dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Trần Nhân Tông

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Trần Nhân Tông

  1. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

    SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khoanh tròn đáp án đúng nhất

Câu 1: Trường hợp nào sau đâykhông dẫn điện được?

A. Nước mưa B. Nước ao, hồ, sông, suối. C. Nước đường (mía) D. Nước biển

Câu 2: Chất nào sau đây là chất điện li yếu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. HNO3. B. H2S. C. H2SO4. D. KCl.

Câu 3: Số oxi hóa của nito trong NH3 là:A. -3 B. +3 C. -5 D. +5

Câu 4: Giá trị pH của dd NaOH 0,001M làA. 3,0. B. 1. C. 11. D. 2.

Câu 5: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. (NH4)3PO4 B. NH4HCO3 C. CaCO3 D. NaCl

Câu 6: Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng?

A. Nguyên tử nitơ có 2 lớp electron và lớp ngoài cùng có 3 electron.

B. Số hiệu của nguyên tử nitơ bằng 7.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Nito có liên kết ba trong phân tử.

D. Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là 1s22s22p3 và nitơ là nguyên tố p.

Câu 7: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là

A. LiN3 và Al3N. B. Li3N và AlN. C. Li2N3 và Al2N3. D. Li3N2 và Al3N2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Khi có sấm chớp, khí nito phản ứng với oxi sinh ra khí

A. CO B. NO. C. SO2. D. CO2.

Câu 9: Nhúng 2 đũa thuỷ tinh vào 2 bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc. Sau đó đưa 2 đũa lại gần nhau thì thấy xuất hiện

A. khói màu trắng. B.kết tủa trắng. C. khói màu nâu. D. khói màu vàng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Hai kim loại đều không phản ứng được với HNO3?

A. Al, Fe. B. Au, Pt. C. Al, Au. D. Fe, Pt.

Câu 11: Dung dịch X chứa 0,1 mol Na+, 0,1 mol K+ , x mol SO42-. Giá trị của x là

A. 0,1. B. 0,2. C. 0,15. D. 0,3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12:Cho hình vẽ mô tả thí thí nghiệm như sau:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Trần Nhân Tông 1

Trong thí nghiệm trên X là

A. NH3. B. SO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. HCl. D. NO2.

Câu 13: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm

A. FeO, NO2, O2. B. Fe2O3, NO2. C. Fe2O3, NO2, O2. D. Fe, NO2, O2.

Câu 14. Cho 100 ml dung dịch chứa HNO3 0,01M, H­2­SO4 0,01M vào 100 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,01M; KOH 0,03M. Dung dịch thu được có pH là…

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15: Cho 2,7 gam Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ, không thấy khí thoát ra. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là…

Câu 16: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
(b) Cho dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH đun nóng.
(c) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch CaCl2 đun nóng.
(d) Cho dung dịch AlCl3 vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.
(e) Cho kim loại (NH)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Liệt kê các thí nghiệm vừa sinh ra khí vừa tạo thành kết tủa…

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phần tự luận

Câu 1: Nêu hiện tượng, viết PT phản ứng xảy ra dạng phân tử và PT ion thu gọn khi cho:

a) dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.

b) dd CaCl2 vào dd Na2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Cho dd NaOH vào dd NH4Cl, đặt giấy quỳ ẩm trên miệng ống nghiệm rồi đun nóng.

Câu 2. Giải thích:

– Tại sao sau cơn mưa, cây cối xanh tươi hơn?

– Khí cười có công thức hóa học là gì? Khí cười có là ma túy không? Để điều chế khí này trong PTN, người ta nhiệt phân muối X ở nhiệt độ thích hợp. Viết công thức, gọi tên muối X và PTHH xảy ra.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Hòa tan hết 4,08 g hỗn hợp Cu, CuO trong V ml dd HNO3 loãng 0,05M (vừađủ), thấy thoát ra 672 ml khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất.

a) Tính % khối lượng CuO trong hỗn hợp.

b) Tính V

c) Cô cạn cẩn thận dd thu được sau phản ứng được m gam Cu(NO3)2 khan. Nhiệt phân m gam muối đó sau 1 thời gian, thu được 6,42 gam hỗn hợp chất rắn Y. Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

GIỮA HỌC KỲ I

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *