gam hỗn hợp E cần dùng 200 ml dung dịch KOH 0,2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa Y, Z có khối lượng 4,1 gam. Phần trăm khối lượng của cacbon trong X là

A. 41,38%. B. 53,16%. C. 49,32%. D. 52,5%.

Lời giải

X là este mạch hở được tạo bởi axit cacboxylic hai chức và hai ancol đơn chức. Y, Z là hai ancol đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp nhau

 

Xem thêm