X, Y là hai axit cacboxylic đều mạch hở, đơn chức, hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử; Z là ancol no, hai chức, mạch hở; T là este mạch hở tạo bởi X, Y, Z

X, Y là hai axit cacboxylic đều mạch hở, đơn chức, hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử; Z là ancol no, hai chức, mạch hở; T là este mạch hở tạo bởi X, Y, Z

 

X, Y là hai axit cacboxylic đều mạch hở, đơn chức, hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử; Z là ancol no, hai chức, mạch hở; T là este mạch hở tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn 45,72 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng vừa đủ 2,41 mol O2, thu được 27,36 gam H2O. Hiđro hóa hoàn toàn 45,72 gam E cần dùng 0,65 mol H2 (Ni, to), thu được hỗn hợp G. Đun nóng G với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 41,90 gam muối khan. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, phần trăm khối lượng của T trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 51,5%. B. 52,0%. C. 51,0%. D. 52,5%.

Lời giải

X, Y là hai axit cacboxylic đều mạch hở, đơn chức, hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử; Z là ancol no, hai chức, mạch hở; T là este mạch hở tạo bởi X, Y, Z

 

Xem thêm