dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng
, , ,

50 bài tập lập trình Dart cơ bản

50 bài tập lập trình Dart cơ bản

50 bài tập lập trình Dart cơ bản dưới đây được chúng tôi gợi ý giải bằng ngôn ngữ Dart. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Python, C, C#, C++, Java hoặc các ngôn ngữ lập trình khác để giải quyết. Do đó chúng tôi tổng hợp chung lại thành một bài viết. Phần lời giải, nếu có, của từng ngôn ngữ sẽ có bài viết riêng.

Xem thêm: Giáo trình tự học Flutter/Dart

Playlist dạy lập trình Dart:

1. Bài tập lập trình Dart, C, Java cơ bản sử dụng if for while

Các bài tập này sử dụng các câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh for, while (câu lệnh điều khiển luồng chương trình).

Bài 1. Viết chương trình hỏi người dùng họ tên và tuổi (là một số nguyên). Tính và in ra màn hình còn bao nhiêu năm nữa thì người đó mừng thọ 100 tuổi 🙂

Xem thêm: Cách đọc input từ người dùng tại https://www.youtube.com/watch?v=UH9Hs1wiIqM

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-1.html

Bài 2. Viết chương trình hỏi người dùng nhập vào một số nguyên. In ra màn hình số nguyên đó là số chẵn hay lẻ.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-2.html

Bài 3. In ra màn hình tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-3.html

Bài 4. Viết chương trình in ra tất cả các số lẻ nhỏ hơn 100 trừ các số 5, 7, 93.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-4.html

Bài 5. Viết chương trình tìm số lớn nhất trong ba số thực a, b, c.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-5.html

Bài 6. Viết chương trình kiểm tra xem hai số thực a b cho trước có cùng dấu hay không.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-6.html

Bài 7. Viết chương trình in ra cách đọc của một số nguyên n cho trước có ba chữ số. Ví dụ với n=123 thì kết quả in ra màn hình là Một trăm hai mươi ba.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-7.html

Bài 8. Viết chương trình sinh ra một số tự nhiên n ngẫu nhiên từ 1 đến 100. Đề nghị người dùng đoán một số và nhập vào. In ra màn hình thông báo xem số người dùng đoán đúng, lớn hơn hay nhỏ hơn số n. Nếu chưa đúng thì cho phép người dùng đoán lại hai lần nữa.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-8.html

Bài 9. Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5, nằm trong đoạn 10200. Các số thu được sẽ được in thành chuỗi trên một dòng, cách nhau bằng dấu phẩy.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-9.html

Bài 10. Viết chương trình nhập ngày, tháng, năm. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-10.html

Bài 11. Viết chương trình nhập ngày, tháng, năm. Hãy cho biết ngày đó là thứ mấy.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-11.html

Bài 12. Viết chương trình in bảng cửu chương ra màn hình.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-12.html

Bài 13. Hãy sử dụng vòng lặp for để in tất cả các ký tự A tới Z ra màn hình.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-13.html

Bài 14. Viết một chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương n. Với n được nhập từ bàn phím. Ví dụ, n = 8 thì kết quả đầu ra phải là

1*2*3*4*5*6*7*8 = 40320

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-14.html

Bài 15. Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất (UCLN) của hai số nguyên dương ab nhập từ bàn phím.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-15.html

Bài 16. Viết chương trình tìm bội số chung nhỏ nhất (BCNN) của hai số nguyên dương ab nhập từ bàn phím.

Bài 17. Viết chương trình kiểm tra một số nguyên dương n có phải là số nguyên tố hay không.

Lời giải: https://divin.dev/dart/2021/10/14/bai-tap-dart-17.html

Bài 18. Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím.

Hướng dẫn. Bạn có thể tham khảo về sàng số nguyên tố

Bài 19. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000.

Lời giải: Bài tập Dart số 19

Bài 20. Viết chương trình liệt kê n số hạng đầu tiên của dãy Fibonacci không sử dụng hàm.

Hướng dẫn. Nếu sử dụng hàm và lời gọi đệ qui thì bài toán khá đơn giản, xin mời xem lời giải ở bài 54. Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng ba biến để luôn phiên thay đổi các số hạng của dãy Fibonacci và một biến đếm. 

Lời giải: Bài tập Dart số 20-Dãy Fibonacci

Bài 21. Viết chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn số nguyên dương n cho trước.

Bài 22. Viết chương trình tìm số nguyên dương m lớn nhất sao cho 1 + 2 + 3 + … + m < N.

Bài 23. Viết chương trình liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số.

Bài 24. Viết chương trình phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố. Ví dụ: 100 = 2*2*5*5.

Bài 25. Viết chương trình tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n trong Dart. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Với n = 1234, tổng các chữ số: 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

Bài 26. Viết chương trình kiểm tra một số nguyên dương n có là số thuận nghịch hay không.

Bài 27. Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím.

Bài 28. Liệt kê tất cả ước số của số nguyên dương n.

Bài 29. Tính tổng tất cả ước số của số nguyên dương n.

Bài 30. Tính tích tất cả ước số của số nguyên dương n.

Bài 31. Đếm số lượng ước số của số nguyên dương n.

Bài 32. Liệt kê tất cả ước số lẻ của số nguyên dương n.

Bài 33. Cho số nguyên dương n. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó.

Bài 34. Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n. Ví dụ n = 100 ước lẻ lớn nhất của 10025.

Bài 35. Cho số nguyên dương n. Kiểm tra số dương n có phải là số hoàn thiện (số hoàn hảo) hay không.

Bài 36. Cho số nguyên dương n. Kiểm tra số nguyên dương n có phải là số nguyên tố hay không.

Bài 37. Cho số nguyên dương n. Kiểm tra số nguyên dương n có phải là sốchính phương hay không.

Bài 38. Cho n là số nguyên dương. Hãy tìm giá trị nguyên dương k lớn nhất sao cho S(k) < n. Trong đó chuỗi S(k) được định nghĩa như sau:

S(k) = 1 + 2 + 3 + … + k

Bài 39. Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n.

Bài 40. Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n.

Bài 41. Hãy tìm chữ số đảo ngược của số nguyên dương n.

Bài 42. Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n.

Bài 43. Hãy kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ hay không.

Bài 44. Hãy kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không.

Bài 45. Hãy kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không.

Bài 46. Giải phương trình bậc nhất ax+b=0.

Bài 47. Giải phương trình bậc hai ax^2+bx+c=0.

Bài 48. Giải phương trình trùng phương ax^4+bx^2+c=0.

Bài 49. Viết chương trình nhập 3 cạnh của một tam giác là các số nguyên dương. Hãy cho biết đó là tam giác gì.

Bài 50. Lập chương trình giải hệ: $$\begin{cases} ax+by=c\\ dx+ey=f \end{cases}$$ Các hệ số a b c d e f nhập từ bàn phím. Yêu cầu xét tất cả các trường hợp có thể. (Gợi ý: Sử dụng định thức)

2. Bài tập lập trình Dart, C, Java cơ bản sử dụng hàm

Bài 51. Cần có tổng 200.000đ từ 3 loại tiền 1000đ, 2000đ, và 5000đ. Lập chương tình để tìm tất cả các phương án có thể.Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều các số thực.

Bài 52. Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên từ 1 tới n.

Bài 53. Viết chương trình tính giai thừa của số tự nhiên n.

Bài 54. Viết hàm tính số hạng thứ n của dãy Fibonacci.

Bài 55. Viết hàm kiểm tra xem số nguyên dương n có là số nguyên tố hay không.

Bài 56. Viết hàm tìm UCLN của hai số nguyên ab sử dụng đệ quy.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *