0

X Y Z là 3 este đều đơn chức mạch hở trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C C và có đồng phân hình học

X Y Z là 3 este đều đơn chức mạch hở trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C C và có đồng phân hình học

 

X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C = C và có đồng phân hình học, MX < MY < MZ). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp gồm 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và dung dịch G chứa 2 muối. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 61,05%. B. 23,13%. C. 13,88%. D. 27,75%.

Lời giải

X Y Z là 3 este đều đơn chức mạch hở trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C C và có đồng phân hình học

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *