0

🎯Giáo trình tự học Flutter/Dart

🎯Giáo trình tự học Flutter/Dart

Chúng tôi đang biên soạn Giáo trình tự học Flutter/Dart (bài viết, video, ebook) theo cấu trúc sau, hi vọng có thể giúp ích được cho các bạn. Bạn có thể bấm vào từng đường link để đến bài viết cụ thể. Nếu cần luyện tập ngôn ngữ Dart, bạn có thể tham khảo 50 bài tập lập trình Dart cơ bản

https://flutter.dev/docs là nơi tốt nhất để tự học Flutter, đây là nơi cung cấp tài liệu chính thức về Flutter của Google.

Dưới đây là danh sách các video chúng tôi đang thực hiện, các video được đánh số thứ tự để bạn đọc dễ theo dõi.

1️⃣ Giới thiệu về Flutter và Dart

 1. Dart/Flutter là gì?
 2. Giới thiệu ngôn ngữ Dart
 3. Dart Cheat Sheet and Quick Reference
 4. Viết app “Hello World” bằng Flutter
 5. Cấu trúc một chương trình Flutter/Dart
 6. Biến và các kiểu dữ liệu trong Dart
 7. Các phép toán trong Dart (Toán tử trong Dart / Flutter)
 8. Câu lệnh điều khiển luồng chương trình (control flow) https://www.youtube.com/watch?v=p807i7bMbwA
  • Câu lệnh điều kiện if
  • Câu lệnh lựa chọn switch
  • Câu lệnh vòng lặp forwhile
  • Câu lệnh điều kiện assert
 9. Hàm trong Dart/Flutter https://www.youtube.com/watch?v=BCO-3ffSpwY
 10. Class trong Dart/Flutter
 11. Hướng đối tượng (OOP) trong Dart
 12. Cài đặt Flutter với Android Studio và VSCode
 13. Xử lý lỗi Migrate to Android X hoặc Your App is n’t Android X
 14. Phân biệt Hot reload với Hot restart
 15. Cách sử dụng Pub.dev để import các package/thư viện Flutter

2️⃣ Common UI Widget (Các Widget thông dụng của Flutter)

Giới thiệu chi tiết về các Widget thường được sử dụng của Flutter

Bạn có thể theo dõi seri Widget of the Week để biết cách sử dụng nhanh của các widget.

 1. So sánh StatelessWidget và StatefulWidget
 2. Flutter Widget: Container
 3. Flutter Widget: Column
 4. Flutter Widget: Row
 5. Flutter Widget: Image
 6. Flutter Widget: ListTile
 7. Flutter Widget: Center
 8. Flutter Widget: MediaQuery
 9. Flutter Widget: Padding
 10. Flutter Widget: Spacer
 11. Flutter Widget: Expanded
 12. Flutter Widget: Flexible
 13. Flutter Widget: Stack
 14. Flutter Widget: Divider
 15. Flutter Widget: Table
 16. Flutter Widget: ConstrainedBox
 17. Flutter Widget: IndexedStack
 18. Flutter Widget: FittedBox
 19. Flutter Widget: LimitedBox
 20. Flutter Widget: Simple Custom Widget
 21. Flutter Widget: RichText
 22. Flutter Widget: SelectableText
 23. Flutter Widget: Safe Area
 24. Flutter Widget: Wrap
 25. Flutter Widget: Slider
 26. Flutter Widget: ListView
 27. Flutter Widget: AnimatedList
 28. Flutter Widget: DataTable
 29. Flutter Widget: Dismissible
 30. Flutter Widget: SilverGrid
 31. Flutter Widget: SilverAppBar
 32. Flutter Widget: PageView
 33. Flutter Widget: SnackBar
 34. Flutter Widget: Drawer
 35. Flutter Widget: ClipOval
 36. Flutter Widget: ClipPath
 37. Flutter Widget: ShaderMask

3️⃣ Tự học Flutter qua các app đơn giản

 1. Viết app Flutter: I am Rich
 2. Viết app Flutter: MiCard
 3. Viết app Flutter: Simple Instrument
 4. Viết app Flutter: Counter App
 5. Viết app Flutter: Project DiceApp
 6. Viết app Flutter: Quizzler
 7. Viết app Flutter: Music Tutor
 8. Viết app Flutter: Dictionary App

4️⃣ Di chuyển giữa các màn hình

 1. Navigator
 2. Route
 3. Di chuyển dữ liệu giữa các màn hình
 4. Viết app Flutter: Ứng dụng Todo List
 5. Viết app Flutter: Shopping List
 6. Viết app Flutter: BMI Calculator
 7. Flutter Project: Jokes
 8. Flutter Project: Splash Screen

5️⃣ Lập trình bất đồng bộ

 • Lập trình bất đồng bộ với Future

 • Lập trình bất đồng bộ với Streams

6️⃣ Một số cách quản lý state

 1. Provider pattern
 2. Mobx pattern
 3. Bloc
 4. getX

7️⃣ Xử lý dữ liệu trong Dart/Flutter

 1. Sử dụng JSON trong Flutter
 2. Hướng dẫn Sql trong Flutter
 3. Sử dụng http lấy dữ liệu từ REST API

hocbaicungcon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *