dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

trac nghiem hidrocacbon thom

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm

 

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 1. Mức độ nhận biết

Câu 1: Benzen có rất nhiều ứng dụng thực tế, là một hoá chất quan trọng trong hoá học, tuy nhiên khi benzen đi vào cơ thể, nhân thơm bị oxi hoá theo những cơ chế phức tạp tạo hợp chất có thể gây ung thư. Vì vậy, ngày nay người ta thay benzen bằng toluen làm dung môi trong các phòng thí nghiệm hữu cơ. Công thức của toluen là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C6H6. B. C6H5CH3.

C. C6H5CH=CH2. D. CH3-C6H4-CH3.

Câu 2: Công thức chung của ankylbenzen là:

A. CnH2n+1C6H5. B. CnH2n+6 với n ≥ 6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CxHy với x ≥ 6. D. CnH2n-6­ với n ≥ 6.

Câu 3: Ankylbenzen là hiđrocacbon có chứa :

A. vòng benzen. B. gốc ankyl và vòng benzen.

C. gốc ankyl và 1 benzen. D. gốc ankyl và 1 vòng benzen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Gốc C6H5-CH2– và gốc C6H5– có tên gọi là:

A. phenyl và benzyl. B. vinyl và anlyl.

C. anlyl và Vinyl. D. benzyl và phenyl.

Câu 5: Điều nào sau đâu không đúng khí nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. vị trí 1, 2 gọi là ortho. B. vị trí 1,4 gọi là para.

C. vị trí 1,3 gọi là meta. D. vị trí 1,5 gọi là ortho.

Câu 6:  Khi trên vòng benzen có sẵn nhóm thế -X, thì nhóm thứ hai sẽ ưu tiên thế vào vị trí o- và p- . Vậy -X  là những nhóm thế nào ?

A. –CnH2n+1, -OH, -NH2. B. -OCH3, -NH2, -NO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. -CH3, -NH2, -COOH D. -NO2, -COOH, -SO3H.

Câu 7: Xét một số nhóm thế trên vòng benzen: CH3-, -COOH, -OCH3, -NH2, -COCH3, -COOC2H5, -NO2, -Cl và -SO3H. Trong số này có bao nhiêu nhóm định hướng trên nhân thơm vào vị trí meta?

A. 3. B. 4.                          C. 5.                D. 6.

Câu 8:  Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. Vậy A là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C6H5Cl. B. p-C6H4Cl2.    C. C6H6Cl6.      D. m-C6H4Cl2.

Câu 9: Tính chất nào không phải của benzen

 1. Tác dụng với Br2 (to, Fe).
 2. Tác dụng với HNO3 (đ) /H2SO4(đ).
 3. Tác dụng với dung dịch KMnO4.
 4. Tác dụng với Cl2 (as).
 5. Mức độ thông hiểu

Câu 10: Cho các công thức :

(1)                   (2)                   (3)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cấu tạo nào là của benzen ?

A. (1) và (2). B. (1) và (3).                    C. (2) và (3).                          D. (1) ; (2) và (3).

Câu 11: Xét các chất : (a) toluen; (b) o-xilen; (c) etylbenzen; (d) m-đimetylbenzen; (e) stiren. Đồng đẳng của benzen là:

A. (a), (d). B. (a), (e).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. (a), (b), (c), (d). D. (a), (b), (c), (e).

Câu 12:  Chất CH3C6H4C2H5 có tên gọi là:

A. etylmetylbenzen. B. metyletylbenzen.

C. p-etylmetylbenzen. D. p-metyletylbenzen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13:  (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là:

A. propylbenzen. B. n-propylbenzen.

C. iso-propylbenzen. D. đimetylbenzen.

Câu 14:  iso-propylbenzen còn gọi là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Toluen.          B. Stiren.      C. Cumen.       D.  Xilen.

Câu 15:  Chât cấu tạo như sau có tên gọi là gì ?

A. o-xilen. B. m-xilen. C. p-xilen.       D.  1,5-đimetylbenzen.

Câu 16: Chất X có công thức cấu tạo :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Tên gọi nào sau đây không phải của X?

