X Y là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic Z là axit hai chức mạch hở Đốt cháy 1344 gam hỗn hợp E

X Y là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic Z là axit hai chức mạch hở Đốt cháy 1344 gam hỗn hợp E

X, Y là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic, Z là axit hai chức, mạch hở. Đốt cháy 13,44 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,29 mol O2, thu được 4,68 gam nước. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 13,44 gam E cần dùng 0,05 mol H2 (xúc tác Ni, to), thu được hỗn hợp T. Lấy toàn bộ 13,44 gam E tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp rắn R. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp R là

A. 17,32%. B. 17,25%. C. 16,42%. D. 15,84%.

Lời giải

X Y là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic Z là axit hai chức mạch hở Đốt cháy 1344 gam hỗn hợp E

 

Xem thêm