A. 3-metyl-1-vinylbenzen. B. p-metylphenyleten.

C. p-vinyltoluen. D. benzyleten.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17: Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen ?

A. C8H10. B.  C6H8.                      C. C8H8.                       D. C9H12.

Câu 18: Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen ?

A. C10H16. B.  C9H14BrCl.     C. C8H6Cl2.               D. C7H12.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19:  Ứng với công thức phân tử C7H8 có số đồng phân thơm là:

A. 1.                B. 2.                   C. 3.                D. 4.

Câu 20: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là :

A. 5. B. 3. C. 4.                   D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21: Số hiđrocacbon thơm có cùng công thức phân tử C9H12 là:

A. 7 B. 9                           C. 5                 D. 8

Câu 22: Số đồng phân dẫn xuất aren có công thức phân tử C7H7Cl là:

A. 2. B. 3.                          C. 4.                D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 23: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol 1:1 (có mặt bột sắt) là :

A. o-bromtoluen và m-bromtoluen.

B. benzyl bromua.

C. o-bromtoluen và p-bromtoluen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. p-bromtoluen và m-bromtoluen.

Câu 24: So với benzen, toluen + dung dịch HNO3(đ)/H2SO4 (đ):

 1. Dễ hơn, tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen.
 2. Khó hơn, tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen.
 3. Dễ hơn, tạo ra o – nitro toluen và m – nitro toluen.
 4. Dễ hơn, tạo ra m – nitro toluen và p – nitro toluen.

Câu 25: Tiến hành thí nghiệm cho nitro benzen tác dụng với HNO3 (đ)/H­2SO4 (đ), nóng ta thấy:

 1. Không có phản ứng xảy ra.
 2. Phản ứng dễ hơn benzen, ưu tiên vị trí meta.
 3. Phản ứng khó hơn benzen, ưu tiên vị trí meta.
 4. Phản ứng khó hơn benzen, ưu tiên vị trí ortho.

Câu 26: Trong số các chất: clobenzen, toluen, nitrobenzen, aniline, phenol, axit benzoic, benzanđehit, p-xilen, cumen, p-crezol. Số chất tham gia phản ứng thế ở nhân thơm dễ hơn so với benzen là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 8 B. 9                           C. 7                 D. 6

Câu 27: Trường hợp nào dưới đây đã viết đúng sản phẩm chính?

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

 

Câu 28: 1 mol Toluen +  1 mol Cl2 A + HCl .  A là:

A. C6H5CH2Cl. B.  p-ClC6H4CH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. o-ClC6H4CH3. D. m-ClC6H4CH3.

Câu 29:  1 mol nitrobenzen +  1 mol HNO3 đ B + H2O.  B là:

A. m-đinitrobenzen. B. o-đinitrobenzen.

C. p-đinitrobenzen. D. B và C đều đúng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 30:  Benzen  A  o-brom-nitrobenzen. Công thức của A là:

A. nitrobenzen. B. brombenzen.

C. aminobenzen. D. o-đibrombenzen.

Câu 31: Hợp chất hữu cơ C9H12 có chứa vòng benzen khi phản ứng với clo có chiếu sáng tạo ra một dẫn xuất C9H11Cl. Số chất thỏa mãn tính chất đó là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1 chất B. 2 chất               C. 3 chất     D. 4 chất

Câu 32: Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ

A. benzen. B. metylbenzen.

C. vinylbenzen. D. p-xilen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 33: Xét phản ứng :

C6H5CH3+ KMnO4 C6H5COOK+ MnO2¯+KOH+H2O .

Tổng hệ số các chất trong phương trình trên là:

A. 10. B. 9.                     C. 12.                   D. 8.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 34: Cho phản ứng :

C6H5CH=CH2 + KMnO4  C6H5COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O

Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng trên là :

A. 27. B. 31.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 24. D. 34.

Câu 35: Chọn dãy chất làm mất màu thuốc tím:

A. Toluen, benzen. B. Toluen, stiren.

C. Stiren, hexan. D. Toluen, stiren, hexan.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 36: Ở điều kiện thích hợp (nhiệt độ, áp suất, chất xúc tác) , benzen tác dụng được với tất cả các chất trong dãy:

A. HCl, HNO3, Cl2, H2. B. HNO3, H2, Cl2, H2O.

C. HNO3, Cl2, KMnO4, Br2. D. HNO3, H2, Cl2, O2.

Câu 37: Toluen không phản ứng với chất nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Dung dịch Br2. B. KMnO4/t0.

C. HNO3/H2SO4 đặc. D. H2/Ni, t0.

 1. Mức độ vận dụng

Câu 38:  A là đồng đẳng của benzen có công thức nguyên là: (C3H4)n. Công thức phân tử của A là:

A. C3H4. B. C6H8.                  C. C9H12.               D. C12H16.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 39: Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng?

A. Propen và butan. B. Buta-1,3-đien và propin.

C. Butan và isobutan. D. Benzen và cumen.

Câu 40: Phát biểu nào không đúng về stiren

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím.
 2. Sản phẩm trùng hợp của stiren có tên gọi tắt là PS.
 3. Các nguyên tử trong phân tử stiren không nằm trên một mặt phẳng.
 4. Tên gọi khác của stiren là vinylbenzen.

Câu 41: Hiđro hóa hoàn toàn stiren và p-xilen được hai chất tương ứng là X và Y. Cho X, Y tác dụng với Cl2 trong điều kiện thích hợp được tương ứng n, m dẫn xuất monoclo. Giá trị của n và m lần lượt là:

A. n = 6, m = 2 B. n = 5, m = 2

C. n = 2, m = 1 D. n = 6, m =3

Câu 42: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C9H12. Khi cho X tác dụng với clo có mặt bột sắt hoặc tác dụng với clo khi chiếu sáng đều thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. Tên gọi của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. cumen B. propylbenzen

C. 1,3,5-trimetylbenzen D. 1-etyl-3-metylbenzen

Câu 43: Hiđrocacbon X là đồng đẳng của Benzen có công thức phân tử C8H10. Khi tác dụng với brom có mặt bột sắt hoặc không có mặt bột sắt, trong mỗi trường hợp đều tạo được một dẫn xuất monobrom. Tên gọi của X

A. 1,2-đimetylbenzen B. 1,4-đimetylbenzen

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 1,3-đimetylbenzen D. etylbenzen

Câu 44: Cho dãy chuyển hoá sau:

1mol (A) (B) Br-C6H4-CBr(CH3)2 (sản phẩm chính).

Vậy (A) và (B) lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. C6H5-CH2-CH2-CH3 và p- Br-C6H4-CH2-CH2-CH3.
 2. C6H5-CH2-CH2-CH3 và o- Br-C6H4-CH2-CH2-CH3.
 3. C6H4-CH(CH3)2 và p-Br-C6H4-CH(CH3)2.
 4. C6H4-CH(CH3)2 và o-Br-C6H4-CH(CH3)2.

Câu 45: Nếu phân biệt các hiđrocacbon thơm: benzen, toluen và stiren chỉ bằng một thuốc thử thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây?

A. dung dịch KMnO4.               B. dung dịch Br2.

C. dung dịch HCl. D. dung dịch NaOH.

Câu 46: Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt etylbenzen và stiren?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. H2/Ni, t0. B. KMnO4/t0.

C. Dung dịch Br2. D. Cl2/Fe,t0.

Câu 47: Dung dịch brom có thể phân biệt cặp chất nào sau đây?

A. eten và propen. B. etilen và stiren.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. metan và propan. D. toluen và stiren.

Câu 48: Dãy nào sau đây không phân biệt được từng chất khi chỉ có dung dịch KMnO4?

 1. benzen, toluen và stiren.
 2. benzen, etylbenzen và phenylaxetilen.
 3. benzen, toluen và hexen.
 4. benzen, toluen và hexan.

Câu 49: Một hiđrocacbon X có công thức C9H12. Oxi hoá mãnh liệt X tạo axit có công thức phân tử C8H6O4. Đun nóng với brom có mặt bột sắt, X cho hai sản phẩm monobrom. Tên gọi của X là:

A. 1,2,3-trimetylbenzen. B. p-etylmetylbenzen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. m-etylmetylbenzen. D. isopropylbenzen.

Câu 50: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C8H10 không làm mất màu dung dịch brom. Khi đun nóng X trong dung dịch thuốc tím tạo thành hợp chất C8H4K2O4 (Y). X có khả năng tạo ra 4 dẫn xuất monobrom. Tên của X là:

A. 1,4-đimetylbenzen B. 1,3-đimetylbenzen

C. 1,2-đimetylbenzen D. etylbenzen

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 51: Cặp chất nào không xảy ra phản ứng hoá học?

A. CH2=CH2+ H2O (xt, t0). B. C6H6+ Cl2 (askt).

C. C6H5CH=CH2+ Br2. D. C6H5CH3+ dung dịch KMnO4.

3.Vận dụng cao

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 52:  Số đồng phân (kể cả đồng phân hình học) chứa nhân benzen, có công thức phân tử C9H10 là:

A. 7. B. 4.                          C. 5.                D. 6.

Câu 53*: Có bao nhiêu hợp chất thơm có công thức tổng quát C6H6-nCln với 0£ n£ 6?

A. 10. B. 11.                        C. 12.              D. 13.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 54: Cho các hiđrocacbon thơm : benzen (1) ; toluen (2); p-xilen (3); nitrobenzen (4); m-đinitrobenzen (5). Trật tự tăng dần khả năng brom hoá vào nhân thơm của các chất là:

A. (5), (4), (1), (2), (3). B. (3), (2), (1), (4), (5).

C. (1), (2), (3), (4), (5). D. (3), (2), (1), (5), (4).

Câu 55: Cho propilen tác dụng với HBr thu được sản phẩm X. Cho toluen tác dụng với Br2 bột Fe, t0 thu được sản phẩm Y. Thực hiện phản ứng tách nước 2-metylbutan-2-ol thu được sản phẩm Z. Biết X, Y, Z là sản phẩm chính. Tên của X, Y, Z là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 1-brompropan; 2-bromtoluen; 2-metylbut-2-en
 2. 2-brompropan; 4-bromtoluen; 2-metylbut-1-en
 3. 2-brompropan; 4-bromtoluen; 3-metylbut-2-en
 4. 2-brompropan; 4-bromtoluen; 2-metylbut-2-en

Câu 56*: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C12H10 không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường và cả khi đun nóng. Cho X phản ứng với HNO3/H2SO4 thu được sản phẩm C12H9NO2. Số lượng chất C12H9NO2 có thể tạo ra là:

A. 1 chất B. 2 chất                   C. 3 chất          D. 4 chất

Câu 57:  X là hợp chất thơm có công thức phân tử là C12H18. Biết X không tác dụng với Cl2 (xúc tác bột Fe, t0) nhưng X tác dụng Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 (trong điều kiện chiếu sáng) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Số đồng phân cấu tạo thoả mãn điều kiện trên của X là:

A. 1. B. 3.                          C. 5.                D. 7.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 58: Phản ứng nào dưới đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm

A. Toluen + Cl2 B. Stiren + Br2

A. Benzen + Cl2 D. Toluen + KMnO4 + H2SO4

Câu 59: Cho các chất lỏng đựng riêng rẽ trong từng lọ mất nhãn sau : nước, benzen, stiren, phenylaxetilen. Thuốc thử dùng để nhận biết các chất lỏng trên theo thứ tự là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Nước brom, dung dịch AgNO3.

B. Nước, dung dịch brom.

C. Quì tím, dung dịch AgNO3.

D. Dung dịch brom, dung dịch KMnO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Link download câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm không có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm – không có đáp án

Link download câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm – có đáp án

 

Xem thêm

Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *